ReAct

Dod o hyd i bobl dda gyda’r sgiliau cywir yw’r allwedd i lwyddiant i unrhyw fusnes.

Trwy recriwtio rhywun sydd wedi cael ei ddiswyddo, neu sydd wedi dod yn ddi-waith am reswm arall, gallwch elwa o'r rhaglen cymorth diswyddo ReAct. Gall ReAct eich

helpu i dalu eu cyflogau ac ariannu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swydd i hogi sgiliau. Felly rydych chi'n cael y person iawn ar gyfer y swydd - ac yn lleihau eich costau staff.

Sut mae'n gweithio

Pan fyddwch yn cyflogi recriwt cymwys, byddwn yn rhoi hyd at £3,000 i chi mewn rhandaliadau chwarterol am y 12 mis cyntaf i helpu i dalu eu cyflogau. Byddwn hefyd yn talu hyd at £1,000 am unrhyw hyfforddiant sgiliau sy'n gysylltiedig â'r swydd sydd ei angen i'w rhoi yn y wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Mae'n gwneud cyflogi rhywun sydd newydd gael ei ddiswyddo'n neu ei neud yn ddi-waith yn gynnig deniadol iawn.

Beth mae'n ei olygu

Rydyn ni i gyd yn bobl dalentog. Ni ddylid gadael y rhai sy'n colli eu swyddi heb unrhyw fai arnynt hwy eu hunain yn sefyll ar y llinell ochr. Mae'n ddrwg iddyn nhw ac mae'n ddrwg i fusnes.

Mae ReAct yn cynnig pecyn o gefnogaeth i helpu'r rhai sydd wedi cael eu diswyddo, neu sydd wedi dod yn ddi-waith, i ddychwelyd i'r gwaith yn gyflym. Mae'n newyddion da iddyn nhw - ac yn newyddion gwych i chi.

Pwy sy’n gymwys?

Rhaid i'r person yr ydych am ei recriwtio chwaith

  • fod o dan Rybudd Diswyddo ffurfiol neu
  • fod wedi colli'i swydd yn ystod y 12 mis diwethaf neu
  • fod wedi dod yn ddi-waith am resymau heblaw colli swydd yn ystod y 12 mis diwethaf 

Yn y ddau achos, rhaid iddynt hefyd fod yn preswylio yng Nghymru ar ddyddiad diweithdra ac ar y dyddiad y gwnewch eich cais am gyllid.

Rhaid i'r swydd rydych chi'n ei chynnig fod am 16 awr yr wythnos neu fwy, wedi'i thalu ar isafswm Cyflog Cenedlaethol neu uwch a disgwylir iddi bara o leiaf 12 mis. Ni ddylai'r swydd gael ei chefnogi gan unrhyw gyllid cyhoeddus neu Ewropeaidd arall. Hefyd, ni ddylai eich busnes fod wedi cyrraedd y trothwy 'de minimis' ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol sy'n cyfyngu ar faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu.

Bydd y recriwtio yn cael ei anghymhwyso rhag y rhaglen os bydd yn dechrau gweithio i chi cyn i'ch cais am gyllid gael ei gymeradwyo neu os ydynt wedi bod mewn cyflogaeth barhaus am 6 wythnos neu fwy rhwng dyddiad y diswyddiad neu'n mynd yn ddi-waith a dyddiad y cais am grant ers iddo gael ei ddiswyddo. 
Mae amodau eraill yn berthnasol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • gwella eich cynhyrchiant a'ch cystadleurwydd drwy recriwtio staff o safon
  • cael cyllid ar gyfer hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swyddi i fireinio sgiliau recriwtiaid newydd
  • lleihau eich costau staffio
  • rhoi hwb i'ch cyfalaf gweithio
  • gorbenion is a chynyddu elw

MAE'N BRYD i ddod o hyd i bobl gyda’r sgiliau cywir

Am fwy o wybodaeth am gyllid a thelerau ac amodau darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ReAct.  Pan fyddwch yn barod i wneud cais, lawrlwythwch gopi o'r ffurflen gais ddigidol  argraffwch a chwblhewch y  ffurflen gais Cymorth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr. Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen, dychwelwch hi, gyda dogfennau ategol, i reactenquiries@gov.wales.

Os oes gennych unrhyw amheuon, neu os hoffech ofyn am ffurflen bapur, ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Caiff ReAct ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru