ReAct

Dod o hyd i bobl dda gyda’r sgiliau cywir yw’r allwedd i lwyddiant i unrhyw fusnes.

Beth mae'n ei olygu

Rydyn ni i gyd yn bobl dalentog.

Mae ReAct yn cynnig pecyn o gefnogaeth i helpu pob ddi-waith, i ddychwelyd i'r gwaith yn gyflym. Mae'n newyddion da iddyn nhw - ac yn newyddion gwych i chi.

Sut mae'n gweithio

Pan fyddwch yn cyflogi recriwt cymwys, byddwn yn rhoi hyd at £3,000 i chi mewn rhandaliadau chwarterol am y 12 mis cyntaf i helpu i dalu eu cyflogau. Byddwn hefyd yn talu hyd at £1,000 am unrhyw hyfforddiant sgiliau sy'n gysylltiedig â'r swydd sydd ei angen i'w rhoi yn y wybodaeth ddiweddaraf iddynt. 2

O fis Mehefin ymlaen, o dan ReAct+ bydd £1,000 ychwanegol ar gael os byddwch yn recriwtio person anabl neu unigolyn ifanc nad yw mewn addysg, cyflogaeth na hyffforddiant (NEET). Os byddwch yn recriwtio unigolyn ifan anabl nad yw mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) bydd £2,000 ychwanegol ar gael.

Mae'n gwneud cyflogi rhywun sydd newydd golli ei swydd neu sy’n ddi-waith yn gynnig deniadol iawn.

Pwy sy’n gymwys?

Rhaid i'r person yr ydych am ei recriwtio fod yn 16 oed neu’n hŷn, a naill ai

  • fod o dan Rybudd Diswyddo ffurfiol neu
  • fod wedi colli'i swydd yn ystod y 12 mis diwethaf neu
  • fod wedi dod yn ddi-waith am resymau heblaw colli swydd yn ystod y 12 mis diwethaf

O fis Mehefin ymlaen, o dan ReAct+ rhaid i’r unigolgyn yr ydych am ei recriwtio fod yn 18 oed neu’n hŷn

O fis Mehefin ymlaen, o dan ReAct+ bydd yr unigolion cymwys yn cynnwys pobl ifanc 18-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) hefyd

Ym mhob achos, rhaid iddynt hefyd fod yn preswylio yng Nghymru ar ddyddiad diweithdra ac ar y dyddiad y gwnewch eich cais am gyllid.

Rhaid i'r swydd rydych chi'n ei chynnig fod am 16 awr yr wythnos neu fwy, wedi'i thalu ar isafswm Cyflog Cenedlaethol neu uwch a disgwylir iddi bara o leiaf 12 mis. Ni ddylai'r swydd gael ei chefnogi gan unrhyw gyllid cyhoeddus neu Ewropeaidd arall. Hefyd, ni ddylai eich busnes fod wedi cyrraedd y trothwy 'de minimis' ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol sy'n cyfyngu ar faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu.

Bydd y recriwtio yn cael ei anghymhwyso rhag y rhaglen os bydd yn dechrau gweithio i chi cyn i'ch cais am gyllid gael ei gymeradwyo neu os ydynt wedi bod mewn cyflogaeth barhaus am 6 wythnos neu fwy rhwng dyddiad y diswyddiad neu'n mynd yn ddi-waith a dyddiad y cais am grant ers iddo gael ei ddiswyddo.

Mae amodau eraill yn berthnasol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • gwella eich cynhyrchiant a'ch cystadleurwydd drwy recriwtio staff o safon
  • cael cyllid ar gyfer hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swyddi i fireinio sgiliau recriwtiaid newydd
  • lleihau eich costau staffio
  • rhoi hwb i'ch cyfalaf gweithio
  • gorbenion is a chynyddu elw
  • cymryd rhan yn y Warant i Bobl Ifanc, gan helpu i greu cyfleoedd i bobl ifanc 16-24 oed sydd wedi colli eu gwaith i ddod o hyd i swyddi eraill.

MAE'N BRYD i ddod o hyd i bobl gyda’r sgiliau cywir

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

I fynegi diddordeb, llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb ac fe fyddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Caiff ReAct ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru