ReAct

Dod o hyd i bobl dda gyda’r sgiliau cywir yw’r allwedd i lwyddiant i unrhyw fusnes.

Clwyd Riding School

Drwy recriwtio rhywun sydd wedi cael eu diswyddo gallwch elwa ar ReAct y rhaglen cymorth diswyddiadau.  Gall ReAct helpu i dalu eu cyflogau ac ariannu hyfforddiant yn gysylltiedig â gwaith i fireinio eu sgiliau. Felly, gallwch gael y person cywir ar gyfer y swydd - a lleihau eich costau staff.

Am beth mae’r holl beth?

Rydym oll yn bobl dalentog.  Ni ddylai’r rhai sy’n colli eu swyddi heb fai arnynt hwy gael eu gadael yn sefyll ar y cyrion.  Mae’n beth drwg iddyn nhw ac yn ddrwg i fusnes.

Pecyn o gymorth i helpu’r rhai a ddiswyddwyd i ddychwelyd i waith yn gyflym yw ReAct. Mae’n newyddion da iddyn nhw - ac yn newyddion gwych i chi.

Sut mae’n gweithio?

Os ydych yn cyflogi recriwtiaid cymwys, byddwn yn talu hyd at £3,000, mewn rhandaliad bob chwarter ar gyfer y 12 mis cyntaf, i helpu talu cyflogau. Gallem hefyd dalu hyd at £1,000 tuag at unrhyw sgiliau sy’n gysylltiedig â swydd i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon.

Mae’n gwneud cyflogi rhywun sydd newydd golli ei waith yn gynnig deniadol iawn.

Pwy sy’n gymwys?

Rhaid i’r unigolyn rydych am ei recriwtio naill ai fod o dan rybudd ffurfiol ei fod am golli ei swydd neu fod wedi colli ei swydd yn ystod y 3 mis diwethaf. Mae’n rhaid ei fod yn byw yng Nghymru ar y dyddiad diswyddo ac ar y dyddiad y gwnewch eich cais am arian.

Rhaid i’r swydd yr ydych yn ei gynnig fod ar gyfer 16 awr yr wythnos neu fwy, yn talu at yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'n uwch a disgwylir iddo bara o am leiaf 12 mis.  Ni ddylai’r swydd gael ei chefnogi gan unrhyw gronfa gymdeithasol neu Ewropeaidd arall. Yn ychwanegol, ni ddylai’ch busnes fod wedi cyrraedd y trothwy 'de minimis' ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol sy'n cyfyngu ar faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu.

Bydd yr unigolyn wedi'i anghymhwyso o’r rhaglen os mae wedi dechrau gweithio i chi cyn i’ch cais am arian gael ei gymeradwyo neu os bydd mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu fwy ers colli swydd. 
Mae amodau eraill yn gymwys.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • gwella eich cynhyrchiant a natur gystadleuol drwy staff o safon
  • cael arian ar gyfer hyfforddiant yn gysylltiedig â gwaith i fireinio sgiliau recriwtiaid newydd
  • lleihau eich costau staff
  • hybu eich cyfalaf gwaith
  • gostwng gorbenion a chynyddu elw

MAE'N BRYD i ddod o hyd i bobl gyda’r sgiliau cywir

Am fwy o wybodaeth am gyllid a thelerau ac amodau darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ReAct.  Pan fyddwch yn barod i wneud cais, argraffwch a chwblhewch y  ffurflen gais Cymorth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr.

Os oes gennych unrhyw amheuon, ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Caiff ReAct ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

 

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru