ReAct

Dod o hyd i bobl dda gyda’r sgiliau cywir yw’r allwedd i lwyddiant i unrhyw fusnes. Weithiau maent yn digwydd bod yn bobl sydd wedi colli eu swyddi gyda’u cyflogwr blaenorol.

Clwyd Riding School

Yn yr achos hwnnw, gallai’r Cynllun Gweithredu Dileu Swydd (ReAct) helpu i dalu eu cyflogau ac ariannu hyfforddiant yn gysylltiedig â’r swydd i fireinio eu sgiliau. Felly, gallwch gael y person cywir ar gyfer y swydd – a lleihau eich costau staff yn y fargen.

Am beth mae’r holl beth?

Mae economi Cymru angen i’n holl bobl dalentog ddod at ei gilydd a gwneud cyfraniad llawn. Ni ddylai’r rhai sy’n colli eu swyddi heb fai arnynt hwy gael eu hepgor. Mae’n beth drwg iddyn nhw ac yn ddrwg i fusnes.

Pecyn o gymorth i helpu’r rhai a ddiswyddwyd i fynd yn ôl i’w gwaith yn fuan yw ReAct. Mae’n newyddion da iddyn nhw – ac yn newyddion gwell fyth i’r busnesau sy’n cynnig cyfle iddynt.

Sut mae’n gweithio?

Os ydych yn cyflogi recriwtiaid cymwys, byddwn yn talu £3,000 mewn rhandaliad bob chwarter ar gyfer y 12 mis cyntaf i helpu talu cyflogau. Gallem hefyd dalu hyd at £1,000 tuag at unrhyw sgiliau sy’n gysylltiedig â swydd i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon.

Mae’n gwneud cyflogi rhywun sydd newydd golli ei waith yn gynnig deniadol iawn.

Pwy sy’n gymwys?

Dylai’r unigolyn rydych am ei recriwtio fod dan rybudd ffurfiol ei fod am golli ei swydd neu fod wedi colli ei swydd yn ystod y 3 mis diwethaf. Mae’n rhaid ei fod yn byw yng Nghymru ar adeg cyhoeddi’r rhybudd am golli swydd. Ni fydd yn gymwys os bydd wedi dechrau gweithio cyn i’ch cais am gyllid gael ei gymeradwyo neu os bydd mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu fwy ers colli swydd. (Mae amodau eraill yn gymwys).

Dylai’r swydd a gynigir fod ar gyfer 16 awr yr wythnos neu fwy, a disgwylir iddi bara o leiaf 12 mis ac ni ddylai gael ei chefnogi gan unrhyw gronfa gymdeithasol neu Ewropeaidd arall. Yn ychwanegol at hyn, ni ddylai’ch busnes fod wedi cyrraedd y trothwy 'de minimis' ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol sy'n pennu cyfyngiad ar faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • gwella eich cynhyrchiant a natur gystadleuol drwy staff o safon
  • cymorth ar gyfer hyfforddiant pellach i fireinio sgiliau newydd recriwtiaid newydd
  • lleihau eich costau staff yn sylweddol
  • hybu eich cyfalaf gwaith
  • mae gorbenion is yn golygu gwell proffidioldeb

MAE'N BRYD i ddod o hyd i bobl gyda’r sgiliau cywir

Am fwy o wybodaeth am gyllid a thelerau ac amodau darllenwch y Canllawiau yna argraffwch a chwblhewch y ffurflen gais Cymorth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr.

Os oes gennych unrhyw amheuon, ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Caiff Cynllun Gweithredu Dileu Swydd (ReAct) ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

 

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru