Welsh Government

Amdanom ni

Gallwn helpu eich busnes i fanteisio ar dechnoleg ddigidol i gyflawni eich amcanion twf. 

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth cymorth busnes a ariennir yn llawn ac sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i gael y budd mwyaf o dechnoleg ddigidol.

Gallai’r rhaglen gymorth helpu eich busnes i arbed costau, datblygu sefydlogrwydd a hyblygrwydd, denu a chadw cwsmeriaid, hybu gwerthiant ac elw, gwella cynhyrchiant a’r broses reoli, ac ennill y blaen ar gystadleuwyr.

Swnio’n ddiddorol?

Cyfle ichi glywed gan y busnesau o Gymru sydd eisoes wedi elwa ar wasanaethau Cyflymu Cymru i Fusnesau ac sydd wedi gweld cynnydd o 30% mewn gwerthiant40% o hwb mewn ymweliadau âu gwefan chynnydd o 20% mewn archebion rhyngwladol.

Manteision allweddol y gwasanaeth

Gall Cyflymu Cymru i Fusnesau ddarparu’r sgiliau a gwybodaeth i’ch busnes ar gyfer cyflawni’r manteision allweddol canlynol:

  • Mwy o elw a chronfa gwsmeriaid ffyddlon
  • Gwell presenoldeb a chyrhaeddiad ar-lein
  • Defnyddio amser yn fwy effeithlon
  • Prosesau rheoli haws
  • Sefydlogrwydd a hyblygrwydd

Pwy allwn ni eu helpu?

Mae pob busnes yn gallu defnyddio ein gwybodaeth a’n teclynnau ar lein. Fodd bynnag, gan ein bod yn rhaglen sy’n cael ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, bydd yn rhaid i fusnesau sy’n derbyn ein pecyn cefnogaeth yn rhad ac am ddim fodloni ychydig o feini prawf cymhwysedd. Mae'r rhain yn cael eu hamlinellu isod:

  • Menter o Faint Bach i Ganolig - diffinnir y rhain fel busnesau gyda llai na 250 o weithwyr, gyda throsiant blynyddol o lai na €50 miliwn, a / neu fantolen flynyddol o ddim mwy na €43 miliwn. Nid yw busnesau sydd fwy na 25% ym mherchnogaeth cwmni nad yw’n Fusnes Bach a Chanolig yn gymwys i gael cefnogaeth.
  • Rhaid i’r busnes fod wedi’i leoli yng Nghymru. Dim ond cefnogaeth ar gyfer buddion economaidd a ddaw i’r busnes lleol sydd yng Nghymru sydd at gael i fusnesau gyda’u pencadlys y tu allan i Gymru.
  • Mae yna rai sectorau busnes na ellir eu cefnogi, naill ai oherwydd bod ffynhonnell arall o arian ar gael i'w helpu neu oherwydd y byddai hynny’n wrth gystadleuol; y meysydd yw amaethyddiaeth / pysgodfeydd a chynhyrchu bwydydd craidd, adeiladu llongau, dur, glo, trafnidiaeth, cynhyrchu ffibrau synthetig, tecstilau ac unrhyw wasanaeth sydd eisoes yn cael ei ddarparu gan y wladwriaeth megis addysg oedran ysgol a gofal iechyd.

Er mwyn sicrhau mai dim ond i gwmnïau sy’n cyfarfod â’r meini prawf y mae’r gefnogaeth ar gael, byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhywfaint o wybodaeth i ddangos hynny. Diben yr arian yw cefnogi busnesau i dyfu ac felly bydd cefnogaeth yn golygu y bydd gofyn i chi weithio gyda ni a rhannu gwybodaeth.

Rhagor o wybodaeth

Dysgwch sut mae busnesau eraill yng Nghymru wedi gweld twf gwirioneddol drwy’r gwasanaeth

Archwilio Astudiaethau Achos Cyflymu Cymru i Fusnesau 

Archwilio ein digwyddiadau technegol digidol a gynhelir yn fuan ledled Cymru 

Cofrestrwch eich busnes nawr 

neu ffoniwch:

03000 6 03000

Cofrestrwch eich busnes ar y gwasanaeth di-dâl nawr!