1. Mathau o gyllid

I gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch sut i gael gafael ar gyllid a dewis y math cywir, ewch i brif wefan Busnes Cymru

Ein prif gronfa fuddsoddi ar gyfer cyllido twristiaeth yw'r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS). Mae hefyd gennym gynllun arall:

 • Mae'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
 • Mae'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
 • Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

 • Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF)

Gwyliwch y ffilmiau byr canlynol:

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn dysgu am y gwahanol brosiectau TAD rydym wedi’u cefnogi.

2. Cronfa Dyfodol yr Economi - Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE-TISS)

Mae’r Cronfa Dyfodol yr Economi  -  Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE–TISS) ar gael ar gyfer busnesau canolig i fawr, gyda 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae CDE-TISS yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnig amryw fathau o gyllid ad-daladwy a chyllid nad oes rhaid ei ad-dalu, sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei ddefnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes.

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu ffonio 0845 010 8020.

 

Prosiectau sydd wedi derbyn cymorth fel rhan o'r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2012

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â chyllid y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

 

3. Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diben y Gronfa yw:

 • cyfrannu at daro’r targed twf o 10% a nodwyd yn 'Partneriaeth ar gyfer Twf': y strategaeth dwristiaeth 2013 – 2020.
 • hyrwyddo a datblygu cyrchfannau nodedig, o ansawdd uchel drwy roi eu cynlluniau rheoli cyrchfannau ar waith.
 • Galluogi cyrchfannau i sicrhau'r manteision mwyaf posibl drwy gyd-fynd â’r blynyddoedd thematig a arweinir gan y cynnyrch a thrwy gyd-fynd â Menter Ffordd Cymru.

Mae cyfanswm o dros £1m o gyllid ar gael, sy’n ychwanegol i’r £2m a ddyrannwyd eisoes i gyflawni prosiectau yn ystod Blwyddyn y Môr.

Mae'r gronfa cyfredol o arian RTEF ar gyfer 2018/19 bellach wedi cau, oes oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'ch Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol. Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â’r gronfa RTEF.

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

Prosiectau 2015-2016

4. Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pwrpas y Gronfa  yw gweithio gyda phartneriaid ar ledled Cymru:

 • i daro’r targed o 10% o dwf a nodir yn Partneriaeth ar Gyfer Twf 2013 – 2020 - y strategaeth dwristiaeth
 • i annog mwy o gydweithio rhwng consortia, partneriaethau a grwpiau twristiaeth
 • i ddatblygu a gwella’r cynnyrch a gynigir i ymwelwyr, er lles y sector twristiaeth achymunedau lleol
 • i helpu’r economi dwristiaeth i dyfu mewn ffordd gynaliadwy

Mae cyfanswm o dros  £1m o gyllid ar gael, sy’n  ychwanegol i’r £2m a ddyrannwyd eisoes i gyflawni prosiectau yn ystod  Blwyddyn y Môr.

Mae'r gronfa cyfredol o arian TPIF ar gyfer 2018/19 bellach wedi cau, oes oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'ch Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol. Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu prosiectau â chyllid y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth.

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

5. Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Mae TAIS yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Bydd cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 yn cael ei ystyried. Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys yw £160,000. Ein nod yw:

 • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
 • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
 • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Datgan Diddordeb a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Caiff y gronfa ei gweithredu drwy gyfrwng rhaglen alwadau flynyddol a rhaid cwblhau’r gwariant llawn erbyn mis Rhagfyr 2020.

Mae cronfa cyfredol arian TAIS ar gyfer 2018 bellach wedi cau. 

Cysylltwch â ni ar  tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

 

6. Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.