1. Mathau o gyllid

I gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch sut i gael gafael ar gyllid a dewis y math cywir, ewch i brif wefan Busnes Cymru

Ein prif gronfa fuddsoddi ar gyfer cyllido twristiaeth yw'r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS). Mae hefyd gennym gynllun arall:

 • Mae'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
 • Mae'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
 • Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

 • Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF)

Gwyliwch y ffilmiau byr canlynol:

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn dysgu am y gwahanol brosiectau TAD rydym wedi’u cefnogi.

2. Cronfa Dyfodol yr Economi - Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE-TISS)

Mae’r Cronfa Dyfodol yr Economi  -  Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE–TISS) ar gael ar gyfer busnesau canolig i fawr, gyda 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae CDE-TISS yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnig amryw fathau o gyllid ad-daladwy a chyllid nad oes rhaid ei ad-dalu, sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei ddefnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Noder bod y Cronfa Dyfodol yr Economi  -  Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE–TISS)  bellach wedi cau a dylech anfon pob ymholiad ariannu (heblaw am yr ymholiadau ar gyfer y Gronfa Busnesau Bach a Meicro) at Gronfa Buddsoddi Twristiaeth Cymru at CBTC@llyw.cymru  neu cysylltwch â ni ar (0845) 010 8020

 

Prosiectau sydd wedi derbyn cymorth fel rhan o'r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2012

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â chyllid y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

 

3. Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diben y Gronfa yw gweithio gyda phartneriaid ar lefel cyrchfan i gyrraedd y targed twf o 10% a nodwyd yn y strategaeth trwy gefnogi gweithgareddau a fydd:

 • yn cyflawni amcanion strategol strategaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru 'Partneriaeth ar gyfer Twf'.
 • yn cefnogi cyrchfannau ledled Cymru i hyrwyddo a datblygu cyrchfannau nodedig o ansawdd uchel i ymwelwyr trwy gynnal eu cynlluniau rheoli cyrchfannau er mwyn estyn eu tymor a chynyddu gwariant ymwelwyr
 • yn galluogi cyrchfannau i wneud y gorau o fanteision alinio â’r Flwyddyn Darganfod 2019, y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru
 • yn adlewyrchu'r tair prif thema ar gyfer hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru, sef antur, diwylliant a thirwedd

Bydd y cylch ariannu nesaf yn fwy penodol ac yn canolbwyntio ar brosiectau fydd yn cynnig cynlluniau marchnata arloesol, cynnwys ysbrydoledig, pecynnu cynnyrch a chynlluniau sy’n eu gweud yn haws i archebu cynnyrch.

Cronfa refeniw de minimis yn unig yw hon ac nid oes unrhyw gostau cyfalaf ar gael.

Yr uchafswm y gellir ei grant hawlio dros 2 flynedd yw  £150,000 a’r  isafswm grant fydd  £30,000 y prosiect, gydag o leiaf 10% yn  arian cyfatebol yn arian parod. Ceir rhagor o wybodaeth yn y nodiadau cyfarwyddyd.

Mae'r cylch cyllido hwn bellach ar gau.

Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â’r gronfa RTEF.

Prosiectau 2018-2019

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

Prosiectau 2015-2016

4. Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pwrpas y Gronfa  yw gweithio gyda phartneriaid  ledled Cymru:

 • i daro’r targed o 10% o dwf a nodir yn Partneriaeth ar Gyfer Twf 2013 – 2020  strategaeth dwristiaeth
 • annog cydweithio agosach rhwng partneriaethau masnach i wella’r cynnyrch twristiaeth ac i helpu i dyfu economi twristiaeth Cymru mewn ffordd gynaliadwy
 • galluogi'r sector preifat i fanteisio i'r eithaf ar y manteision o alinio gyda'r Flwyddyn Darganfod 2019, y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru 
 • adlewyrchu bob un neu unrhyw un o'r tair thema allweddol ar gyfer hyrwyddo twristiaeth i Gymru  -  antur, diwylliant a thirwedd.

Bydd y cylch ariannu nesaf yn fwy penodol ac yn canolbwyntio ar brosiectau fydd yn cynnig cynlluniau marchnata arloesol, cynnwys ysbrydoledig, pecynnu cynnyrch a chynlluniau sy’n eu gweud yn haws i archebu cynnyrch.

Cronfa refeniw de minimis yn unig yw hon ac nid oes unrhyw gostau cyfalaf ar gael. Yr uchafswm y gellir ei grant hawlio dros 2 flynedd yw  £150,000 a’r  isafswm grant fydd  £30,000 y prosiect, gydag o leiaf 10% yn  arian cyfatebol yn arian parod. Ceir rhagor o wybodaeth yn y nodiadau cyfarwyddyd.

Mae'r cylch cyllido hwn bellach ar gau.

Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu prosiectau â chyllid y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth.

Prosiectau 2018-2019

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

5. Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Cefnogir y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Mae TAIS yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Bydd cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 yn cael ei ystyried. Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys yw £160,000. Ein nod yw:

 • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
 • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
 • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Datgan Diddordeb a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Caiff y gronfa ei gweithredu drwy gyfrwng rhaglen alwadau flynyddol a rhaid cwblhau’r gwariant llawn erbyn mis Rhagfyr 2020.

Mae cronfa cyfredol arian TAIS ar gyfer 2018 bellach wedi cau. 

Cysylltwch â ni ar  tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

 

Prosiectau 2017-2018

Prosiectau 2018-2019

 

6. Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Cefnogir y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

 

Prosiectau 2017-2018

 

 

7. Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru (CBTC)

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru, wedi lansio cronfa newydd gwerth £50mn, Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru, sy’n dod ag arian masnachol ac arian grant ynghyd mewn un pecyn cyfun o gymorth ariannol er mwyn darparu buddsoddiad cyfalaf i’r sector.

Amcanion y gronfa

Er mwyn cynnal a datblygu safle Cymru mewn marchnad dwristiaeth fyd-eang eithriadol o gystadleuol, mae angen inni barhau i fuddsoddi yn ein cynnyrch twristiaeth. Amcan allweddol y Gronfa fydd helpu i ariannu buddsoddiad cyfalaf mewn prosiectau twristiaeth sydd â chyfle i greu argraff gadarnhaol ar y sector a datblygu economi Cymru.

Diben y gronfa

 • Sicrhau bod prosiectau twristiaeth yng Nghymru yn dal i allu manteisio ar gyllid
 • Helpu’r sector twristiaeth drwy’r cyfnod pontio o’r ddibyniaeth ar arian grant i gyfnod lle mae’n gweithredu ar sail benthyciadau masnachol.
 • Caniatáu defnyddio arian cyhoeddus mewn maes a allai gael effaith sylweddol ar yr economi.
 • Gallu cefnogi buddsoddiadau strategol, a allai fod yn rhai sylweddol, yn ôl yr angen. 

Beth fydd y gronfa’n ei ariannu?

 • Bydd y gronfa newydd yn darparu cyfalaf i fusnesau twristiaeth, rhwng £100,000 a £5,000,000 i brosiectau cymwys.
 • Mae’r cyfnod ad-dalu rhwng 10 a 15 mlynedd, a gall gynnwys ysbeidiau talu tymhorol.
 • Bydd yn golygu mwy o hyblygrwydd o ran ariannu.
 • Bydd yr arian ar gael o'r adeg y bydd prosiect yn dechrau ac fe’i telir fesul cyfran drwy’r cyfnod datblygu.
 • Bydd taliadau benthyciad masnachol a grant cymwys yn cael eu cyfuno er mwyn lleihau cost y cyllid drwyddi draw.

Pwy sy’n gymwys?

Mae Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnwys cymysgedd o arian ad-daladwy ac arian nad yw’n ad-daladwy, fydd yn targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellid ei defnyddio un ai i uwchraddio asedau presennol, neu i greu asedau newydd, o safon uchel, yn y sector twristiaeth.

I gael ei ystyried am gymorth drwy Gronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru, bydd angen i ymgeisydd:

 • Ymrwymo i gefnogi strategaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru a dangos ymrwymiad i bedwar gofyniad y Contract Economaidd
 • Bod wedi’i leoli yng Nghymru a dangos sut bydd y prosiect yn ysgogi twf mewn marchnadoedd newydd a marchnadoedd presennol, ac yn creu a/neu ddiogelu swyddi
 • Dangos hyfywedd ariannol a’r gallu i ad-dalu dros gyfnod y pecyn ariannu.

Y Camau Nesaf

Mae’r gronfa yn cynnwys proses ymgeisio ddau gam. Mae’r cam cyntaf yn cynnwys ffurflen Mynegi Diddordeb ac, os bydd y busnes yn llwyddiannus ar y cam hwn, caiff ei wahodd wedyn i wneud cais llawn.  Mae cwestiynau cyffredin ar gael hefyd.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y gronfa, anfonwch ebost at CBTC@llyw.cymru neu alw 0845 010 8020.