Cyllid

1. Mathau o gyllid

I gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch sut i gael gafael ar gyllid a dewis y math cywir, ewch i brif wefan Busnes Cymru

Ein prif gronfa fuddsoddi ar gyfer cyllido twristiaeth yw'r Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru (CBTC) ac Y Pethau Pwysig.

Gwyliwch y ffilmiau byr canlynol:

Gallwch weld manylion cynlluniau ariannu diweddar a'r rhai o'r prosiectau rhanbarthol sydd wedi derbyn buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn y diweddariadau buddsoddi rhanbarthol a restrir isod:

2. Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru (CBTC)

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru, wedi lansio cronfa newydd gwerth £50mn, Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru, sy’n dod ag arian masnachol ac arian grant ynghyd mewn un pecyn cyfun o gymorth ariannol er mwyn darparu buddsoddiad cyfalaf i’r sector.

Amcanion y gronfa 

Er mwyn cynnal a datblygu safle Cymru mewn marchnad dwristiaeth fyd-eang eithriadol o gystadleuol, mae angen inni barhau i fuddsoddi yn ein cynnyrch twristiaeth. Amcan allweddol y Gronfa fydd helpu i ariannu buddsoddiad cyfalaf mewn prosiectau twristiaeth sydd â chyfle i greu argraff gadarnhaol ar y sector a datblygu economi Cymru.

Diben y gronfa

 • Sicrhau bod prosiectau twristiaeth yng Nghymru yn dal i allu manteisio ar gyllid
 • Helpu’r sector twristiaeth drwy’r cyfnod pontio o’r ddibyniaeth ar arian grant i gyfnod lle mae’n gweithredu ar sail benthyciadau masnachol.
 • Caniatáu defnyddio arian cyhoeddus mewn maes a allai gael effaith sylweddol ar yr economi.
 • Gallu cefnogi buddsoddiadau strategol, a allai fod yn rhai sylweddol, yn ôl yr angen. 

Beth fydd y gronfa'n ei ariannu?

 • Bydd y gronfa newydd yn darparu cyfalaf i fusnesau twristiaeth, rhwng £100,000 a £5,000,000 i brosiectau cymwys.
 • Mae’r cyfnod ad-dalu rhwng 10 a 15 mlynedd, a gall gynnwys ysbeidiau talu tymhorol.
 • Bydd yn golygu mwy o hyblygrwydd o ran ariannu.
 • Bydd yr arian ar gael o'r adeg y bydd prosiect yn dechrau ac fe’i telir fesul cyfran drwy’r cyfnod datblygu.
 • Bydd taliadau benthyciad masnachol a grant cymwys yn cael eu cyfuno er mwyn lleihau cost y cyllid drwyddi draw.

Pwy sy'n gymwys?

Mae Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnwys cymysgedd o arian ad-daladwy ac arian nad yw’n ad-daladwy, fydd yn targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellid ei defnyddio un ai i uwchraddio asedau presennol, neu i greu asedau newydd, o safon uchel, yn y sector twristiaeth.

I gael ei ystyried am gymorth drwy Gronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth, Cymru, bydd angen i ymgeisydd:

 • Ymrwymo i gefnogi strategaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru a dangos ymrwymiad i bedwar gofyniad y Contract Economaidd
 • Bod wedi’i leoli yng Nghymru a dangos sut bydd y prosiect yn ysgogi twf mewn marchnadoedd newydd a marchnadoedd presennol, ac yn creu a/neu ddiogelu swyddi
 • Dangos hyfywedd ariannol a’r gallu i ad-dalu dros gyfnod y pecyn ariannu.

Y Camau Nesaf 

Mae’r gronfa yn cynnwys proses ymgeisio ddau gam. Mae’r cam cyntaf yn cynnwys ffurflen Mynegi Diddordeb ac, os bydd y busnes yn llwyddiannus ar y cam hwn, caiff ei wahodd wedyn i wneud cais llawn. Mae cwestiynau cyffredin ar gael hefyd.   

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y gronfa, anfonwch ebost at CBTC@llyw.cymru neu alw 0845 010 8020.

 

3. Prosiectau a gefnogwyd yn y diwydiant twristiaeth

Cronfa Dyfodol yr Economi  -  Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE-TISS)

Roedd y Cynllun ar gael ar gyfer busnesau canolig i fawr, gyda 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Roedd y CDE-TISS yn gronfa fuddsoddi oedd yn cynnig amryw fathau o gyllid ad-daladwy a chyllid nad oedd rhaid ei ad-dalu, ac yn targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellid ei ddefnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.  

Roedd y cymorth ar gael er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le.

Prosiectau sydd wedi derbyn cymorth fel rhan o'r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2012
Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013
Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014
Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015
Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016
Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017
Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â chyllid y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth


Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Cronfa refeniw oedd y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogwyd drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariannwyd gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diben y Gronfa oedd gweithio gyda phartneriaid ar lefel cyrchfan i gyrraedd y targed twf o 10% a nodwyd yn y strategaeth twristiaeth trwy gefnogi gweithgareddau a fyddai:

 • yn cyflawni amcanion strategol strategaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru 'Partneriaeth ar gyfer Twf'.
 • yn cefnogi cyrchfannau ledled Cymru i hyrwyddo a datblygu cyrchfannau nodedig o ansawdd uchel i ymwelwyr trwy gynnal eu cynlluniau rheoli cyrchfannau er mwyn estyn eu tymor a chynyddu gwariant ymwelwyr
 • yn galluogi cyrchfannau i wneud y gorau o fanteision alinio â’r Flwyddyn Darganfod 2019, y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru
 • yn adlewyrchu'r tair prif thema ar gyfer hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru, sef antur, diwylliant a thirwedd

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â’r gronfa RTEF.

Prosiectau 2019-2021
Prosiectau 2018-2019
Prosiectau 2017-2019
Prosiectau 2016-2017
Prosiectau 2015-2016
Prosiectau 2014-2015


Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Cronfa refeniw oedd y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a gefnogwyd drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariannwyd gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pwrpas y Gronfa  oedd gweithio gyda phartneriaid  ledled Cymru i:

 • annog cydweithio agosach rhwng partneriaethau masnach i wella’r cynnyrch twristiaeth ac i helpu i dyfu economi twristiaeth Cymru mewn ffordd gynaliadwy
 • galluogi'r sector preifat i fanteisio i'r eithaf ar y manteision o alinio gyda'r Flwyddyn Darganfod 2019, y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru 
 • adlewyrchu bob un neu unrhyw un o'r tair thema allweddol ar gyfer hyrwyddo twristiaeth i Gymru  -  antur, diwylliant a thirwedd.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu prosiectau â chyllid y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth.

Prosiectau 2019-2021
Prosiectau 2018-2019
Prosiectau 2017-2019
Prosiectau 2016-2017
Prosiectau 2015-2016


Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Cefnogwyd y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddwyd gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Roedd y cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Roedd TAIS yn gronfa fuddsoddi yn targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Ystyrid cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 . Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys oedd £160,000. Ein nod oedd:

 • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
 • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
 • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Prosiectau 2018-2019
Prosiectau 2017-2018


Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Cefnogwyd y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddwyd gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Roedd y gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan oedd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Roedd MSBF yn gronfa fuddsoddi oedd yn targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Fe'i defnyddiwyd naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Roedd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Prosiectau 2019-2020
Prosiectau 2018-2019
Prosiectau 2017-2018


Y Pethau Pwysig

Roedd Y Pethau Pwysig yn gronfa ledled Cymru a oedd yn cefnogi’r sector cyhoeddus, y trydydd sector a sefydliadau di-elw i: 

 • ddarparu gwelliannau bychain sylfaenol i seilwaith twristiaeth a 
 • sicrhau bod pob ymwelydd â Chymru yn cael profiad positif a chofiadwy drwy gydol eu arhosiad.  

Adeiladwyd y gronfa hon ar y cylchoedd ariannu blaenorol drwy Cefnogi Buddsoddiad mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) a lansiwyd yn 2017 ac a gefnogwyd drwy Raglen Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 (RDP), sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. 

O dan y cylch cyllido TAIS blaenorol, dim ond wardiau gwledig oedd yn gymwys, yn unol â rheolau’r Cynllun Datblygu Gwledig. Drwy gynnig cyllid ychwanegol nad oedd yn gyllid yr UE, roedd cynllun TAIS yn medru cael ei ymestyn i’r ardaloedd hynny y tu allan i wardiau gwledig drwy’r gronfa Y Pethau Pwysig.  Roedd hyn yn sicrhau bod pob rhan o Gymru yn gallu elwa o’r gronfa newydd.  Ar gyfer y prosiectau hynny oedd wedi cael eu lleoli o fewn y wardiau cymwys, roedd Y Pethau Pwysig yn parhau i gael ei ariannu’n rhannol drwy Raglen Datblygu Gwledig yr UE Llywodraeth Cymru.  

Amcanion Cyllid

Roedd cyllid o hyd at £10m ar gael rhwng 2020 a 2025 tuag at flaenoriaethu prosiectau a oedd yn:  

 • darparu profiadau o safon i ymwelwyr sydd â naws Cymreig
 • sicrhau bod modd i amrywiaeth eang o ymwelwyr fanteisio ar gyfleoedd llesiant newydd a’u mwynhau
 • gwella mynediad at gyfleusterau a chyflwyno cipolwg cynhwysol ar Gymru 
 • buddsoddi mewn cyfleusterau sy’n gwella arlwy antur Cymru 
 • cyfrannu at brif fentrau twristiaeth Llywodraeth Cymru gan gynnwys ymgyrch Blwyddyn Awyr Agored 2020 – 2021 a Ffordd Cymru 
 • annog cyrchfannau glân, gwyrdd, er enghraifft drwy welliannau i seilwaith cynaliadwy  
 • hyrwyddo ymdeimlad o le, diwylliant a iaith yn fwy rhagweithiol  
 • darparu cyfleusterau  sydd ar agor gydol y flwyddyn ledled Gymru 
 • buddsoddi mewn profiadau a chyfleusterau ar gyfer digwyddiadau o safon byd-eang 

Roedd cymorth o rhwng £25,000 a £128,000 ar gael i brosiectau gydag uchafswm gwariant cymwys o £160,000 a chyfradd ymyrraeth o 80%. 

Cynigion a wnaethbwyd Awst 2021 i Mawrth 2022


Y Pethau Pwysig 2022-2023

Roedd Y Pethau Pwysig yn gronfa gyfalaf ar gyfer 2022-23 i gyflawni gwelliannau i seilwaith twristiaeth ar raddfa fach ledled Cymru. 

Pwy oedd yn medru gwneud cais?

Mae'r cynllun eleni yn agored i: 

 • Awdurdodau Lleol 
 • Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 

Amcanion y gronfa oedd:

 • Buddsoddi mewn seilwaith sylfaenol sydd o fudd i gymunedau ac ymwelwyr mewn lleoliadau twristiaeth strategol bwysig.  
 • Datblygu prosiectau seilwaith o ansawdd uchel sy'n cefnogi twristiaeth ehangach mewn cyrchfannau ac sy'n rhoi profiad cofiadwy i ymwelwyr drwy gydol eu harhosiad. 
 • Sicrhau bod cyfleusterau sylfaenol ar agor drwy'r flwyddyn ac yn darparu ar gyfer ymwelwyr gyda'r nos.

Ar gyfer y cylch ariannu hwn, canolbwyntiodd y flaenoriaeth ar 4 maes allweddol:-

 • Lleddfu mannau prysur. Dod o hyd i atebion seilwaith i oresgyn pwysau ar ardaloedd o ganlyniad i gynnydd yn nifer yr ymwelwyr.
 • Cyrchfannau amgylcheddol gynaliadwy. Datblygu seilwaith newydd neu drawsnewid seilwaith sy'n bodoli eisoes i wneud y gyrchfan yn fwy amgylcheddol gynaliadwy, gan helpu i leihau'r ôl troed carbon.
 • Twristiaeth Hygyrch/Gynhwysol. Cefnogi prosiectau sy'n dileu rhwystrau o fewn cyrchfan ac yn gwella mynediad at gyfleusterau i bawb.
 • Gwella cynhyrchion llofnod cenedlaethol neu ranbarthol, er enghraifft, prosiectau sy'n gwella ac yn codi proffil Llwybr Arfordir Cymru ddeng mlynedd ers ei sefydlu.

Lefel y cyllid sydd ar gael

Cronfa gyfalaf oedd hon. Ni chafodd costau refeniw eu hystyried.
Cyfanswm y grant a oedd ar gael oedd £250,000 gydag uchafswm cyfradd ymyrraeth o 80%. Nid oedd isafswm grant.

Y dyddiad cau ar gyfer a cylch hwn oedd 4 Mawrth 2022

Cynigion a wnaethbwyd Ebrill 2022 i Mawrth 2023