1. Mathau o gyllid

I gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch sut i gael gafael ar gyllid a dewis y math cywir, ewch i brif wefan Busnes Cymru

Ein prif gronfa fuddsoddi ar gyfer cyllido twristiaeth yw'r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS). Mae hefyd gennym gynllun arall:

 • Mae'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
 • Mae'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
 • Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

 • Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF)

Gwyliwch y ffilmiau byr canlynol:

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn dysgu am y gwahanol brosiectau TAD rydym wedi’u cefnogi.

2. Cronfa Dyfodol yr Economi - Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE-TISS)

Mae’r Cronfa Dyfodol yr Economi  -  Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CDE–TISS) ar gael ar gyfer busnesau canolig i fawr, gyda 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae CDE-TISS yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnig amryw fathau o gyllid ad-daladwy a chyllid nad oes rhaid ei ad-dalu, sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei ddefnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes.

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu ffonio 0845 010 8020.

 

Prosiectau sydd wedi derbyn cymorth fel rhan o'r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2012

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016

Cynigion a wnaethbwyd 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â chyllid y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

 

3. Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diben y Gronfa yw gweithio gyda phartneriaid ar lefel cyrchfan i gyrraedd y targed twf o 10% a nodwyd yn y strategaeth trwy gefnogi gweithgareddau a fydd:

 • yn cyflawni amcanion strategol strategaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru 'Partneriaeth ar gyfer Twf'.
 • yn cefnogi cyrchfannau ledled Cymru i hyrwyddo a datblygu cyrchfannau nodedig o ansawdd uchel i ymwelwyr trwy gynnal eu cynlluniau rheoli cyrchfannau er mwyn estyn eu tymor a chynyddu gwariant ymwelwyr
 • yn galluogi cyrchfannau i wneud y gorau o fanteision alinio â’r Flwyddyn Darganfod 2019, y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru
 • yn adlewyrchu'r tair prif thema ar gyfer hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru, sef antur, diwylliant a thirwedd

Bydd y cylch ariannu nesaf yn fwy penodol ac yn canolbwyntio ar brosiectau fydd yn cynnig cynlluniau marchnata arloesol, cynnwys ysbrydoledig, pecynnu cynnyrch a chynlluniau sy’n eu gweud yn haws i archebu cynnyrch.

Cronfa refeniw de minimis yn unig yw hon ac nid oes unrhyw gostau cyfalaf ar gael.

 Yr uchafswm y gellir ei hawlio dros 2 flynedd yw  £150,000 a’r  isafswm grant fydd  £30,000 y prosiect, gydag o leiaf 10% yn  arian cyfatebol. Ceir rhagor o wybodaeth yn y nodiadau cyfarwyddyd.

Yr amserlen ar gyfer y rownd hon yw:

 • Gwahodd Datganiadau o ddiddordeb o Ddydd Iau 25 Hydref 2018
 • Cyflwyno Datganiadau o ddiddordeb – 23 Tachwedd

Yn dilyn asesiad, gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cynigion llawn erbyn 1 Chwefror 2019.

Rhagwelir mai dyma fydd yr alwad olaf am geisiadau ac mae'n cwmpasu'r cyfnod ariannu o fis Ebrill 2019 tan fis Rhagfyr 2020.

Am ganllawiau neu gyngor ynglŷn â chymhwysedd, cysylltwch â’ch Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol.

Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â’r gronfa RTEF.

Prosiectau 2018-2019

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

Prosiectau 2015-2016

4. Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pwrpas y Gronfa  yw gweithio gyda phartneriaid  ledled Cymru:

 • i daro’r targed o 10% o dwf a nodir yn Partneriaeth ar Gyfer Twf 2013 – 2020  strategaeth dwristiaeth
 • annog cydweithio agosach rhwng partneriaethau masnach i wella’r cynnyrch twristiaeth ac i helpu i dyfu economi twristiaeth Cymru mewn ffordd gynaliadwy
 • galluogi'r sector preifat i fanteisio i'r eithaf ar y manteision o alinio gyda'r Flwyddyn Darganfod 2019, y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru 
 • adlewyrchu bob un neu unrhyw un o'r tair thema allweddol ar gyfer hyrwyddo twristiaeth i Gymru  -  antur, diwylliant a thirwedd.

Bydd y cylch ariannu nesaf yn fwy penodol ac yn canolbwyntio ar brosiectau fydd yn cynnig cynlluniau marchnata arloesol, cynnwys ysbrydoledig, pecynnu cynnyrch a chynlluniau sy’n eu gweud yn haws i archebu cynnyrch.

Cronfa refeniw de minimis yn unig yw hon ac nid oes unrhyw gostau cyfalaf ar gael.  Yr uchafswm y gellir ei hawlio dros 2 flynedd yw  £150,000 a’r  isafswm grant fydd  £30,000 y prosiect, gydag o leiaf 10% yn  arian cyfatebol. Ceir rhagor o wybodaeth yn y nodiadau cyfarwyddyd.

Yr amserlen ar gyfer y rownd hon yw:

 • Gwahodd Datganiadau o ddiddordeb o Ddydd Iau 25 Hydref 2018
 • Cyflwyno Datganiadau o ddiddordeb – 23 Tachwedd

Yn dilyn asesiad, gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cynigion llawn erbyn 1 Chwefror 2019.

Rhagwelir mai dyma fydd yr alwad olaf am geisiadau ac mae'n cwmpasu'r cyfnod ariannu o fis Ebrill 2019 tan fis Rhagfyr 2020.

Am ganllawiau neu gyngor ynglŷn â chymhwysedd, cysylltwch â’ch Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol.

Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu prosiectau â chyllid y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth.

Prosiectau 2018-2019

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

5. Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Cefnogir y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Mae TAIS yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Bydd cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 yn cael ei ystyried. Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys yw £160,000. Ein nod yw:

 • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
 • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
 • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Datgan Diddordeb a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Caiff y gronfa ei gweithredu drwy gyfrwng rhaglen alwadau flynyddol a rhaid cwblhau’r gwariant llawn erbyn mis Rhagfyr 2020.

Mae cronfa cyfredol arian TAIS ar gyfer 2018 bellach wedi cau. 

Cysylltwch â ni ar  tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

 

Prosiectau 2017-2018

 

6. Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Cefnogir y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.