1. Cydweithio

Beth am inni gadw mewn cysylltiad a chydweithio. Rydym yn cyhoeddi unrhyw gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau masnach a’n harddangosfeydd yn ein newyddlenni rheolaidd ac ar twitter.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol ynghylch rhedeg busnes twristiaeth neu ddechrau eich busnes eich hun, cysylltwch â Busnes Cymru.

2. Tîm Rhanbarthol Croeso Cymru

Dyma fanylion eich cysylltiadau yn y rhanbarthau:

Y Gogledd 

Andrew Forfar - AndrewWallace.Forfar@llyw.cymru

Canolbarth

Helen Jones - Helen.Jones28@llyw.cymru

Y De-orllewin

Jane Donald - Jane.Donald@llyw.cymru

Y De-ddwyrain

Louisa Giles - Louisa.Giles@llyw.cymru

Ar gyfer e-byst cyffredinol at y Tîm Rhanbarthol yn gyffredinol cysylltwch â hwy drwy ddefnyddio: regionaltourism@llyw.cymru

3. Y Fforwm Twristiaeth Ranbarthol

Yn 2014, sefydlwyd Fforwm Ranbarthol i roi’r strategaeth twristiaeth ym mhob rhanbarth ar waith. Mae yna fforwm ym mhob ardal – y gogledd, y canolbarth, y de-ddwyrain a’r de-orllewin. Mae’r fforwm yn cwrdd tri/pedwar amsweroedd y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau ym maes twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid pwysig y rhanbarth ynghyd.

Bydd y Fforwm yn:

 • nodi pa fusnesau unigol neu gyrchfannau a allai gydweithio’n agosach yn y rhanbarth
 • nodi cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth
 • dull i fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau

Fforwm Y Gogledd

Cylch Gorchwyl

Munudai - 07 Hydref 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 14 Gorffennaf 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 19 Mehefin 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

Fforwm Y Canolbarth

Cylch Gorchwyl

Munudai - 15 Mawrth 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 05 Tachwedd 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 16 Medi 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

Fforwm De-Orllewin

Cylch Gorchwyl (Mehefin 2020)

Minutes - 18 Mawrth 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Minutes - 27 Ionawr 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 14 Hydref 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

Fforwm De-Ddwyrain

Cylch Gorchwyl

Munudai - 16 Mawrth 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 12 Ionawr 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 15 Rhagfyr 2020 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

 

4. Rhaglenni Cenhadon

Mae Cennad Twristiaeth:

 • yn estyn croeso cynnes
 • yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol
 • yn arbenigwr ar bopeth o’i amgylch
 • yn lleol ac yn frwd dros ei ardal
 • yn ymroddedig i ddatgelu trysorau cudd
 • yn darparu profiad unigryw a diledryw
 • yn ymwybodol o bwysigrwydd twristiaeth i’r economi leol
 • yn helpu i ddatblygu a chynnal cyrchfan

Nod unrhyw raglen Cenhadon yw recriwtio unigolion addas i weithredu fel rhywun sy’n estyn croeso cynnes ac sy’n ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cyrchfan.

Mae’r manteision y mae Cenhadon Twristiaeth yn eu dwyn i gyrchfannau’n cynnwys:

 • gwella Profiad Ymwelwyr
 • cynyddu nifer yr ymwelwyr
 • cynyddu effaith economaidd
 • cynyddu gwariant gan ymwelwyr
 • ymestyn hyd yr arhosiad
 • annog ymweliadau dychwel
 • gwella’r cynnyrch/gwybodaeth leol a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid
 • rhwydweithio gweithredol, yn lleol ac yn genedlaethol
 • cyfathrebu gwell rhwng cyrchfannau
 • datblygu busnesau
 • cefnogaeth i’r economi ymwelwyr

Rhaglenni Cenhadon – meysydd a gwmpesir

Mae cyfredol rhaglenni unigryw a gynigir a'u nodweddion rhanbarthol eu hunain.  Mae pob un o'r rhaglenni hyn gwelwyd yr effaith gadarnhaol y gall ei chael.

Mae’r canlynol yn rhoi ciplun o’r ardaloedd a wasanaethir gan bob rhaglen:

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob Rhaglen Cenhadon trwy glicio ar y cysylltiadau.
 

5. Cynlluniau Rheoli Cyrchfan Cymru

Beth bynnag yw'r diffiniad o gyrchfan, yr unig beth o bwys gwirioneddol yw ei fod yn gwneud synnwyr i'r person pwysicaf, yr ymwelydd! Gwneud i gyrchfan weithio'n effeithiol o safbwynt ymwelydd yw hanfod rheoli cyrchfan.

Mae cyrchfannau twristiaeth ledled Cymru wedi bod wrthi'n datblygu partneriaethau sector cyhoeddus/preifat cryf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a'r nod allweddol yw gwella'r ymagweddu tuag at reoli cyrchfannau a'r modd y caiff hyn ei gyfathrebu. 

Er mwyn cyflawni'r nod hwn mae pob partneriaeth cyrchfannau wedi datblygu cynllun sy'n nodi'r blaenoriaethau ar gyfer datblygu twristiaeth yn eu cyrchfan dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Gweler isod i gael rhagor o wybodaeth am bob cynllun rheoli cyrchfannau:

 

6. Twristiaeth Bwyd

Caiff twristiaeth bwyd ei ddiffinio gan Lywodraeth Cymru fel

‘unrhyw weithgarwch sy’n hyrwyddo profiad bwyd o safon uchel, unigryw, lleol a chynaliadwy sy'n gysylltiedig â lle arbennig'

Gwnaethom gydweithio ag Is-adran Bwyd Llywodraeth Cymru i lansio Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru 2015 – 2020. Mae’r cynllun hwn yn cydnabod posibilrwydd twf yn y sector hwn. 

Rydym am helpu ymwelwyr â Chymru i ddarganfod ein bwydydd lleol, arbennig drwy hyrwyddo gwahaniaethau rhanbarthol ein cynnyrch. Trwy gynnig profiad unigryw i ymwelwyr o fwyd a diod Cymru, bydd yn helpu i ddangos y gwahaniaeth rhwng eich busnes chi a’r busnesau sy’n cystadlu â chi.  

Gan gofio hyn, rydym wedi datblygu amrywiol becynnau hawdd eu defnyddio i’ch helpu i wella y bwyd sy’n cael ei gynnig gennych a phrofiad yr ymwelydd.  

Pecyn Twristiaeth Bwyd 

Cyngor, awgrymiadau, bwydlenni enghreifftiol ac arferion gorau a fydd o ddefnydd i’ch busnes.

Os hoffech fynd yn syth i’r holiadur hunan assesu ar cynllun gweithredu, maent ar gael i lawrthlwytho ar wahân.

Pecyn y Brecwast Cymreig 

Mwy o gyngor ac awgrymiadau ynghylch cynnig brecwast Cymreig gwych, gyda bwydlenni enghreifftiol.

Pecyn Hyrwyddo 

Bydd yn eich helpu i gynllunio, datblygu a gwella twristiaeth bwyd o fewn eich ardal neu’ch rhwydwaith.

Y Pecyn Gwyliau

Pecyn cymorth sy’n cynnig cymorth â’r gwaith o gynllunio, datblygu a gwella eich gŵyl fwyd, neu unrhyw ddigwyddiad. 

7. Twristiaeth gynaliadwy

Mae tirweddau hardd twristiaeth cynaliadwy ac arfordiroedd yn sylfaen twristiaeth yng Nghymru. Rydym yn dibynnu ar unplygrwydd yr amgylchedd naturiol. Bydd cynaliadwyedd bob amser yn flaenoriaeth allweddol wrth ddatblygu twristiaeth yng Nghymru.

I fod yn gynaliadwy, mae angen i dwristiaeth:

 • ystyried anghenion ac ansawdd bywyd cymunedau lleol
 • gwella a pharchu diwylliant a thraddodiadau lleol
 • yn cyfrannu at ffyniant economaidd lleol
 • lleihau difrod i'r amgylchedd

Mae manteision o gael busnes cynaliadwy yn cynnwys:

 • cadwraeth a gwarchod yr amgylchedd
 • buddsoddiad yn eich cymuned leol
 • arbedion arian
 • gwella ansawdd eich cynnyrch
 • cynyddu cyfleoedd marchnata

Mae Croeso Cymru wedi datblygu hwn ar-lein a rhyngweithiol Pecyn Cymorth Twristiaeth Gynaliadwy. Yn llunio adroddiad yn seiliedig ar yr atebion a roddwch. Mae'r adroddiad yn awgrymu ffyrdd o greu busnes mwy cynaliadwy.

8. Pecyn cynaliadwyedd Cymdeithas Twristiaeth

Mae adolygiad y gymdeithas twristiaeth annibynnol wedi bod yn gyfrifol am:

 • ddatblygu y pecyn "Sicrhau bod eich cymdeithas dwristiaeth yn fyw cynaliadwy".  Mae hwn yn rhoi cyngor gwych ac yn nodi nifer o gymdeithasau twristiaeth rhagorol
 • gwelliannau i gyfathrebu gan gynnwys
  • mwy o weithgarwch trydar - caiff gwybodaeth ei drosglwyddo'n rheolaidd ar draws ein cyfrifon twitter gyda chynnydd yn y nifer sy'n ein dilyn. Byddwch yn rhan o hyn drwy ein dilyn ar @VisitWalesBiz and @CroesoCymruBus
  • rhannu amserlenni cyfathrebu i annog pobl i gyfrannu cynnwys priodol. Cynyddu'r diddordeb yn lleol mewn cylchlythyrau a bwletinau
  • gwell trafod rhwng aelodau y gymdeithas twristiaeth a fforymau trafod rhanbarthol. Gwella'r llif o wybodaeth rhwng Croeso Cymru ac amrywiol ardaloedd y diwydiant twristiaeth y maent yn eu cynrychioli. Felly cymerwch yr amser i ddod i wybod pwy yw aelodau'r fforwm yn eich ardal
 • gwelliannau i'r meini prawf i wneud cais i RTEF a TPIF. Er y bydd y gyllideb yn cyfyngu ar lefel y cymorth ariannol, arweiniodd yr adolygiad at
  • weithredu cyfnod cyllido o ddwy flynedd 
  • cynnwys costau staff prosiectau fel gwariant cymwys.

CYFARFOD Y GYMDEITHAS TWRISTIAETH - 13 Hydref 2017  

Cyflwyniadau'n cynnwys: 

Peter Cole, Cole & Shaw 
Adolygiad y Gymdeithas Dwristiaeth - Trosolwg

Fiona Wilton – Cadeirydd, Twristiaeth Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena 
Ymateb i farn ymwelwyr am y gyrchfan yn hytrach nag i linellau ar fap, ac ymdopi â'r gwaith gweinyddol ychwanegol sy’n codi.

Jude Leitch -  Cyfarwyddwr, Northumberland Tourism
Rheoli’r broses o symud o gyllid cyhoeddus i gyllid preifat

Jim Jones – Rheolwr Gyfarwyddwr, Twristiaeth Gogledd Cymru
Sicrhau bod y Gymdeithas yn hanfodol i’r ymdrech gyffredinol i farchnata cyrchfannau (ar sail fasnachol) yn hytrach na’i bod yn dod â manteision uniongyrchol i’r aelodau yn unig

Capten Stephen Crocker – Cadeirydd, Twristiaeth Bae Abertawe 
Casglu digon o aelodau i gyfiawnhau cyflogi gweithiwr proffesiynol

9. Y diwydiant teithio a digwyddiadau busnes

 

Arddangosfeydd 2020/2021
Y Diwydiant Teitho a Digwyddiadau Busines Recriwtio

Mae arddangos mewn digwyddiad yn cynnig y platfform perffaith i wneud cysylltiadau newydd a chyfarfod â chysylltiadau sydd gennych eisoes o fewn y farchnad Digwyddiadau Busnes a’r Diwydiant Teithio ac mae’n gyfle gwych i arddangos a gwerthu eich busnes, eich cyrchfan a Cymru. 


Y Diwydiant Teithio

Mae’r diwydiant teithio’n cynnwys sefydliadau amrywiol iawn sy’n gweithredu fel cyrff cyswllt o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gweithredwyr teithiau
 • gweithredwyr coetsys
 • cyfanwerthwyr
 • cwmnïau rheoli digwyddiadau a chyrchfannau 
 • asiantaethau teithio

Ein rôl yw dylanwadu ar brynwyr yn y diwydiant teithio. Ein nod yw annog y prynwyr hyn i ddod â busnes i Gymru. Mae ein gwaith yn cynnwys sefydlu a chynnal cysylltiadau gydag unigolion a chwmnïau sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Cymru yn eu rhaglenni neu sydd â’r potensial i gynnwys Cymru yn eu rhaglenni yn y dyfodol.

Os hoffech chi greu mwy o fusnes i gynyddu nifer eich ymwelwyr a llenwi lleoedd gwag, yna beth am weithio gyda’r sectorau teithiau hamdden. I gael blas o’n gwaith yn y maes hwn, ewch i Wefan y Diwydiant Teithio (saesneg yn unig). 


Digwyddiadau Busnes - #MeetInWales

Oes gennych ddiddordeb mewn denu cyfarfodydd, cynadleddau, cymhellion a digwyddiadau busnes?

Rôl tîm Digwyddiadau Busnes yw codi proffil ac enw da Cymru fel cyrchfan digwyddiadau busnes i’r farchnad Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynhadledd, Digwyddiadau / Arddangosfeydd. Y nôd yw gwerthu Cymru i Gymdeithasau, cleientiaid corfforaethol, asiantaethau a  phrynwyr cymhelliant, gan ddylanwadu prynwyr i ddod â'u digwyddiadau a’u cynnal yng Nghymru.

Mae Cymru wedi ymrwymo i fynychu cyfres o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd allweddol B2B i godi proffil Cymru o fewn y DU ac ar raddfa Ryngwladol gyda chyfleoedd i bartneriaid a rhanddeiliaid fod yn bartner.

Am ragor o wybodaeth am fynychu'r digwyddiadau hyn, ewch i'n tudalen Digwyddiadau Busnes, neu e-bostiwch ni: cyfarfodyngNghymru@Llyw.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwefan Cyfarfod yng Nghymru (Saesneg yn unig)

Amserlen Digwyddiadau Cyfarfod yng Nghymru

Twitter: @MeetInWales

LinkedIn: Meet In Wales

E-bost: cyfarfodyngNghymru@Llyw.cymru


Rheoliadau Pecyn UE: Pecyn Teithio a Rheoliadau Trefniadau Teithio Cysylltiedig 2018

Beth fyddai’r effaith ar eich busnes?

Mae Gov.UK wedi darparu canllawiau i fusnesau i'w helpu i gydymffurfio (saesneg yn unig).

Ewch ar gwefan genedlaethol i ddarllen y Rheoliadau Teithio Pecyn llawn.

 

 

10. Hyrwyddo eich busnes

Mae gan ein gwefan defnyddwyr nodwedd chwilio i ddod o hyd: 

 • llety
 • gweithgareddau 
 • atyniadau
 • digwyddiadau

I ychwanegu neu ddiweddaru manylion eich busnes neu ddigwyddiad, cysylltwch â’ch cynrychiolydd lleol.

11. Uwchgynhadledd Twristiaeth - Mai 2019

Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Undydd ar Dwristiaeth, a drefnwyd gan Croeso Cymru, yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar 28 Mai 2019.

Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i fusnesau twristiaeth:

 • trafod y tueddiadau yn y diwydiant twristiaeth a'r heriau sy'n ei wynebu
 • mwynhau amrywiaeth o gynhyrchion bwyd a diod o Gymru

Mae rhagor o wybodaeth a chyflwyniadau ar gael ar dudalennau'r Uwchgynhadledd Twristiaeth.

 

12. Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018

Mae’r Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol yn gystadleuaeth sy'n dathlu'r gorau o dwristiaeth Cymru. Trefnwyd gan Croeso Cymru a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Celtic Manor ar ddydd Iau, 22 Mawrth 2018. Maent yn arddangos busnesau twristiaeth Cymru a llwyddiant y diwydiant. 

Edrychwch ar y busnesau rhanbarthol a chenedlaethol a oedd yn rhan o'r digwyddiad yn 2018.
 

13. Digwyddiadau Cymru

Digwyddiadau Cymru yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digwyddiadau mawr Cymru. 
Rydym yn adeiladu ac yn cynnal portffolio o ddigwyddiadau o safon fydeang sy'n cefnogi twf economaidd ac yn codi proffil ac enw da Cymru yn rhyngwladol.
Mae brandiau byd-eang megis Cwpan Ryder, WOMEX, Cwpan Rygbi'r Byd, Cyfres y Lludw a Ras Hwylio Volvo oll wedi dewis cynnal eu digwyddiadau yng Nghymru.
Rydym hefyd wedi datblygu portffolio bywiog a deinamig o’n digwyddiadau ein hunain, gan gynnwys 

 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd
 • Gŵyl Gomedi Machynlleth
 • Gŵyl Chwedleua 'Beyond the Border'
 • FOCUS Cymru
 • Cyfres triathlon Sandman, Snowman a Slateman.

Gweler: Strategaeth Ein Digwyddiadau Cymru 2010-2020 

Ynglŷn â Digwyddiadau yng Nghymru

 

14. Ffordd Cymru

Ffordd Cymru yw un o’r cynlluniau mwyaf uchelgeisiol yn ein cynllun gweithredu twristiaeth: teulu o dair ffordd, yn unigryw ond yn cyd-fynd â’I gilydd, sy’n rhoi ffordd i bobl gyrraedd y gorau sydd gan ein cenedl i’w gynnig. Ar y cyd, maen nhw’n gwneud datganiad grymus am yr hyn rydym ni’n ei drysori am Gymru a sut yr hoffem gyflwyno ein hunain i’r byd.