Gweithio gyda Croeso Cymru

1. Cydweithio

Beth am inni gadw mewn cysylltiad a chydweithio. Rydym yn cyhoeddi unrhyw gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau masnach a’n harddangosfeydd yn ein newyddlenni rheolaidd ac ar twitter.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol ynghylch rhedeg busnes twristiaeth neu ddechrau eich busnes eich hun, cysylltwch â Busnes Cymru.

2. Tîm Rhanbarthol Croeso Cymru

Dyma fanylion eich cysylltiadau yn y rhanbarthau:

Y Gogledd 

Andrew Forfar - AndrewWallace.Forfar@llyw.cymru

Canolbarth

Rebecca Rees - Rebecca.Rees2@llyw.cymru

Y De-orllewin

Ceri Jones – Ceri.Jones057@llyw.cymru
Jane Donald - Jane.Donald@llyw.cymru

Y De-ddwyrain

Edmond Ryan - Edmond.Ryan@llyw.cymru

Ar gyfer e-byst cyffredinol at y Tîm Rhanbarthol yn gyffredinol cysylltwch â hwy drwy ddefnyddio: regionaltourism@llyw.cymru

3. Y Fforwm Twristiaeth Ranbarthol

Yn 2014, sefydlwyd Fforwm Ranbarthol i roi’r strategaeth twristiaeth ym mhob rhanbarth ar waith. Mae yna fforwm ym mhob ardal – y gogledd, y canolbarth, y de-ddwyrain a’r de-orllewin. Mae’r fforwm yn cwrdd tri/pedwar amsweroedd y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau ym maes twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid pwysig y rhanbarth ynghyd.

Bydd y Fforwm yn:

 • nodi pa fusnesau unigol neu gyrchfannau a allai gydweithio’n agosach yn y rhanbarth
 • nodi cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth
 • dull i fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau

Fel aelod o grŵp rhanddeiliaid y Fforwm Rhanbarthol, bydd eich manylion yn cael eu rheoli yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd

Fforwm Y Gogledd

Cylch Gorchwyl

Munudai - 12 Mai 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 17 Mawrth 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 14 Ionawr 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

Fforwm Y Canolbarth

Cylch Gorchwyl

Munudai - 30 Medi 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 09 Awst 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 20 Mai 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

Fforwm De-Orllewin

Cylch Gorchwyl (Mehefin 2020)

Munudai - 06 Hydref 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 19 Mai 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 18 Mawrth 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

Fforwm De-Ddwyrain

Cylch Gorchwyl

Munudai - 22 Gorffennaf 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 13 Mai 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig
Munudai - 16 Mawrth 2021 (Rhith-gyfarfod (ar-lein)) Saesneg yn unig

 

4. Rhaglenni Cenhadon

Mae Cennad Twristiaeth:

 • yn estyn croeso cynnes
 • yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol
 • yn arbenigwr ar bopeth o’i amgylch
 • yn lleol ac yn frwd dros ei ardal
 • yn ymroddedig i ddatgelu trysorau cudd
 • yn darparu profiad unigryw a diledryw
 • yn ymwybodol o bwysigrwydd twristiaeth i’r economi leol
 • yn helpu i ddatblygu a chynnal cyrchfan

Nod unrhyw raglen Cenhadon yw recriwtio unigolion addas i weithredu fel rhywun sy’n estyn croeso cynnes ac sy’n ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cyrchfan.

Mae’r manteision y mae Cenhadon Twristiaeth yn eu dwyn i gyrchfannau’n cynnwys:

 • gwella Profiad Ymwelwyr
 • cynyddu nifer yr ymwelwyr
 • cynyddu effaith economaidd
 • cynyddu gwariant gan ymwelwyr
 • ymestyn hyd yr arhosiad
 • annog ymweliadau dychwel
 • gwella’r cynnyrch/gwybodaeth leol a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid
 • rhwydweithio gweithredol, yn lleol ac yn genedlaethol
 • cyfathrebu gwell rhwng cyrchfannau
 • datblygu busnesau
 • cefnogaeth i’r economi ymwelwyr

Rhaglenni Cenhadon – meysydd a gwmpesir

Mae cyfredol rhaglenni unigryw a gynigir a'u nodweddion rhanbarthol eu hunain.  Mae pob un o'r rhaglenni hyn gwelwyd yr effaith gadarnhaol y gall ei chael.

Mae’r canlynol yn rhoi ciplun o’r ardaloedd a wasanaethir gan bob rhaglen:

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob Rhaglen Cenhadon trwy glicio ar y cysylltiadau.
 

5. Cynlluniau Rheoli Cyrchfan Cymru

Beth bynnag yw'r diffiniad o gyrchfan, yr unig beth o bwys gwirioneddol yw ei fod yn gwneud synnwyr i'r person pwysicaf, yr ymwelydd! Gwneud i gyrchfan weithio'n effeithiol o safbwynt ymwelydd yw hanfod rheoli cyrchfan.

Mae cyrchfannau twristiaeth ledled Cymru wedi bod wrthi'n datblygu partneriaethau sector cyhoeddus/preifat cryf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a'r nod allweddol yw gwella'r ymagweddu tuag at reoli cyrchfannau a'r modd y caiff hyn ei gyfathrebu. 

Er mwyn cyflawni'r nod hwn mae pob partneriaeth cyrchfannau wedi datblygu cynllun sy'n nodi'r blaenoriaethau ar gyfer datblygu twristiaeth yn eu cyrchfan dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Gweler isod i gael rhagor o wybodaeth am bob cynllun rheoli cyrchfannau:

 

6. Twristiaeth Bwyd

Caiff twristiaeth bwyd ei ddiffinio gan Lywodraeth Cymru fel

‘unrhyw weithgarwch sy’n hyrwyddo profiad bwyd o safon uchel, unigryw, lleol a chynaliadwy sy'n gysylltiedig â lle arbennig'

Mae Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd Cymru 2015-2020 ar gael o hyd ac rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid a busnesau, gan eu hannog 

 • i dynnu sylw at fwyd a diod lleol/Cymreig i ymwelwyr 
 • i gynnig cynnyrch lleol/Cymreig ar fwydlenni ac mewn manwerthu.

Trwy gynnig profiad unigryw i ymwelwyr o fwyd a diod Cymru, bydd yn helpu i ddangos y gwahaniaeth rhwng eich busnes chi a’r busnesau sy’n cystadlu â chi.  

Gan gofio hyn, rydym wedi datblygu amrywiol becynnau hawdd eu defnyddio i’ch helpu i wella y bwyd sy’n cael ei gynnig gennych a phrofiad yr ymwelydd.  

Pecyn Twristiaeth Bwyd 

Cyngor, awgrymiadau, bwydlenni enghreifftiol ac arferion gorau a fydd o ddefnydd i’ch busnes.

Os hoffech fynd yn syth i’r holiadur hunan assesu ar cynllun gweithredu, maent ar gael i lawrthlwytho ar wahân.

Pecyn y Brecwast Cymreig 

Mwy o gyngor ac awgrymiadau ynghylch cynnig brecwast Cymreig gwych, gyda bwydlenni enghreifftiol.

Pecyn Hyrwyddo 

Bydd yn eich helpu i gynllunio, datblygu a gwella twristiaeth bwyd o fewn eich ardal neu’ch rhwydwaith.

Y Pecyn Gwyliau

Pecyn cymorth sy’n cynnig cymorth â’r gwaith o gynllunio, datblygu a gwella eich gŵyl fwyd, neu unrhyw ddigwyddiad. 

7. Twristiaeth gynaliadwy

Mae tirweddau hardd twristiaeth cynaliadwy ac arfordiroedd yn sylfaen twristiaeth yng Nghymru. Rydym yn dibynnu ar unplygrwydd yr amgylchedd naturiol. Bydd cynaliadwyedd bob amser yn flaenoriaeth allweddol wrth ddatblygu twristiaeth yng Nghymru.

I fod yn gynaliadwy, mae angen i dwristiaeth:

 • ystyried anghenion ac ansawdd bywyd cymunedau lleol
 • gwella a pharchu diwylliant a thraddodiadau lleol
 • yn cyfrannu at ffyniant economaidd lleol
 • lleihau difrod i'r amgylchedd

Mae manteision o gael busnes cynaliadwy yn cynnwys:

 • cadwraeth a gwarchod yr amgylchedd
 • buddsoddiad yn eich cymuned leol
 • arbedion arian
 • gwella ansawdd eich cynnyrch
 • cynyddu cyfleoedd marchnata

Mae Croeso Cymru wedi datblygu hwn ar-lein a rhyngweithiol Pecyn Cymorth Twristiaeth Gynaliadwy. Yn llunio adroddiad yn seiliedig ar yr atebion a roddwch. Mae'r adroddiad yn awgrymu ffyrdd o greu busnes mwy cynaliadwy.

8. Pecyn cynaliadwyedd Cymdeithas Twristiaeth

Mae adolygiad y gymdeithas twristiaeth annibynnol wedi bod yn gyfrifol am:

 • ddatblygu y pecyn "Sicrhau bod eich cymdeithas dwristiaeth yn fyw cynaliadwy".  Mae hwn yn rhoi cyngor gwych ac yn nodi nifer o gymdeithasau twristiaeth rhagorol
 • gwelliannau i gyfathrebu gan gynnwys
  • mwy o weithgarwch trydar - caiff gwybodaeth ei drosglwyddo'n rheolaidd ar draws ein cyfrifon twitter gyda chynnydd yn y nifer sy'n ein dilyn. Byddwch yn rhan o hyn drwy ein dilyn ar @VisitWalesBiz and @CroesoCymruBus
  • rhannu amserlenni cyfathrebu i annog pobl i gyfrannu cynnwys priodol. Cynyddu'r diddordeb yn lleol mewn cylchlythyrau a bwletinau
  • gwell trafod rhwng aelodau y gymdeithas twristiaeth a fforymau trafod rhanbarthol. Gwella'r llif o wybodaeth rhwng Croeso Cymru ac amrywiol ardaloedd y diwydiant twristiaeth y maent yn eu cynrychioli. Felly cymerwch yr amser i ddod i wybod pwy yw aelodau'r fforwm yn eich ardal

9. Y Diwydiant Teithio a Digwyddiadau Busnes

Diweddaru eich gwybodaeth ar traveltrade.visitwales.com a meetinwales.com

Ar gyfer rhestr epig, mae awgrymiadau da ar gael i’ch helpu i ddiweddaru gwybodaeth eich busnes 


Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Croeso Cymru.

Rhowch wybod i ni pan fydd gennych unrhyw newyddion amserol perthnasol ar gyfer y Fasnach Deithio, drwy e-bostio productnews@llyw.cymru. Yna gallwn: 

 • diweddaru ein tudalen newyddion gwefan (Saesneg yn unig)
 • cynnwys yn ein diweddariadau cynnyrch a roddwn at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau Masnach
 • diweddaru cynnwys ar gyfer ein e-gylchlythyrau Masnach Deithio a Digwyddiadau Busnes
 • cynnwys yn ein cyflwyniadau a'n gweminarau
 • rhannu gyda chydweithwyr mewn adrannau eraill, ein hasiantaethau a swyddfeydd VisitBritain.

Mae hwn yn gyfle da iawn i dynnu sylw'r gymuned Masnach Deithio at eich cynnyrch newydd. 
 


Y Diwydiant Teithio

Mae’r diwydiant teithio’n cynnwys sefydliadau amrywiol iawn sy’n gweithredu fel cyrff cyswllt o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gweithredwyr teithiau
 • gweithredwyr coetsys
 • cyfanwerthwyr
 • cwmnïau rheoli cyrchfannau a gweithredwyr mewnol 
 • asiantaethau teithio

Ein rôl yw dylanwadu ar brynwyr yn y diwydiant teithio. Ein nod yw annog y prynwyr hyn i ddod â busnes i Gymru. Mae ein gwaith yn cynnwys sefydlu a chynnal cysylltiadau gydag unigolion a chwmnïau sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Cymru yn eu rhaglenni neu sydd â’r potensial i gynnwys Cymru yn eu rhaglenni yn y dyfodol.

Os hoffech chi greu mwy o fusnes i gynyddu nifer eich ymwelwyr a llenwi lleoedd gwag, yna beth am weithio gyda’r sectorau teithiau hamdden. I gael blas o’n gwaith yn y maes hwn, ewch i Wefan y Diwydiant Teithio (saesneg yn unig). 

I gael rhagor o wybodaeth:
Gwefan y Diwydiant Teithio
Twitter
Facebook 
LinkedIn
Neu cysylltwch â'r tîm ar traveltradewales@llyw.cymru 


Digwyddiadau Busnes - #MeetInWales

Oes gennych ddiddordeb mewn denu cyfarfodydd, cynadleddau, cymhellion a digwyddiadau busnes?

Rôl tîm Digwyddiadau Busnes yw codi proffil ac enw da Cymru fel cyrchfan digwyddiadau busnes i’r farchnad Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynhadledd, Digwyddiadau / Arddangosfeydd. Y nôd yw gwerthu Cymru i Gymdeithasau, cleientiaid corfforaethol, asiantaethau a  phrynwyr cymhelliant, gan ddylanwadu prynwyr i ddod â'u digwyddiadau a’u cynnal yng Nghymru.

Mae Cymru wedi ymrwymo i fynychu cyfres o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd allweddol B2B i godi proffil Cymru o fewn y DU ac ar raddfa Ryngwladol gyda chyfleoedd i bartneriaid a rhanddeiliaid fod yn bartner.

Am ragor o wybodaeth am fynychu'r digwyddiadau hyn, ewch i'n tudalen Digwyddiadau Busnes, neu e-bostiwch ni: cwrddyngnghymru@llyw.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Digwyddiadau Busnes – geirfa a chanllaw defnyddiol i’ch helpu

Gwefan Cyfarfod yng Nghymru (Saesneg yn unig)

Amserlen Digwyddiadau Cyfarfod yng Nghymru

Twitter: @MeetInWales

LinkedIn: Meet In Wales

E-bost: cwrddyngnghymru@llyw.cymru

 

10. Hyrwyddo eich busnes

Mae gan ein gwefan defnyddwyr nodwedd chwilio i ddod o hyd: 

 • llety
 • gweithgareddau 
 • atyniadau
 • digwyddiadau

I ychwanegu neu ddiweddaru manylion eich busnes neu ddigwyddiad, cysylltwch â’ch cynrychiolydd lleol.

11. Digwyddiadau Cymru

Digwyddiadau Cymru yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digwyddiadau mawr Cymru. 
Rydym yn adeiladu ac yn cynnal portffolio o ddigwyddiadau o safon fydeang sy'n cefnogi twf economaidd ac yn codi proffil ac enw da Cymru yn rhyngwladol.
Mae brandiau byd-eang megis Cwpan Ryder, WOMEX, Cwpan Rygbi'r Byd, Cyfres y Lludw a Ras Hwylio Volvo oll wedi dewis cynnal eu digwyddiadau yng Nghymru.
Rydym hefyd wedi datblygu portffolio bywiog a deinamig o’n digwyddiadau ein hunain, gan gynnwys 

 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd
 • Gŵyl Gomedi Machynlleth
 • Gŵyl Chwedleua 'Beyond the Border'
 • FOCUS Cymru
 • Cyfres triathlon Sandman, Snowman a Slateman.

Gweler: Strategaeth Ein Digwyddiadau Cymru 2010-2020 

Ynglŷn â Digwyddiadau yng Nghymru

 

12. Ffordd Cymru

Ffordd Cymru yw un o’r cynlluniau mwyaf uchelgeisiol yn ein cynllun gweithredu twristiaeth: teulu o dair ffordd, yn unigryw ond yn cyd-fynd â’I gilydd, sy’n rhoi ffordd i bobl gyrraedd y gorau sydd gan ein cenedl i’w gynnig. Ar y cyd, maen nhw’n gwneud datganiad grymus am yr hyn rydym ni’n ei drysori am Gymru a sut yr hoffem gyflwyno ein hunain i’r byd.
 

13. Helpu gwesteion ac ymwelwyr i fod yn fwy diogel yn yr awyr agored

Mewn sesiwn ar-lein a gynhaliwyd gan Croeso Cymru, cafodd busnesau twristiaeth gyfle i glywed gan yr RNLI a Adventure Smart UK am sut i helpu gwesteion ac ymwelwyr i fod yn fwy diogel yn yr awyr agored yr haf hwn.