1. Cyflwyniad

Mae sêr graddio yn arwydd cydnabyddedig o ansawdd.  Maent yn rhoi sicrwydd i westeion bod eich busnes wedi'i archwilio’n llawn cyn iddynt ddod i aros.  Rydym yn gwybod bod gwesteion yn ystyried gradd ansawdd seren yn bwysig wrth ddewis rhywle i aros.  

Mae gwybodaeth yma ar:

 • sut y mae cynlluniau sicrwydd ansawdd yn gweithio 
 • manteision ymuno
 • sut i wneud cais a mwy

2. Manteision a Ffioedd

Ymunwch â’n cynlluniau graddio er mwyn cael:

 • Asesiad annibynnol o’r hyn y bydd eich gwesteion yn disgwyl ei gael yn eich llety.  
 • Adroddiad sy’n dangos eich cryfderau ac yn cynnig meysydd i’w gwella, gyda sgôr unigol ar gyfer pob rhan o’ch busnes sydd wedi ei asesu.  
 • Cymorth a chyngor parhaus gan y tîm graddio. 
 • Tystysgrif ac arwydd am ddim i’w harddangos.  
 • Defnydd o logo graddio seren Croeso Cymru 
 • Defnydd o gyfleoedd marchnata Croeso Cymru gan gynnwys bod ar wefan Croeso Cymru 

Ffioedd graddio blynyddol (gan gynnwys TAW).

Math Ffi sylfaenol Ffioedd ychwanegol fesul ystafell/uned
Gwesty & llety gwesteion £116 £5 fesul ystafell (cyfyngedig i 100 ystafell)
Llety hunan-ddarpar (1 Uned) £110 £10 fesul uned ychwanegol
Parciau gwyliau £116

£2 am lain statig

£1 fesul llain deithiol

£1 am lain wersylla
Parciau Teithiol & gwersylla £82

£1 fesul llain deithiol

£1 am lain wersylla
Hosteli & math hostel o lety £60 £5 fesul ystafell/dorm (cyfyngedig i 100 ystafell)
Llety glampio/math amgen o lety £56 £9 fesul uned
Atyniadau I ymwelwyr £100  

3. Llety - cyflwyniad

Rydym yn dyfarnu gradd rhwng 1 a 5 seren yn seiliedig ar y cyfleusterau sydd ar gael ac ansawdd cyflawn o'r profiad. Rydym yn edrych ar 3 elfen:

Ansawdd – Rydym yn asesu pob agwedd ar y busnes ac mae’r radd honno yn gyfystyr â disgrifiad lefel ansawdd rhwng 1 a 5.  

Ansawdd rhagorol: 5 pwynt 

Ansawdd da iawn: 4 pwynt

Ansawdd da: 3 pwynt

Ansawdd gweddol dda: 2 bwynt

Ansawdd derbyniol: 1 pwynt

Unwaith y bydd pob agwedd wedi’i asesu, byddwn yn creu cyfanswm ac yn rhoi sgôr ansawdd ar gyfer y busnes cyfan.  

Cysondeb – rydym yn chwilio am gysondeb yn y prif feysydd.  Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau nad yw un agwedd ar y busnes, drwy dderbyn marc uchel, wedi codi’r canran cyffredinol i’r radd seren nesaf, gan roi camargraff i’r gwesteion o’r ansawdd cyffredinol.  Mae’n hollbwysig bod ansawdd y prif feysydd yn cyd-fynd â gradd gyffredinol y busnes.

Gofynion y cyfleuster – rydym yn edrych i wneud yn siŵr bod urnhyw gyfleusterau/gwasanaethau ychwanegol sy’n ofynnol ar lefel benodol yn bresennol ac ar gael.  Rydym hefyd yn edrych ar gyfleusterau a gwasanaethau ar bob lefel seren cyn y lefel blaenorol.

4. Llety - cynlluniau

Gallwn asesu y mathau canlynol o lety:

Gwestai -  mawr, bach, tŷ gwledig, tŷ tref a gwestai metro  

Llety â gwasanaeth - gwely a brecwast, tai fferm, tai llety, bwyty â llofftydd, a thafarndai

Llety hunan-ddarpar – tai, bythynnod a fflatiau hunan-ddarpar

Fflatiau â gwasanaeth – mewn blociau pwrpasol fel arfer, gyda gwasanaethau ehangach

Pentrefi gwyliau -  gyda mathau amrywiol o lety ar safle mawr.  Mae amrywiol gyfleusterau hefyd ar gael a allai gael eu cynnwys yn y pris  

Parciau gwyliau, teithio a gwersylla 

Hostelau a llety tebyg – llety grŵp, gweithgarwch, bacpacwyr a thai bync ac ysguboriau gwersylla   

Llety campws – mae’r llety campws yn cynnwys prifysgolion a cholegau sy’n gallu cynnig llety i ymwelwyr yn ystod cyfnodau gwyliau

Llety Glampio a charafanau unigol - heb raddfa seren ac yn cynnwys llety fel wigwam, tipi, iwrt, carafanau sengl a llety na all gynnig cyfleusterau neu wasanaethau’n gysylltiedig â’r prif lety.

Llety oes a fu – Gosod llety o fewn adeiladau sydd naill ai yn hanesyddol neu o arwyddocád diwylliannol gyda statws 'Rhestredig'.

5. Atyniadau

Mae’r Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr yn cynnig asesiad o ansawdd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer er mwyn nodi cryfderau ac i dynnu sylw at feysydd datblygu.  Nid yw’n ceisio graddio atyniadau, ond yn asesu pob un ar ei ragoriaethau ei hun.  

Fel rhan o’r asesiad rydym yn edrych ar y gwasanaeth cyn cyrraedd, taflenni, gwefannau, deunydd hyrwyddo, prisiau, hygyrchedd. Byddwn yn siarad ag aelodau staff heb ddatgelu pwy ydym fel y gallwn gael profiad fel cwsmer. Rydym yn asesu pob agwedd ar yr ymweliad, o’r croeso, y gwasanaeth i gwsmeriaid yn y caffi a pha mor hawdd yw i adael y maes parcio.  

Os nad ydych yn siŵr a yw’r cynllun hwn yn iawn i chi, cewch ystyried ymuno â’r cynllun 'rhestredig’.

6. Cynllun Rhestredig

Os nad ydych am gael eich graddio ar ansawdd seren ond am gydweithio â ni, mae’r cynllun rhestredig ar gael i bob llety ac atyniad i dwristiaid yng Nghymru. Mae’n rhatach na’n cynllun graddio ansawdd seren llawn a’n cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr.

Mae’r cynllun rhestrwyd ar gael i bob llety ac atyniad i dwristiaid am gyfnod o 12 mis am gost o £90 gan gynnwys TAW neu £48 am hostelau a llety amgen.   

Er mwyn cael eich rhestru, bydd angen ichi gydymffurfio â chod ymddygiad a byddwn yn ymgymryd ag ymweliad i gadarnau bod y cyfleusterau hanfodol ar gael mewn cyflwr derbyniol sy’n addas ar gyfer y math o fusnes. Ni fydd archwiliad awtomatig gan Croeso Cymru, ond cynhelir ymweliadau ar hap gan gynghorwyr ansawdd.  

Bydd yn bosibl i fusnesau sy’n dewis cael eu rhestru fod ar wefan Croeso Cymru.

7. Gweithgareddau

Yn hytrach na chynnig ein harchwiliad achredu ein hunain ar gyfer darparwyr gweithgareddau, rydym yn cydnabod cynlluniau achredu cenedlaethol.  Bydd yn rhaid ichi hunan-ardystio eich manylion achredu.  

Bydd busnesau sy’n gymwys yn cael eu rhestru ar safle we Croeso Cymru.  Am ragor o wybodaeth, ac i lenwi ffurflen hunan-ardystio, ewch i Wefan defnyddwyr Croeso Cymru.

Mae’r dull hwn o weithio yn rhoi ffordd syml i ymwelwyr â Chymru ddewis darparwyr gweithgareddau, yn seiliedig ar eu gallu i gynnig arferion diogel ac effeithiol o fewn y diwydiant. 

Mae’n gyfle hefyd inni roi sylw i ddarparwyr gweithgareddau sy’n bodloni ein disgwyliadau o ran gweithgareddau cynaliadwy, arferion da a safonau gofal cwsmeriaid da.  Mae hefyd yn rhoi’r hyder inni i gyd bod gweithgareddau o safon uchel, sy’n rheoli risgiau, ar gael ledled Cymru.

8. Ymweliadau cynghori

Ddim yn barod eto am archwiliad graddio llawn?  Mae opsiwn i ddarparwyr llety gael ymweliad cynghori ble y cewch gyngor wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau gradd seren benodol. Mae’r cyngor sy’n cael ei roi yn rhoi syniad ichi o brofiad a disgwyliadau eich ymwelydd. Bydd yn tynnu sylw at gryfderau a gwendidau eich busnes fel y gallwch sicrhau bod eich cwsmeriaid yn fwy bodlon.

Os ydych yn newydd i’r cynllun graddio, mae’r cyngor yn werthfawr iawn os ydych am gael gradd benodol. Gallai hefyd arbed arian ichi, gan y byddwch yn gwybod beth sydd ei angen cyn eich ymweliad graddio swyddogol. Gellid gofyn am ymweliad cynghori hefyd cyn unrhyw waith ehangu neu waith adnewyddu y bwriedir ei wneud, i helpu i sicrhau bod y gwaith yn anelu at gyrraedd gradd benodol.  

Mae’r ymweliadau hyn wedi eu trefnu i gyd-fynd â’ch anghenion busnes unigol. Byddwn yn rhoi adlewyrchiad cywir o'r safonau presennol, ond yn canolbwyntio ar gyngor penodol ar sut i wella.   

Mae’n bosib inni hefyd drefnu ymweliadau cynghori ar gyfer atyniadau i dwristiaid.  

Mae dau fath o Ymweliad Cynghori:

 • Mae Ymweliad â Chyngor ar y pryd yn golygu ymweliad â’ch sefydliad a chyngor ar lafar - £119.40  
 • Cyngor Llawn, gydag ymweliad â’ch sefydliad, yna adroddiad ysgrifenedig llawn - £297.10

Anfonwch e-bost i quality.tourism@llyw.cymru neu ein ffonio ar 0845 010 8020 i drafod eich gofynion neu i drefnu ymweliad.

9. Gwneud cais

Dylai darparwyr llety ac atyniadau gyfeirio at y meini prawf am eich math chi o fusnes.  Mae’r rhain yn rhoi rhestr lawn o‘r meini prawf ar gyfer pob seren, a’r hyn sydd ei angen.

Os oes gennych ddiddordeb mewn graddio ansawdd, anfonwch e-bost at quality.tourism@llyw.cymru a byddwn yn anfon ffurflen gais a gwybodaeth berthnasol atoch.

Mae gwahanol drefniadau i wahanol fathau o lety. Ar ôl eich ymweliad, byddwch yn derbyn adroddiad graddio a chadarnhad o'ch gradd. Bydd gennych gyfle i drafod argymhellion gyda’ch Cynghorydd Ansawdd. Byddwn yn anfon eich arwydd graddio, ac/neu eich tystysgrif am ddim atoch. 

Noder:  os  ydych yn cymeryd rhan yn un o’r cynlluniau hyn eisoes byddwn yn anfon nodyn adnewyddu atoch yn awtomatig.

10. Logos ac Arwyddion

Fel rhan o gynllun graddio seren Croeso Cymru, byddwn yn anfon fersiwn electronig yn awtomatig i ddarparwyr llety ac atyniadau o’r logo graddio priodol i’w ddefnyddio ar ddeunydd marchnata. Byddwn yn ei anfon atoch mewn ebost wedi inni gadarnhau eich gradd.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y logo ar unrhyw wefannau, proffiliau cyfryngau cymdeithasol, llenyddiaeth a chardiau busnes ar gopi caled.  

Mae logos ychwanegol ar gael ar gyfer cynlluniau ‘Croeso i Feicwyr a Cherddwyr’, a bydd y rhain eto’n cael eu hanfon allan yn awtomatig unwaith y bydd eich cynghorydd graddio wedi cadarnhau eich gradd.   

Mae hefyd amrywiol arwyddion arddangos ar gael i’w prynu. Mae dangos eich sêr ar arwyddion yn ffordd effeithiol o ddangos eich ymrwymiad i ddarparu llety o safon uchel sydd wedi ei archwilio’n annibynnol.   

Am ragor o wybodaeth am rhain a’r arwyddion Brown a Gwyn anfonwch e-bost i quality.tourism@llyw.cymru neu ein ffonio ar 0845 010 8020.

Noder: Cewch ddefnyddio y logos a ddarperir ac unrhyw arwyddion tra bod gennych y radd honno, ac ar gyfer y cyfnod y mae hynny’n berthnasol. Os fydd eich gradd yn dod i ben, neu fod gennych logo newydd, mae’n rhaid ichi dynnu eich hen logo/arwydd oddi ar unrhyw wefannau/llenyddiaeth ac ati. Trwy ddangos logo sefydliad sydd ddim yn bodoli bellach yn y ffurf honno (er enghraifft, Bwrdd Croeso Cymru), neu safon nad oes gennych hawl i’w ddefnyddio bellach, rydych yn torri deddfau Safonau Masnach ac mae’n bosib y cewch eich erlyn.

11. Cwsmer Cudd

Mae ein gwasanaeth cwsmer cudd yn rhoi golwg newydd ichi ar eich busnes ac yn helpu ichi fonitro eich perfformiad presennol a chynllunio unrhyw welliannau. Mae’n wasanaeth arolygu annibynnol sydd ar gael i westai, llety â gwasanaeth a bwyty âllofftydd sy’n cymeryd rhan yng nghynllun graddio Croeso Cymru ar hyn o bryd.  

Mae’r cwsmer cudd yn costio rhwng £110 a £360 fesul ymweliad.  Mae’r costau yn dibynnu ar nifer yr ymweliadau y flwyddyn yn ogystal â chost cinio nos, gwely a brecwast ar y raddfa safonol. Bydd un o’r aseswyr yn aros dros nos yn eich gwesty heb ddatgelu pwy ydyw, i weld pa fath o wasanaeth sy’n cael ei gynnig a’r cyfleusterau sy’n cael eu cynnig.

Byddwn yn cynnig adborth ar lafar ac yn ysgrifenedig ar agweddau megis: 

 • archebu lle a chyrraedd
 • cynnal a chadw
 • glanweithdra a chyfforddusrwydd yr ystafelloedd gwely a’r mannau cyhoeddus
 • ansawdd y bwyd a’r diod sy’n cael eu gweini
 • cwrteisi y staff a safonau gwasanaeth
 • safonau glanweithdra a chynnal a chadw a 
 • chwrteisi staff wrth i’r gwesteion adael

Am ragor o fanylion, lawrlwythwch yr wybodaeth a ffurflen gais ar gyfer ymweliadau cwsmer cudd.

12. Cynlluniau Croesawu Beicwyr a Cherddwyr

Mae safonau ansawdd i groesawu beicwyr a cherddwyr, gyda’u logo penodol eu hunain, sy’n helpu i ddangos i farchnad benodol fod eich busnes yn gallu bodloni eu hanghenion. Mae’r cynlluniau gwobrwyo ar agor i fusnesau sy’n rhan o’n cynlluniau graddio seren. Nid oes tâl ychwanegol ar gyfer yr achredu hwn.    

Bydd angen ichi allu bodloni’r gofynion a fanylir yn y rhestrau gwirio. Gall ein cynghorwyr ansawdd gadarnhau hyn yn ystod yr ymweliad graddio. Mae meini prawf a rhestrau gwirio ar wahân ar gyfer busnesau hunan-ddarpar a busnesau â gwasanaeth ac ar gyfer parciau carafanau.

13. Gweithdrefn apelio

Os byddwch am herio penderfyniad ynghylch eich gradd, bydd y canllawiauisod yn cynnig gwybodaeth am:  

 • sut i apelio
 • pwy i apelio iddynt
 • y weithdrefn apelio

14. Ymdrin â chwynion gan ddefnyddwyr

Mae hyd yn oed y busnes twristiaeth mwyaf effeithiol yn debygol o dderbyn rhai cwynion bob hyn a hyn am ei gyfleusterau, ei gynnyrch neu'r gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid gan gyflogeion. Gall cwsmeriaid eraill fod yn anhapus gyda rhyw agwedd o'r hyn a ddarperir, ond ddim am wneud cwyn. Mae nifer o fanteision i unrhyw fusnes twristiaeth sy'n gallu dod i wybod am gwsmeriaid anhapus a thrin cwynion yn effeithiol.

Bydd yr wybodaeth y byddwch yn dod o hyd iddi yn cynnwys:

 • manteision ymdrin â chwynion yn llwyddiannus
 • gwerth cwynion
 • yr hyn sy'n achosi cwynion
 • dulliau o gael adborth gan gwsmeriaid
 • sut i lunio polisi ar gyfer mynd i'r afael â chwynion
 • mynd i'r afael â chwynion difrifol
 • mynd i'r afael â chwynion wyneb yn wyneb
 • mynd i'r afael â chwynion dros y ffôn
 • mynd i'r afael â chwynion ysgrifenedig
 • ymateb i adolygiadau ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol
 • rhoi pŵer i'ch staff
 • atal problemau rhag digwydd eto
 • cynnal hyfforddiant i ymdrin â chwynion

Lawrlwythwch y ffeithlen a grëwyd i helpu busnesau i ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid.

15. Arwyddion Amhriodol

Mae ambell lety sy'n gadael y cynllun graddio yn parhau i arddangos arwyddion Croeso Cymru neu'n honni bod ganddynt radd seren gan Croeso Cymru pan nad ydynt â hawl i wneud hynny.

Mae arddangos arwyddion Croeso Cymru ar ôl gadael ein cynllun yn drosedd o dan Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnach Annheg 2008 ac yn gamarweiniol i ddarpar ymwelwyr.

Rydym yn monitro'r defnydd o arwyddion yn rheolaidd ac yn defnyddio ein haseswyr ansawdd i adrodd yn ôl. Gyda chymorth Safonau Masnach, rydym yn archwilio unrhyw faterion sy'n ymwneud ag arwyddion amhriodol ac yn sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd.    

Os ydych yn dod o hyd i unrhyw sefydliad nad yw yn y cynllun, ond sy'n dangos logos ar ei wefan neu arwyddion ar y safle ei hun, rydym am wybod amdano. Cysylltwch â'n tîm yn gyfrinachol ar 0845 010 8020 neu e-bostiwch quality.tourism@llyw.cymru