Sgiliau

Yn ôl gwaith ymchwil, mae 132,400 o bobl wedi’u cyflogi yn y sector twristiaeth. Mae hyn yn cyfrif am bron 10% o’r swyddi yng Nghymru ac mae ar fin cynyddu yn y dyfodol. 

Pobl yw ased pwysicaf y diwydiant twristiaeth. Felly, mae angen cefnogi a datblygu staff a sicrhau bod ganddynt y sgiliau i wneud yn siŵr bod ymwelwyr yn cael profiad ardderchog. 

Mae Partneriaeth ar gyfer Twf: strategaeth ar gyfer twristiaeth 2013-2020 yn nodi’r blaenoriaethau canlynol:

 • Hyfforddi ein pobl fel eu bod yn gallu ffynnu yn y sector twristiaeth 
 • Defnyddio'r sgiliau sydd eu hangen i wella boddhad a phrofiad cwsmeriaid 
 • Newid sut mae pobl yn meddwl am dwristiaeth fel dewis gyrfa

Nid oes gennym gylch gwaith i ariannu na darparu hyfforddiant yn y diwydiant. Ond, rydym yn sicrhau bod y maes twristiaeth yn cael ei gynrychioli mewn strwythurau cymwysterau a hyfforddiant. Byddwn yn gwneud hyn drwy weithio gyda’r Adran Addysg a Sgiliau a’r sector addysg a hyfforddiant.  

 

Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ar ei orau cyn! 

Mae ein gweithlu’n mynd yn hŷn: Mewn pum mlynedd bydd un o bob tri o bobl o oedran gweithio dros 50 oed.

Gall agweddau pobl at weithio'n hwyrach mewn bywyd gael eu ffurfio gan ddylanwadau ehangach, er enghraifft:

 • Mae pobl yn byw yn hirach ac yn cadw'n fwy heini
 • does dim oedran diofyn ar gyfer ymddeol
 • newidiadau i drefniadau pensiwn

Yn ystod y deg mlynedd nesaf bydd angen i fusnesau yn y DU lenwi 13.5 miliwn o swyddi gwag, ond dim ond saith miliwn o bobl ifanc a fydd yn gadael yr ysgol neu'r coleg. Felly, bydd gweithwyr hŷn yn rhan gynyddol bwysig o'r gweithlu ac mae angen i fusnesau fanteisio i'r eithaf ar eu potensial.

Yn y pen draw, mae gweithwyr hŷn yn hanfodol ar gyfer dyfodol ein heconomi a'n busnesau. Mae angen inni heriau ein canfyddiadau ynghylch pobl hŷn a'r hyn y gallan nhw ei wneud. Er syndod i rai, y diffiniad o weithiwr hŷn yw rhywun sy'n 50 oed neu'n hŷn.

Mae poblogaeth a gweithlu hŷn yn golygu y bydd gwneud gwaith yn fwy cynhwysol ar gyfer gweithwyr hŷn yn gynyddol bwysig ar gyfer gweithwyr, cyflogwyr a'r economi.

Edrychwch ar rai o'r astudiaethau achos a'r ymchwil sy'n dangos realiti'r hyn y gall gweithwyr hŷn ddod ag ef i fusnesau, gan chwalu rhai mythau ynghylch oedran ar y ffordd.

 

Gwaith Ymchwil ar y Prinder Cogyddion (saesneg yn unig)

Mae cyflogwyr ym maes lletygarwch yn ymwybodol bod recriwtio cogyddion gwych yn anodd, a bod eu cadw hyd yn oed yn anoddach.

Mae’r blog hwn yn rhoi manylion wyth o bethau ymarferol y gallwch ei wneud nawr i helpu gyda’r prinder cogyddion ac mae’n cynnwys cysylltiadau i waith ymchwil, fydd o ddiddordeb ichi
 

Gallwch gael gwybodaeth am ddarpariaeth sgiliau ac ariannu i gefnogi’r diwydiant drwy ddatblygu a recriwtio staff drwy'r canlynol hefyd.

Porth Sgiliau Busnes Cymru 

Porthol Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu sgiliau a gwybodaeth am y cymorth ar eich cyfer chi, eich staff a’ch busnes.

Rhaglenni ariannu ar gyfer sgiliau yn y gweithle

Mae amrywiaeth o arian ar gael i helpu i’ch gwella chi, eich staff a’ch busnes. Dewiswch y categorïau sy’n iawn ar gyfer eich anghenion:

 • Staff
 • Sgiliau yn y Gwaith
 • Arweinyddiaeth

Prentisiaethau 

Caiff prentisiaethau eu cynllunio o amgylch anghenion y cyflogwr.  Gallant eich helpu i drawsnewid eich busnes drwy gynnig ffordd o ddod o hyd i ddoniau newydd.  
Am ragor o wybodaeth ynghylch:

 • manteision cyflogi prentis 
 • y cyllid sydd ar gael i’r cyflogwr

Llenwch y ffurflen Datgan Diddordeb neu ewch i’r wefan.

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein 

Cyrsiau ar-lein am ddim sy’n hawdd eu defnyddio i helpu i’ch gwella chi, eich staff a’ch busnes

Colegau Addysg Bellach

Gall eich coleg lleol eich helpu chi gyda’r canlynol:

 • hyfforddi prentis 
 • recriwtio staff 
 • ariannu hyfforddiant

Rydym yn gweithio ar ychwanegu map i’ch helpu i gysylltu â’ch coleg lleol.

Mae wedi’i gynllunio a’i gynnal gan ColegauCymru, y corff sy’n cynrychioli yr 13 Coleg a Sefydliad Addysg Bellach yng Nghymru.

Gyrfa Cymru 

Gwybodaeth ddefnyddiol am amrywiaeth y cyfleoedd sydd ar gael ym maes Twristiaeth a Lletygarwch. 

Mae taflen ar gael hefyd i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gyrfaoedd ym maes Twristiaeth a Lletygarwch.  

Ymgysylltu â gweithlu’r genhedlaeth nesaf: Cyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru

Rydyn ni’n gweithio ar hyn o bryd gyda Gyrfa Cymru ar eu cronfa ddata ar gyfer y Gyfnewidfa Addysg Busnes.

Dyma gyfle i fusnesau ledled Cymru gofrestru

 • i weithio’n uniongyrchol gydag ysgolion
 • i ymwneud â gweithlu’r genhedlaeth nesaf
 • i roi gwybod i bobl ifanc am y cyfleoedd posibl gyda’ch busnes at y dyfodol.  

Mae’r gronfa ddata yn galluogi cyflogwyr i ddweud yn union beth maen nhw’n barod i’w wneud, a phryd, fel y gallant ddewis i ba raddau maen nhw am gymryd rhan.

Ewch i’r Gyfnewidfa Addysg Busnes i gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan

Addysg Uwch 

Mae llawer o Brifysgolion Cymru yn cynnig cyrsiau gradd sy’n berthnasol i’n diwydiant.  Mae’r rhain yn cynnwys Rheoli, Cyfrifyddu, TG a Thwristiaeth a Lletygarwch. Dod i wybod ble y maent a’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig.

Hyfforddiant Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gall gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wneud gwahaniaeth rhwng gweld eich busnes yn goroesi ac yn ffynnu. Yn ogystal â’r hyfforddiant mewnol sy’n cael ei gynnig i’ch staff, gall World Host gynnig hyfforddiant sy’n addas i’ch busnes. Mae rhai Colegau hefyd yn cynnig cymorth gyda chyllid, felly cysylltwch â’ch coleg lleol neu People 1st.
 

10 awr ar-lein, 'Croeso: Sector Twristiaeth Cymraeg Gwaith' 

Cwrs dysgu Cymraeg newydd ar gyfer y diwydiant twristiaeth

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant twristiaeth a hamdden ac eisiau gwneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg?

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg wedi datblygu cyrsiau newydd ar-lein am ddim o dan y prosiect 'Cymraeg Gwaith'

Ewch i 'Croeso: Cymraeg Gwaith Twristiaeth '. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y cwrs hwn.

 

Eich Busnes Chi Ein Busnes Ni

Wyddoch chi fod y Ganolfan Byd Gwaith yn cynnig: 

 • amrywiaeth eang o wasanaethau am ddim i helpu i leihau costau a thyfu eich busnes
 • help gyda recriwtio
 • cyngor a gwybodaeth am gyflogaeth

Cysylltwch â Jobcentre Plus (Saesneg yn unig) i weld beth arall sydd ar gael.