Sgiliau

Mae'r sector Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn un amrywiol. Mae'n cwmpasu llawer o elfennau is-sectorau gwahanol, gan gynnwys gweithgareddau ym maes llety a gwasanaethau bwyd, fel

 • gwestai a mathau eraill o lety
 • bwytai
 • gwasanaethau diodydd ac arlwyo ar gyfer digwyddiadau
 • gweithgareddau antur awyr agored 
 • atyniadau i ymwelwyr.

 

Ym mis Medi 2019, ar ôl trafod yn eang â rhanddeiliaid, ffurfiwyd partneriaeth sgiliau sy’n cael ei harwain gan y diwydiant. Penodwyd Cadeirydd annibynnol ym mis Rhagfyr, a threfnwyd bod Croeso Cymru yn darparu gwasanaethau ysgrifenyddol. 

Nod y Bartneriaeth yw 

 • casglu gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth a cheisio barn y diwydiant 
 • nodi problemau a phryderon o ran prinder pobl a sgiliau
 • cynnig atebion i randdeiliaid yn y sector, er enghraifft, Llywodraeth Cymru, Partneriaethau Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol 
 • lledaenu gwybodaeth i'r sector am recriwtio, darparu hyfforddiant, cyllid, arferion gorau etc.

Rôl y Bartneriaeth fydd: 

 • rhoi arweiniad a phennu chyfeiriad y diwydiant twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru mewn perthynas â materion sy’n gysylltiedig â sgiliau
 • annog rhannu gwybodaeth a chynnig atebion er mwyn mynd i'r afael â phryderon
 • ystyried blaenoriaethau strategol a nodwyd gan randdeiliaid 
 • cynghori ar y camau gweithredu a'r adnoddau sydd eu hangen er mwyn cyflawni canlyniadau strategol
 • rhoi arweiniad ar wella'r sylfaen sgiliau yn y sector, ac ar ddenu newydd-ddyfodiaid a chadw gweithwyr proffesiynol medrus.

Er i drafodaethau barhau yn ystod 2020, cyfarfu'r bartneriaeth lawn am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 2020 oherwydd y cyfyngiadau a oedd yn ganlyniad i Covid-19. 

Dyddiad y Cyfarfod: 3 Rhagfyr 2020.
Yn y cyfarfod hwn, aeth y bartneriaeth ati i:

 • Drafod y sefyllfa sydd ohoni o ran sgiliau yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch 
 • Lansio'r Rhaglen Sgiliau Hyblyg ym maes Twristiaeth a Lletygarwch
 • Lansio adolygiad Cymwysterau Cymru o gymwysterau ym maes Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo.
 • Trafod canfyddiadau allweddol adroddiadau diweddaraf y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ar effaith Covid-19 ar sgiliau a chyflogaeth ym maes Twristiaeth a Lletygarwch.  
 • Trafod canfyddiadau'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
 • Trafod materion sy'n effeithio ar brentisiaid.

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Ionawr 2021
Bu’r bartneriaeth yn trafod:

 • Y cymorth sydd ar gael i unigolion a busnesau yng Nghymru sgiliau a recriwtio, gan gynnwys:
 • Y Rhaglen Sgiliau Hyblyg
 • Cyfrifon Dysgu Personol
 • Rhaglen Kickstart
 • Cymru'n Gweithio

Wrth edrych i'r dyfodol, bydd y grŵp yn

 • parhau i gasglu a lledaenu gwybodaeth am anghenion y diwydiant o ran sgiliau, hyfforddiant a recriwtio
 • parhau i ymgysylltu â'r diwydiant drwy'r bartneriaeth
 • gweld pa ddata sydd gennym – nodi beth arall sydd angen inni ei wybod
 • ystyried sut i helpu busnesau i ddechrau arni’n gyflym unwaith y byddant yn cael dyddiad agor
 • ystyried sut i fynd i'r afael â chanfyddiadau am yrfaoedd ym maes Twristiaeth a Lletygarwch
 • nodi problemau ac atebion posibl ym maes sgiliau a recriwtio yn y tymor canolig a’r hirdymor

I gael rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth, cysylltwch â Kerry.Thatcher@llyw.cymru.
 

Y Rhaglen Sgiliau Hyblyg ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch

Mae cyllid ar gael i helpu gweithwyr sy’n cael eu cyflogi gan fusnesau twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru i fynd ar gyrsiau hyfforddi sy'n berthnasol i'r sector. Gall hyn gynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, neu ar-lein.  

Yr uchafswm y bydd Llywodraeth Cymru yn ei gyfrannu fydd £25,000, a bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu 50% o gost yr hyfforddiant.

Nid oes gofyn defnyddio unrhyw gwmni hyfforddi penodol – caiff yr ymgeisydd ddewis unrhyw ddarparwr hyfforddiant ardystiedig. Rhaid i'r hyfforddiant a gefnogir ar y rhaglen hon gael ei achredu yn unol ag un o safonau cydnabyddedig y diwydiant.

Mae’r hyfforddiant y gellir ei gefnogi o dan y rhaglen hon yn cynnwys

 • Gweithgareddau sy'n gysylltiedig â Covid, gan gynnwys hyfforddiant iechyd a diogelwch
 • Hyfforddiant arbenigol e.e. Coginio Proffesiynol, bwyd a diod, cadw tŷ, hyfforddwr awyr agored/rhaffau uchel
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
 • TGCh a Sgiliau Digidol
 • Twristiaeth Gynaliadwy

I weld a yw’ch busnes chi’n gymwys ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Sgiliau Hyblyg.


Gwneud cais am Grant o dan Gynllun Kickstart

Cyfle i gael pobl ifanc dawnus yn rhad ac am ddim ar gyfer lleoliadau gwaith 6 mis.

Os ydych yn gyflogwr sy'n awyddus i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc, gallwch wneud cais am gyllid o dan Gynllun Kickstart. Mae Llywodraeth y DU bellach wedi dileu'r trothwy o 30 o swyddi o'r cynllun.

Mae'r cynllun yn cynnig lleoliadau gwaith 6 mis i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor heb unrhyw gost i'r cyflogwr. Bydd y cynllun yn talu:

 • Cyflog am 25 awr yr wythnos ar y gyfradd isafswm cyflog berthnasol am gyfanswm o 6 mis 
 • Y cyfraniad Yswiriant Gwladol cysylltiedig sydd i’w dalu gan y cyflogwr 
 • Y cyfraniad pensiwn sylfaenol sydd i’w dalu gan y cyflogwr dan y trefniadau cofrestru awtomatig  
 • Bydd £1,500 ychwanegol ar gael i gyflogwyr hefyd ar gyfer pob gweithiwr Kickstart er mwyn sefydlu hyfforddiant a chymorth a helpu i dalu am gostau cynefino 
 • Caiff cyflogwyr bennu dyddiadau gwahanol ar gyfer dechrau'r lleoliadau gwaith hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Ewch i wefan Gov.uk am ragor o fanylion (Seasneg yn unig).


Y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch gweithwyr i ddatblygu’ch sgiliau er budd eich busnes. Mae’n ffordd syml o ddysgu ar-lein sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae cyrsiau ar gael ar:

 • Gyllid
 • TG 
 • Marchnata
 • Syniadau Busnes a Chynllunio Busnes − a llawer mwy.

Mae'r cyrsiau'n ddwyieithog, yn gyfoes, ac mae mynediad ar gael iddynt 24/7 mewn ffordd sy’n addas ar eich cyfer chi. Gallwch sgwrsio’n fyw ac mae llinell gymorth ar gael dros y ffôn i'ch cefnogi. I gael gwybod mwy ac i wylio fideo byr sy’n esbonio beth sydd ar gael a sut y gall eich helpu, ewch i https://businesswales.gov.wales/boss/cy.


Y Porth Sgiliau

Mae ymgyrch newydd wedi lansio i hyrwyddo'r cymorth pwysig sydd ar gael i fusnesau i'w helpu i ddelio â phwysau parhaus coronafeirws, a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus.

Bydd yr ymgyrch 'Yn Gefn i Chi' yn annog cwmnïau ar hyd a lled Cymru i fanteisio ar y cyngor a'r arweiniad sgiliau a chyflogaeth sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Fusnes ar-lein.

Mae amrediad o gymorth ar gael, fel:

 • cymorth i ddatblygu galluoedd staff 
 • cyngor gyda rhaglenni recriwtio a hyfforddi
 • llyfryn i esbonio'r holl sgiliau a chymorth recriwtio sydd ar gael i gyflogwyr

Y Rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol

Gall y rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol roi help llaw i gyflogwyr gyda’u gofynion uwchsgilio a helpu busnesau i fynd i'r afael ag anghenion sgiliau yn y dyfodol. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld yma https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymorth-recriwtio/cyfr….


Recriwtio Prentis

I gael gwybod sut y gall recriwtio prentis fod yn dda i'ch busnes, a pha gymorth sydd ar gael gyda chostau, ewch yma.   


Y Ganolfan Byd Gwaith

Wyddech chi fod y Ganolfan Byd Gwaith yn cynnig: Eich Busnes Ein Busnes

 • ystod eang o wasanaethau rhad ac am ddim i helpu i leihau costau a thyfu’ch busnes.
 • cymorth gyda recriwtio 
 • cyngor a gwybodaeth am gyflogaeth   

Cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith i weld beth arall sydd ar gael
 

Llesiant

Mae cyflogwyr yng Nghymru wedi cydnabod ers tro byd bod angen hybu a chefnogi iechyd a llesiant gweithwyr, gan gynnwys cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a ffordd iach o fyw.

Gall manteision mynd i'r afael â llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol gweithwyr arwain at:

 • lefelau is o salwch ac absenoldeb 
 • gwell cynhyrchiant
 • gwaith o ansawdd uwch
 • mwy o ddiddordeb gan staff yn eu gwaith
 • llai o drosiant staff  

Mae gan weithwyr sy'n cael cymorth i berchenogi eu llesiant eu hunain:

 • lefelau is o straen
 • mwy o gymhelliant
 • gwell morâl 
 • mwy o foddhad yn eu swyddi
 • ymwybyddiaeth uwch o lesiant cydweithwyr

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cynnig arweiniad, dulliau a chefnogaeth ichi sefydlu a datblygu diwylliant llesiant yn eich busnes, ac i gynnwys gweithwyr yn y sgwrs ar iechyd yn y gweithle. 


Cymru'n Gweithio – cymorth i unigolion

Dyma raglen Llywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd i unigolion ar gyflogadwyedd a gyrfaoedd, yn rhad ac am ddim.

Gall helpu pobl  

 • y mae angen cymorth arnynt i gael swydd gyflogedig neu i chwilio am waith
 • sydd wedi colli’u swyddi, yn ogystal â phobl sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd a hoffai wella’u sgiliau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cymru'n Gweithio.