Ariannu a Chymorth

Llywodraeth Cymru

Cynllun Gweithredu Economaidd

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi wedi cyhoeddi cam nesaf y Cynllun Gweithredu Economaidd, a fydd yn cyflwyno'r Contract Economaidd, Galwad i Weithredu a’r Gronfa Dyfodol Economaidd. Bwriad y cynllun fydd ceisio tyfu ein heconomi ac y mae wedi cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn y dyfodol.

Y Contract Economaidd yw’r fframwaith ar gyfer creu perthynas newydd â busnesau sy’n gobeithio cael mynediad at gyllid, gan ei gwneud yn ofynnol ar fusnesau i ddangos eu bod wedi ymrwymo i dyfu, darparu gwaith teg, sicrhau iechyd a sgiliau gweithwyr a lleihau eu hôl troed carbon, gan adlewyrchu’r math o ymddygiad busnes y mae llawer o fusnesau llwyddiannus a chyfrifol yn eu harddel. 

Bwriad hyn yw helpu busnesau i baratoi ar gyfer y dyfodol ac addasu i’r heriau y gallant eu hwynebu. Ar gyfer Gymru, mae'r Galwadau i Weithredu hyn wedi’u dylunio i alluogi twf economaidd mwy cynhwysol drwy hyrwyddo cryfderau rhanbarthol a mynd i’r afael â heriau strwythurol.

 • datgarboneiddio
 • arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlysoedd
 • allforio a masnach
 • cyflogaeth o ansawdd uchel, datblygu sgiliau a gwaith teg
 • Ymchwil a Datblygu, awtomatiaeth a digidoleiddio

Y Gronfa Dyfodol Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno pecyn cyllid wedi'i fireinio sy’n dod â chynlluniau cyllid presennol at ei gilydd mewn dull cyson, gan symleiddio’r broses ar gyfer busnesau a chaniatáu i Lywodraeth Cymru fod yn hyblyg o ran sut mae’n defnyddio'r adnoddau sydd ganddi i ddiwallu anghenion busnes, a chyflawni mewn perthynas â'r pwyntiau a amlygwyd yn y Contract Economaidd a’r Galwadau i Weithredu.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch CreativeIndustries@gov.wales(link sends e-mail)

Gallwch weld y strategaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

Cyllideb Buddsoddi Cyfryngau

Gall y Gyllideb Buddsoddi Cyfryngau cynnig ariannu masnachol i gynyrchiadau Teledu a ffilm.

Mae penderfyniadau i fuddsoddi o’r gronfa buddsoddi teledu a ffilm yn cael eu gwneud ar sail pob cais ac ar yr amod eich bod yn saethu o leiaf 50% o’ch cynhyrchiad yng Nghymru a rhaid i 40% o’ch cyllideb cynhyrchu dan y llinell gael ei wario ar ‘Wariant Cynhyrchiad Cymreig’ sy’n cael ei ddifynio fel yn olynol; gwariant ar nwyddau a gwasanaethau wedi eu darparu gan fusnesau ac unigolion llawrydd wedi lleoli ac yn gweithredu o , neu o fewn Cymru. Bydd rhaid i’r gwariant gael ei diwallu ar ddiwedd pob prosiect, trwy adroddiad, archwiliedig annibynnol.

Bydd Llywodraeth Cymru’n (LlC) disgwyl cael rhan o unrhyw elw masnachol o brosiectau ffilm neu deledu, un ai mewn derbyniadau swyddfa docynnau neu o le bydd y rhaglenni teledu’n cael eu dosbarthu’n fyd-eang.

Rydym yn fodlon edrych ar brosiectau sydd ar eu camau cynnar, ond er mwyn gwneud penderfyniad ar gefnogi neu beidio â chefnogi buddsoddiad yn y prosiect bydd rhaid i ni dderbyn y wybodaeth ganlynol: 

 • Sgript
 • Cyllideb
 • Cynllun ariannol yn dangos buddsoddwyr eraill
 • Amcangyfrifon Gwerthiant
 • Tystiolaeth o unrhyw gyn gwerthiant wedi ei gadarnhau
 • Unrhyw gast a phersonél allweddol ynghlwm

Bydd darparu’r manylion cadarn canlynol yn ein galluogi gwneud penderfyniad gynt

 • Cynhyrchydd wedi ei gadarnhau
 • Cyllideb y saethiad wedi ei gadarnhau, yn cynnwys gwariant Cymreig
 • Gwarantiad cwblhad gan gwmni bond
 • Gwarantiad cwblhad gan gwmni bond
 • Cast wedi ei gadarnhau
 • Cyn gwerthiant i diriogaeth fawr er mwyn roi ffydd i LlC am yr amcangyfrifon gwerthiant sydd wedi cael eu cyflwyno
 • Cynllun ariannu llawn

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch CreativeIndustries@gov.wales(link sends e-mail).

Sky Vision

Os rydych yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghymru neu’n gwmni wedi ei leoli yn y DU sy’n edrych ar gynhyrchu sioeau yng Nghymru, gallwch fod yn gymwys am gymorth ariannu. Mae Sky Vision wedi ymuno efo Llywodraeth Cymru i gefnogi cynhyrchiant teledu annibynnol yng Nghymru drwy fuddsoddi £400,000 mewn cefnogaeth ariannu i raglenni ffeithiol newydd ac adloniant.  Gweler manylion pellach yma (link is external)yn cynnwys nodiadau cyfarwyddyd a ffurflen gais.

Mae gan Lywodraeth Cymru gymorthdal ariannu ar gael i brosiectau sy’n gallu arddangos lefelau uchel o wariant Cymreig. Cysylltwch â Sgrin Cymru drwy e-bost er mwyn iddynt gysylltu chi efo’r person priodol.

Gellir darganfod dolennau am wybodaeth cymorth Llywodraeth Cymru ar waelod y tudalen.

SEFYDLIADAU ALLANOL

Ffilm Cymru Wales - 

Nod Ffilm Cymru Wales yw helpu datblygu’r sector ffilm yng Nghymru ac uchafu elw economaidd, addysgol a ddiwylliannol ffilm.

Maent yn cefnogi ysgrifenwyr Cymreig neu rhai wedi ymgartrefi’n Gymru, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr trwy ariannu cynhyrchu, a thrwy gymorth gan y diwydiant a chyfleoedd mentora. Maent hefyd yn cefnogi’r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywiant cymunedol.

Ewch i wefan Ffilm Cymru Wales(link is external) am fwy o wybodaeth.

Cymorth Treth y DU

Uned ardystio'r Sefydliad Ffilm Brydeinig (BFI) yw’r cyswllt gyntaf i ymgeiswyr sy’n disgwyl ardystio’i ffilm, rhaglen teledu proffil uchel, rhaglenni animeiddio a gemau fideo yn Brydeinig i gael mynediad i gymorth trethi sector creadigol y DU.

Edrychwch ar wefan y Sefydliad Ffilm Brydeinig (BFI)(link is external) am fwy o wybodaeth.

Dilynwch ddolen y Sefydliad Ffilm Brydeinig(link is external) (BFI) am fanylion pellach ynghylch Cymorth Treth y DU