Ariannu a Chymorth

Llywodraeth Cymru

Cynllun Gweithredu Economaidd

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi wedi cyhoeddi cam nesaf y Cynllun Gweithredu Economaidd, a fydd yn cyflwyno'r Contract Economaidd, Galwad i Weithredu a’r Gronfa Dyfodol Economaidd. Bwriad y cynllun fydd ceisio tyfu ein heconomi ac y mae wedi cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn y dyfodol.

Y Contract Economaidd yw’r fframwaith ar gyfer creu perthynas newydd â busnesau sy’n gobeithio cael mynediad at gyllid, gan ei gwneud yn ofynnol ar fusnesau i ddangos eu bod wedi ymrwymo i dyfu, darparu gwaith teg, sicrhau iechyd a sgiliau gweithwyr a lleihau eu hôl troed carbon, gan adlewyrchu’r math o ymddygiad busnes y mae llawer o fusnesau llwyddiannus a chyfrifol yn eu harddel. 

Bwriad hyn yw helpu busnesau i baratoi ar gyfer y dyfodol ac addasu i’r heriau y gallant eu hwynebu. Ar gyfer Gymru, mae'r Galwadau i Weithredu hyn wedi’u dylunio i alluogi twf economaidd mwy cynhwysol drwy hyrwyddo cryfderau rhanbarthol a mynd i’r afael â heriau strwythurol.

  • datgarboneiddio
  • arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlysoedd
  • allforio a masnach
  • cyflogaeth o ansawdd uchel, datblygu sgiliau a gwaith teg
  • Ymchwil a Datblygu, awtomatiaeth a digidoleiddio

Y Gronfa Dyfodol Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno pecyn cyllid wedi'i fireinio sy’n dod â chynlluniau cyllid presennol at ei gilydd mewn dull cyson, gan symleiddio’r broses ar gyfer busnesau a chaniatáu i Lywodraeth Cymru fod yn hyblyg o ran sut mae’n defnyddio'r adnoddau sydd ganddi i ddiwallu anghenion busnes, a chyflawni mewn perthynas â'r pwyntiau a amlygwyd yn y Contract Economaidd a’r Galwadau i Weithredu.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch CymruGreadigol@llyw.cymru

Gallwch weld y strategaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

 

Bydd Ffrydiau ariannu newydd ar gael unwaith bydd yr asiantaeth newydd ‘Cymru Greadigol’ yn cael ei lansio yn 2020.


 

SEFYDLIADAU ALLANOL

Ffilm Cymru Wales - 

Nod Ffilm Cymru Wales yw helpu datblygu’r sector ffilm yng Nghymru ac uchafu elw economaidd, addysgol a ddiwylliannol ffilm.

Maent yn cefnogi ysgrifenwyr Cymreig neu rhai wedi ymgartrefi’n Gymru, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr trwy ariannu cynhyrchu, a thrwy gymorth gan y diwydiant a chyfleoedd mentora. Maent hefyd yn cefnogi’r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywiant cymunedol.

Ewch i wefan Ffilm Cymru Wales am fwy o wybodaeth.


Cymorth Treth y DU

Uned ardystio'r Sefydliad Ffilm Brydeinig (BFI) yw’r cyswllt gyntaf i ymgeiswyr sy’n disgwyl ardystio’i ffilm, rhaglen teledu proffil uchel, rhaglenni animeiddio a gemau fideo yn Brydeinig i gael mynediad i gymorth trethi sector creadigol y DU.

Edrychwch ar wefan y Sefydliad Ffilm Brydeinig (BFI) am fwy o wybodaeth.

Dilynwch ddolen y Sefydliad Ffilm Brydeinig (BFI) am fanylion pellach ynghylch Cymorth Treth y DU