COVID-19 Cymorth i Fusnesau Banner

Wrth ymateb i’r achosion o COVID-19, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bron i £2bn o gymorth i fusnesau yng Nghymru, yn ogystal â'r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth y DU. Crëwyd y wefan hon i fod yn ganolfan ar gyfer y cymorth a chefnogaeth sydd ar gael i fusnesau gan Lywodraeth Cymru. 

Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i rhewi. 

Yn ei wythnos gyntaf derbyniodd ail gam y Gronfa Cadernid Economaidd bron 9,000 o geisiadau am gymorth. Oherwydd maint y galw, cynyddodd Llywodraeth Cymru y cyllid ar gyfer y cam hwn i £300 miliwn. Mae'r gronfa bellach yn cael ei rhewi yn dilyn y nifer fawr o geisiadau i roi cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried pa gymorth pellach sydd ei angen ar fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol.
 

Mae'r pecynnau cymorth hyn wedi'u cynllunio i gefnogi cymaint o economi Cymru â phosibl, ac maent yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, fel y manylir yn y dolenni isod, fodd bynnag mae cymorth cynghori busnes ar gael ar-lein drwy ein gwasanaeth Busnes Cymru i'ch cynorthwyo gyda chynllunio ariannol ac adfer eich busnes pan fydd yr achosion yn dod i ben, a busnesau'n dechrau ystyried eu hadferiad.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i economi Cymru gyfan, ac mae'r cymorth y mae'r Llywodraeth yn ei ddarparu wedi'i gynllunio i gynorthwyo cynifer o fusnesau ag y bo modd drwy'r argyfwng.

Darparu cyfarpar critigol a chyfarpar diogelu personol (PPE)

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda busnes a diwydiant i gael cyflenwadau o gyfarpar critigol, gan gynnwys cynhyrchion glanhau a PPE i weithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod yr achosion o COVID 19. Os ydych yn teimlo y gallwch gyfrannu, mae gwybodaeth am sut i ymgysylltu ar gael yma.


Maes Allweddol

Cerdyn Gweminarau Busnes Cymru
Gweminarau Busnes Cymru

Chwiliwch drwy gweminar Busnes Cymru am ddigwyddiadau busnes COVID-19 ar-lein

Cerdyn Newyddion
Newyddion Busnes Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i newyddion busnes yn ymwneud â COVID-19

Cerdyn Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau Cyffredin

Defnyddiwch y cwestiynau cyffredin hyn i gael ateb cyflym i’ch cwestiynau busnes ar COVID-19

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.