COVID-19 Cymorth i Fusnesau Banner

Cronfa Adferiad Diwylliannol

Bydd Cam 2 y gronfa ar gyfer pob cais ym mhob Awdurdod Lleol yn agor ar Ddydd Llun 19 Hydref am 10yb. Roedd y Grant Gweithiwr Llawrydd yn wastad wedi'i gynllunio i gael ei ddarparu dros 2 gam er mwyn caniatáu i'r gweithwyr llawrydd hynny a oedd angen mwy o amser wneud cais i allu gwneud hynny. Bydd hyd yr amser y mae cam 2 ar agor yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbynnir gan bob Awdurdod Lleol.

Gwiriwr Cymhwyster

Grant Datblygu Busnes - Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gronfa grant ar agor ar gyfer ceisiadau ar 28 Hydref 2020 ac yn parhau i fod ar agor tan 25 Tachwedd neu hyd nes y bydd arian wedi'i ymrwymo'n llawn. Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd i adolygu'r meini prawf cyn iddo agor.

Gwiriwr Cymhwysedd

   Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau symud - cliciwch yma           

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae trydydd cam Cronfa Cadernid Economaidd hefyd yn cynnwys Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Lleol a fydd yn cael ei darparu gan awdurdodau lleol i fusnesau cymwys fel a ganlyn:

  • Bydd pob busnes sydd yn gymwys am Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach mewn eiddo gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys am daliad o £1,000. 
  • Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch a orfodir i gau yn ystod y cyfnod atal byr ac sydd mewn eiddo gyda gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 yn gymwys am daliad o £5,000.
  • Bydd grant atodol dewisol o £2,000 ar gael i’r busnesau hynny sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai a orfodir i gau oherwydd y cyfnod atal byr ond mae’n rhaid i fusnesau wneud cais amdano.
  • Bydd grant dewisol pellach o £1,000 ar gael i fusnesau ar yr un sail os yw mesurau’r cyfyngiadau symud lleol wedi effeithio’n ariannol arnynt am 21 diwrnod neu ragor cyn i’r cyfnod atal byr gychwyn.

 I ddarllen y Cwestiynau Cyffredin Cyfnod atal y coronafeirws - cliciwch yma

Er mwyn helpu busnesau i ganfod yr ystod amrywiol o gymorth sydd ar gael i’w helpu drwy'r cyfnod anodd hwn, cymerwch olwg ar dudalennau Dod o Hyd i Gymorth Busnes COVID-19 yr ydym wedi'u creu yma.

Mae'r pecynnau cymorth hyn wedi'u cynllunio i gefnogi cymaint o economi Cymru â phosibl, ac maent yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, fel y manylir yn y dolenni isod, fodd bynnag mae cymorth cynghori busnes ar gael ar-lein drwy ein gwasanaeth Busnes Cymru i'ch cynorthwyo gyda chynllunio ariannol ac adfer eich busnes pan fydd yr achosion yn dod i ben, a busnesau'n dechrau ystyried eu hadferiad.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i economi Cymru gyfan, ac mae'r cymorth y mae'r Llywodraeth yn ei ddarparu wedi'i gynllunio i gynorthwyo cynifer o fusnesau ag y bo modd drwy'r argyfwng.

Darparu cyfarpar critigol a chyfarpar diogelu personol (PPE)

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda busnes a diwydiant i gael cyflenwadau o gyfarpar critigol, gan gynnwys cynhyrchion glanhau a PPE i weithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod yr achosion o COVID 19. Os ydych yn teimlo y gallwch gyfrannu, mae gwybodaeth am sut i ymgysylltu ar gael yma.


Maes Allweddol

Cerdyn Gweminarau Busnes Cymru
Gweminarau Busnes Cymru

Chwiliwch drwy gweminar Busnes Cymru am ddigwyddiadau busnes COVID-19 ar-lein

Cerdyn Newyddion
Newyddion Busnes Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i newyddion busnes yn ymwneud â COVID-19

Cerdyn Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau Cyffredin

Defnyddiwch y cwestiynau cyffredin hyn i gael ateb cyflym i’ch cwestiynau busnes ar COVID-19

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.