COVID-19 Cymorth i Fusnesau Banner

Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd

Mae'r cyfnod ymgeisio am Grant Penodol i'r Sector bellach ar agor a bydd yn parhau ar agor am bythefnos neu hyd nes y bydd yr arian wedi'i ymrwymo'n llawn.

Mae'r grant hwn i gefnogi busnesau y mae'r cyfyngiadau a gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 yn effeithio arnynt.

Gwiriwr cymhwysedd

Y Gronfa ERF i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Er mwyn cefnogi busnesau a’u heffeithir gan y cyfyngiadau newydd hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £110m o gymorth ariannol ychwanegol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau diweddaraf, sy’n dechrau dod i rym o ddiwedd masnachu ar Noswyl Nadolig.

Bydd busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau y gadwyn gyflenwi yn gymwys ar gyfer y cymorth ariannol.

Y Gronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau symud

 

Grant Cronfa Ddiwylliannol


Mae’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd bellach ar gau ledled Cymru. Mae ceisiadau terfynol yn cael eu prosesu gan awdurdodau lleol am y £10.5m a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr llawrydd mewn diwylliant a’r celfyddydau.

Gweler Grant Rhwystrau Busnes Cymru   

Er mwyn helpu busnesau i ganfod yr ystod amrywiol o gymorth sydd ar gael i’w helpu drwy'r cyfnod anodd hwn, cymerwch olwg ar dudalennau Dod o Hyd i Gymorth Busnes COVID-19 yr ydym wedi'u creu.

Mae'r pecynnau cymorth hyn wedi'u cynllunio i gefnogi cymaint o economi Cymru â phosibl, ac maent yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, fel y manylir yn y dolenni isod, fodd bynnag mae cymorth cynghori busnes ar gael ar-lein drwy ein gwasanaeth Busnes Cymru i'ch cynorthwyo gyda chynllunio ariannol ac adfer eich busnes pan fydd yr achosion yn dod i ben, a busnesau'n dechrau ystyried eu hadferiad.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i economi Cymru gyfan, ac mae'r cymorth y mae'r Llywodraeth yn ei ddarparu wedi'i gynllunio i gynorthwyo cynifer o fusnesau ag y bo modd drwy'r argyfwng.

Darparu cyfarpar critigol a chyfarpar diogelu personol (PPE)

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda busnes a diwydiant i gael cyflenwadau o gyfarpar critigol, gan gynnwys cynhyrchion glanhau a PPE i weithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod yr achosion o COVID 19. Os ydych yn teimlo y gallwch gyfrannu, mae gwybodaeth am sut i ymgysylltu ar gael yma.


Maes Allweddol

Cerdyn Gweminarau Busnes Cymru
Gweminarau Busnes Cymru

Chwiliwch drwy gweminar Busnes Cymru am ddigwyddiadau busnes COVID-19 ar-lein

Cerdyn Newyddion
Newyddion Busnes Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i newyddion busnes yn ymwneud â COVID-19

Cerdyn Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau Cyffredin

Defnyddiwch y cwestiynau cyffredin hyn i gael ateb cyflym i’ch cwestiynau busnes ar COVID-19

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.