COVID-19 Cymorth i Fusnesau Banner

Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (ERF)

Mae ceisiadau am Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19 i fusnesau gyda throsiant o fwy na £85k bellach ar gau.

Mae ceisiadau am y Gronfa Argyfwng Busnes gyda throsiant llai na £85,000 bellach ar gau.

COVID-19 Cymorth i Fusnes

Er mwyn helpu busnesau i ganfod yr ystod amrywiol o gymorth sydd ar gael i’w helpu drwy'r cyfnod anodd hwn, cymerwch olwg ar dudalennau Dod o Hyd i Gymorth Busnes COVID-19 yr ydym wedi'u creu.

Mae'r pecynnau cymorth hyn wedi'u cynllunio i gefnogi cymaint o economi Cymru â phosibl, ac maent yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, fel y manylir yn y dolenni isod, fodd bynnag mae cymorth cynghori busnes ar gael ar-lein drwy ein gwasanaeth Busnes Cymru i'ch cynorthwyo gyda chynllunio ariannol ac adfer eich busnes pan fydd yr achosion yn dod i ben, a busnesau'n dechrau ystyried eu hadferiad.

Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd sero


Newidiadau i Wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Cymru


Cafodd amserlen ei chyhoeddi ar gyfer newidiadau i wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Cymru ar 28 Mawrth 2022 fel rhan o gynlluniau ehangach i symud yn raddol y tu hwnt i’r ymateb brys i’r pandemig. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gynghori’n gryf fod pawb yn hunanynysu os oes ganddynt symptomau COVID neu os ydynt yn profi’n bositif. 

Mae Cynllun Pontio Gofal Cymdeithasol newydd hefyd wedi ei gyhoeddi  sy’n nodi trefniadau newydd ar gyfer cartrefi gofal rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2022.

Am ragor o wybodaeth ewch i Newidiadau i brofion a chartrefi gofal wrth inni gyd ddysgu byw’n ddiogel gyda coronafeirws | Busnes Cymru (gov.wales)


Dull gofalus o ddiogelu rhag y coronafeirws i barhau

O ddydd Llun 28 Mawrth 2022, ni fydd gorchuddion wyneb yn ofynnol mwyach yn ôl y gyfraith mewn lleoliadau manwerthu ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, er y byddant yn parhau i gael eu hargymell mewn cyngor iechyd cyhoeddus. Bydd y gofyniad i hunanynysu hefyd yn symud i fod yn ganllawiau.

Fodd bynnag, bydd dau amddiffyniad cyfreithiol allweddol yn parhau ar waith gan fod achosion o'r coronafeirws wedi codi'n sydyn yn ystod yr wythnosau diwethaf, wedi'u hysgogi gan is-deip BA.2 o'r amrywiolyn Omicron.

Bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid i fusnesau hefyd barhau i gynnal asesiadau risg ar gyfer y coronafeirws, gyda mesurau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith yn sgil yr asesiadau hynny.

Am ragor o wybodaeth ewch i Dull gofalus o ddiogelu rhag y coronafeirws i barhau | Busnes Cymru (gov.wales) 
 


Cynllun Pontio Covid: Gyda'n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel: Covid-19 - Cynllun Pontio hirdymor Cymru o Bandemig i Endemig

Cynllun hirdymor sy'n nodi dechrau cyfnod pontio Cymru y tu hwnt i'r ymateb brys i'r pandemig sydd wedi bod ar waith ers dwy flynedd. 

Mae Gyda'n gilydd tuag at Ddyfodol mwy Diogel yn nodi sut y bydd Cymru'n byw gyda'r coronafeirws, yn union fel yr ydym yn byw gyda llawer o glefydau heintus eraill, a beth fydd hynny'n ei olygu i'r gwasanaethau iechyd cyhoeddus a'r amddiffyniadau niferus mae Cymru wedi'u rhoi ar waith, gan gynnwys gwasanaethau brechu a phrofi.

Rydym yn gofyn i fusnesau a chyflogwyr eraill adeiladu ar yr elfennau rheoli heintiau y maen nhw wedi'u rhoi ar waith i ddiogelu staff a chwsmeriaid, megis gweithio o bell ac adeiladau glân ac wedi'u hawyru, fel y gellir eu cymhwyso i bob haint anadlol, nid y coronafeirws yn unig, yn unol â chyfraith Iechyd a Diogelwch cyn y pandemig. 


Maes Allweddol

Gweminarau Busnes Cymru

Chwiliwch drwy gweminar Busnes Cymru am ddigwyddiadau busnes COVID-19 ar-lein

Newyddion Busnes Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i newyddion busnes yn ymwneud â COVID-19

Banc Datblygu Cymru

Fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru