Cronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau

Ar 30 Tachwedd cyhoeddodd y Prif Weinidog becyn cymorth gwerth £340m wedi'i gyfeirio'n bennaf at y sectorau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau i'r flwyddyn newydd gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith. 

Bydd busnesau lletygarwch a dderbyniodd grant o’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud ym mis Hydref drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau drwy’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau i'w cyfrif banc yn ystod mis Rhagfyr. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.

Er mwyn i bob busnes cymwys arall dderbyn cymorth o’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau, bydd angen iddynt gofrestru eu manylion, yn ogystal â gwneud cais byr ar-lein i'w hawdurdod lleol perthnasol am yr elfennau dewisol. Bydd y taliadau hyn yn dechrau cyrraedd busnesau ym mis Ionawr. Mae'r gronfa'n cynnwys dau grant ar wahân.

Yn dilyn y cyhoeddiad am gyfyngiadau pellach o'r 20 Rhagfyr, mae pecyn cymorth y Gronfa Busnesau gan Gyfyngiadau wedi'i wella i gynnwys busnes manwerthu nad yw'n hanfodol sy'n cael ei orfodi i gau.

Cronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau:

Cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Busnes dan gyfyngiadau:

  • Bydd busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau y gadwyn gyflenwi sydd wedi’u heffeithio gan y cyfyngiadau newydd, sy'n derbyn rhyddhad ardrethi Busnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad o £3,000. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy'n gymwys ar gyfer SBRR hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os oes ganddynt fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cyfyngu.
  • Mae busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau y gadwyn gyflenwi sydd wedi’u heffeithio gan y cyfyngiadau newydd, â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £150,000 yn gymwys i gael taliad o £5,000 os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os oes ganddynt ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y cyfnod cyfyngu.

Fel gyda busnesau lletygarwch yn rownd cyntaf Cronfa Busnesau dan gyfyngiadau ERF, bydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol a gofrestrwyd yn flaenorol o dan y Cyfnod Atal Byr yn cael eu talu'n uniongyrchol. Ar gyfer busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol heb gofrestru, bydd proses gofrestru yn cael ei hagor ym mis Ionawr 2021 a gwneir taliad cyn gynted â phosibl. Bydd yr holl wybodaeth ar gael ar wefan Busnes Cymru ac yn cysylltu â gwefannau perthnasol yr awdurdod lleol.

 

Sut i gael mynediad i’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau:

Rhaid i fusnesau fod ar restr ardrethi annomestig (NDR) ar gyfer eu hawdurdod lleol ar 1 Medi. 

Bydd busnesau a dderbyniodd grant o’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud ym mis Hydref drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau drwy’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau i'w cyfrif banc yn ystod mis Rhagfyr. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.

Er mwyn i bob busnes cymwys arall dderbyn cymorth o’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau, bydd angen iddynt gofrestru eu manylion, yn ogystal â gwneud cais byr ar-lein i'w hawdurdod lleol perthnasol am yr elfennau dewisol. Bydd y taliadau hyn yn dechrau cyrraedd busnesau ym mis Ionawr.

Bydd busnesau yn gallu cael mynediad i'r broses gofrestru a’r broses ymgeisio am y cyllid drwy wefannau Busnes Cymru a’r Awdurdodau Lleol, mae dolenni i'w gweld ar ein tudalen Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadai Symud – Awdurdod Lleol.

Bydd busnesau nad ydynt yn gymwys i gael ardrethi annomestig yn gallu parhau i wneud cais i awdurdodau lleol am Grant Dewisol o hyd at £2,000.

Grant Dewisiol ERF Busnesau dan Gyfyngiadau 

  • Bydd awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu'r Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud i fusnesau sy'n cael eu effeithio'n sylweddol. Fel yn achos y Cyfnod Atal Byr, bydd hyn yn parhau i gael ei dargedu at fusnesau nad ydynt ar y system ardrethi annomestig (NDR) ac felly nad ydynt yn gymwys ar gyfer grantiau cysylltiedig yr NDR. Byddai lefel y grant ar gyfer y rhan hwn yn cael ei bennu ar gostau cymwys o hyd at £2,000 fesul busnes.
  • Bydd hyn yn rhoi cymorth i unig fasnachwyr o dan trothwy TAW heb eiddo sy'n cael ei effeithio'n sylweddol (>40% yn llai o drosiant) o ganlyniad i'r cyfyngiadau, e.e. glanhawyr sy'n darparu gwasanaethau i'r diwydiant lletygarwch.
  • Gellir cael mynediad i ffurfleni gais Y Grant Dewisiol ERF Busnesau dan Gyfyngiadau drwy ymweld a wefan yr Awdurdod Lleol perthnasol, mae dolenni i'w gweld ar ein tudalen Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadai Symud – Awdurdod Lleol.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

  • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig gan eich Awdurdod Lleol
  • Os oes gennych 50 neu fwy o weithwyr
  • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

Y cyntaf i’r felin fydd hi o ran ceisiadau. Gallai hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl eu cyflwyno os yw’r gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn.

Os nad ydych yn gymwys i gael y grantiau uchod, efallai y byddwch yn gymwys i gael Cronfa Benodol i'r Sector ERF, mae mwy o fanylion ar gael ar dudalen Cymorth Penodol i'r Sector yr ERF.

Tudalen Cwestiynau Cyffredin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud a Chymorth Penodol i’r Sector