Financial Support and Grants

Cymorth Ariannol a Grantiau

Arian Grant

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno 2 gynllun grant ar wahân, y Grant Ardrethi Annomestig a'r Gronfa Cadernid Economaidd.

Bydd cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30ain Mehefin 2020. Os ydych yn gymwys a heb gyflwyno cais eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyflwyno cais drwy’ch awdurdod lleol cyn y dyddiad yma. Bydd unrhyw geisiadau a dderbyniwyd ar ôl 5yp ar 30ain Mehefin 2020 yn cael eu diystyru.

I'r rhai sy'n gwneud cais i Lywodraeth Cymru am grantiau, dylech ymgyfarwyddo â'r canllawiau sydd ar gael yma.

Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i ddarparu'r grantiau i fusnesau cymwys. Mae'r grant hwn ar gyfer safleoedd sy'n talu Ardrethi Busnes yn unig ac mae wedi'i rannu'n 2 ran:

Grant 1: Mae grant o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu adeiladau sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Mae hyn yn golygu busnesau sy'n meddiannu adeiladau fel siopau, bwytai, caffis, lleoedd yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, gwestai, adeiladau lletya a llety hunanarlwyo.

Grant 2: Grant o £10,000 i bob busnes sy’n gymwys am ryddhad ardrethi busnesau bach (SBRR) yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Cofiwch fod y cyfyngiad ar adeiladau lluosog sy’n berthnasol i’r cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach hefyd yn gymwys i’r grant hwn.

Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant.

Ac

Mae grant gwerth £10,000 ar gael i bob trethdalwyr sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a chymorth i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu grantiau i gyrff dielw y maent yn eu hystyried yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn cael rhyddhad elusennol na rhyddhad ardrethi annomestig ar hyn o bryd. Bydd y disgresiwn hwn ond yn berthnasol i sefydliadau dielw sy'n derbyn neu sydd â hawl i ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn ac sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch.  

Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog sy'n gymwys i'r cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yn berthnasol i'r grant hwn. Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant. Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog hwn hefyd yn berthnasol i elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol.

Mae rhagor o fanylion am y cynllun a dolenni i Wefannau Awdurdodau Lleol i wneud cais ar gael yma: Grantiau COVID-19


Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'w rhewi

Yn ei wythnos gyntaf derbyniodd ail gam y Gronfa Cadernid Economaidd bron 9,000 o geisiadau am gymorth. Oherwydd maint y galw, cynyddodd Llywodraeth Cymru y cyllid ar gyfer y cam hwn i £300 miliwn. 

Mae'r gronfa bellach yn cael ei rhewi yn dilyn y nifer fawr o geisiadau i roi cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried pa gymorth pellach sydd ei angen ar fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol.

I gael gwybodaeth am gronfeydd sy’n ymwneud â'r sector diwylliant, creadigol a chwaraeon cliciwch yma.

 

Banc Datblygu Cymru

 I gael manylion am y cymorth ariannol sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ewch i'w gwefan: https://bancdatblygu.cymru/

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio’n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.

Lansiwyd y cynllun gwerth £100 miliwn ddydd Llun 30 Mawrth fel rhan o Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau i ddelio gyda’r achosion o goronafeirws.

Cymeradwywyd y benthyciadau cyntaf o fewn tridiau i lansio’r gronfa, gyda’r benthyciadau cyntaf yn cyrraedd yr ymgeiswyr erbyn diwedd yr wythnos ddiwethaf.


Benthyciadau Bounce Back

Mae’r Cynllun Benthyciad Adfer COVID-19 yn galluogi busnesau i gael benthyciad chwe blynedd ar gyfradd llog wedi’i gosod gan y llywodraeth o 2.5% y flwyddyn.

  • benthyciad o hyd at £50,000 – bydd benthyciadau o £2,000 i hyd at 25% o drosiant busnes neu £50,000, pa bynnag un sydd isaf.
  • gwarant 100% - mae’r cynllun yn warant lawn (100%) a gefnogir gan y llywodraeth yn erbyn balans heb ei dalu’r cyfleuster, o ran cyfalaf a llog.
  • cyfradd llog – mae’r llywodraeth wedi pennu cyfradd llog o 2.5% y flwyddyn ar gyfer y cyfleuster hwn, sy’n golygu y bydd pob busnes yn elwa ar yr un gyfradd llog isel.
  • bydd y llywodraeth yn talu’r llog am 12 mis - bydd llywodraeth y DU yn gwneud Taliad Tarfu ar Fusnes i’r benthycwyr i dalu llog sy’n daladwy am y 12 mis cyntaf, felly bydd busnesau yn elwa ar beidio â thalu unrhyw gostau a delir ymlaen llaw.

Gall cwmnïau gael gafael ar y benthyciadau hyn trwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

Gellir dod o hyn i fanylion pellach ar wefan GOV.UK.


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Ar 23 Mawrth, lansiwyd Cynllun newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, sy’n cwmpasu amrywiaeth o gynnyrch gwahanol fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, drwy Fanc Busnes Prydain, i helpu busnesau bach a chanolig yn bennaf i gael mynediad at fenthyciadau banc a gorddrafftiau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd y llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau gwerth hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael mynediad i’r 12 mis cyntaf o gyllid yn ddi-log, wrth i’r llywodraeth ysgwyddo’r taliadau llog ar gyfer y 12 mis cyntaf.

Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/


Gwneud cais am Gronfa’r Dyfodol coronafeirws

Bydd Cronfa’r Dyfodol yn darparu benthyciadau gan y llywodraeth i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn y DU, a fydd yn amrywio o £125,000 i £5 miliwn, yn amodol ar gyllid cyfatebol o leiaf gan fuddsoddwyr preifat.

Gallai’r benthyciadau trosi hyn fod yn opsiwn addas i fusnesau sy’n dibynnu ar fuddsoddiadau ecwiti ac sy’n methu cael mynediad at y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws.

Bydd y gronfa yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Banc Busnes Prydain.

Byddwch yn gymwys os yw’ch busnes:

  • wedi’i leoli yn y DU
  • yn gallu denu cyllid cyfatebol cyfwerth gan fuddsoddwyr preifat trydydd parti a sefydliadau
  • wedi codi o leiaf £250,000 mewn buddsoddiad ecwiti gan fuddsoddwyr trydydd parti yn y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y gronfa yn agored i geisiadau ar 20 Mai 2020. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Mae canllawiau manylach ar gael ar wefan British Business Bank.