Financial Support and Grants

Cymorth Ariannol a Grantiau

Arian Grant

I'r rhai sy'n gwneud cais i Lywodraeth Cymru am grantiau, dylech ymgyfarwyddo â'r canllawiau sydd ar gael yma.

 


Cronfa Cadernid Economaidd

Nawr, gall busnesau ledled Cymru ddarganfod a allant wneud cais am arian o drydydd cam y Gronfa Cadernid Economaidd.

Bydd y gwiriwr cymhwysedd yn galluogi busnesau i weld a allant gael mynediad i gyfran o £80 miliwn y gronfa a fydd yn cefnogi cwmnïau gyda phrosiectau a all eu helpu i drosglwyddo i economi'r dyfodol.

O'r swm hwn, bydd £20 miliwn wedi'i glustnodi i gefnogi busnesau twristiaeth a lletygarwch sy'n wynebu heriau penodol a ninnau ar drothwy'r gaeaf.

Bydd gwerth £80 miliwn o grantiau datblygu busnes yn agored i ficro fusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr.

 • Bydd micro fusnesau (sy'n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 ar yr amod eu bod yn darparu buddsoddiad cyfatebol eu hunain o 10 y cant o leiaf
 • Bydd BBaChau (sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £150,000 ar yr amod eu bod yn darparu buddsoddiad cyfatebol eu hunain o 10% o leiaf ar gyfer busnesau bach (1-49 o staff) ac 20% o leiaf ar gyfer busnesau canolig (50-249)
 • Bydd busnesau mawr (sy'n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn darparu buddsoddiad cyfatebol eu hunain o 50% o leiaf

Mae'r Gwiriwr Cymhwysedd ar gyfer y rhan hon o'r gronfa i'w weld yn

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/erfphase3/cy

Gallwch wneud cais i’r gronfa grantiau o 26 Hydref 2020 am pedwar wythnos.

 

Er mwyn helpu busnesau i ddod o hyd i ystod amrywiol o gymorth arall sydd ar gael iddynt i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn cymerwch olwg ar yr Adnodd Canfod Cymorth Busnes COVID-19 yr ydym wedi'u creu yma.

Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfanwyd 

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 1 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma.

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 2 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma


Grant ar Gyfer Darparwyr Gofal plant: coronafeirws

Gall darparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, meithrinfeydd, cylchoedd meithrin, crèches a chlybiau y tu allan i’r ysgol wneud cais am hyd at £5,000 i fynd i’r afael ag incwm a gollwyd rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Mehefin 2020.

Rhaid i chi fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Ni allwch gael y grant os ydych wedi gwneud cais am gyllid i’r cynlluniau isod, neu os ydych wedi cael cyllid ganddynt:

 • Grantiau ardrethi busnes sy’n cael eu gweinyddu gan eich awdurdod lleol
 • y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF)
 • Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig  (SEISS)
 • Cymorth Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Newydd
 • Cronfa Gwytnwch Trydydd Sector Cymru (WCVA)
 • Cynllun grant y Mudiad Meithrin

Gallwch wneud cais am y grant hyd yn oed os ydych wedi cael cyllid o dan y cynlluniau canlynol:

 • y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS)
 • y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru
 • Cynllun Cymorth Gofal Plant yn sgil y Coronafeirws
 • Cyllid darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen
 • Dechrau’n Deg

Gallwch wneud cais o 24 Awst 2020 i 31 Hydref 2020.

Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl 31 Hydref 2020 yn cael eu hystyried.

Os ydych yn gymwys, cewch eich cyfeirio at wefan eich awdurdod lleol a fydd yn dweud wrthych sut i wneud cais yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.Cymru.


Banc Datblygu Cymru

 I gael manylion am y cymorth ariannol sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ewch i'w gwefan: https://bancdatblygu.cymru/

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio’n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.

Lansiwyd y cynllun gwerth £100 miliwn ddydd Llun 30 Mawrth fel rhan o Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau i ddelio gyda’r achosion o goronafeirws.

Cymeradwywyd y benthyciadau cyntaf o fewn tridiau i lansio’r gronfa, gyda’r benthyciadau cyntaf yn cyrraedd yr ymgeiswyr erbyn diwedd yr wythnos ddiwethaf.


Benthyciadau Bounce Back

Mae’r Cynllun Benthyciad Adfer COVID-19 yn galluogi busnesau i gael benthyciad chwe blynedd ar gyfradd llog wedi’i gosod gan y llywodraeth o 2.5% y flwyddyn.

 • benthyciad o hyd at £50,000 – bydd benthyciadau o £2,000 i hyd at 25% o drosiant busnes neu £50,000, pa bynnag un sydd isaf.
 • gwarant 100% - mae’r cynllun yn warant lawn (100%) a gefnogir gan y llywodraeth yn erbyn balans heb ei dalu’r cyfleuster, o ran cyfalaf a llog.
 • cyfradd llog – mae’r llywodraeth wedi pennu cyfradd llog o 2.5% y flwyddyn ar gyfer y cyfleuster hwn, sy’n golygu y bydd pob busnes yn elwa ar yr un gyfradd llog isel.
 • bydd y llywodraeth yn talu’r llog am 12 mis - bydd llywodraeth y DU yn gwneud Taliad Tarfu ar Fusnes i’r benthycwyr i dalu llog sy’n daladwy am y 12 mis cyntaf, felly bydd busnesau yn elwa ar beidio â thalu unrhyw gostau a delir ymlaen llaw.

Gall cwmnïau gael gafael ar y benthyciadau hyn trwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

Gellir dod o hyn i fanylion pellach ar wefan GOV.UK.


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Ar 23 Mawrth, lansiwyd Cynllun newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, sy’n cwmpasu amrywiaeth o gynnyrch gwahanol fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, drwy Fanc Busnes Prydain, i helpu busnesau bach a chanolig yn bennaf i gael mynediad at fenthyciadau banc a gorddrafftiau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd y llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau gwerth hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael mynediad i’r 12 mis cyntaf o gyllid yn ddi-log, wrth i’r llywodraeth ysgwyddo’r taliadau llog ar gyfer y 12 mis cyntaf.

Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/