Financial Support and Grants

Cymorth Ariannol a Grantiau

Arian Grant

I'r rhai sy'n gwneud cais i Lywodraeth Cymru am grantiau, dylech ymgyfarwyddo â'r canllawiau sydd ar gael yma.

 


Cronfa Cadernid Economaidd

Grant Busnes Cam 3 GCE

Yn sgil galw sylweddol, mae Grantiau Busnes y GCE bellach wedi'i hatal er mwyn prosesu'r ceisiadau a dderbyniwyd.

Dylech fonitro gwefan Cymorth i Fusnes Covid-19 Busnes Cymru a'n sianelau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cymorth a diweddariadau eraill.
 

Er mwyn helpu busnesau i ddod o hyd i ystod amrywiol o gymorth arall sydd ar gael iddynt i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn cymerwch olwg ar yr Adnodd Canfod Cymorth Busnes COVID-19 yr ydym wedi'u creu yma.

Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfanwyd 

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 1 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma.

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 2 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma


Grant Rhwystrau Busnes Cymru

Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Covid-19 wedi rhoi rhaglen o gymorth cyflogaeth a sgiliau ar waith i helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith.   

Mae rhan o’r rhaglen hon yn cynnwys cefnogaeth ychwanegol i unigolion sy’n ystyried bod yn hunangyflogedig. Yn ogystal â’r gwasanaeth cychwyn busnes presennol, mae grant ar gael i gefnogi unigolion di-waith sy’n wynebu mwy o rwystrau economaidd wrth ddechrau busnes. Bydd y grant dewisol hwn yn helpu hyd at 600 o unigolion i ddod yn hunangyflogedig neu i ddechrau busnes rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021.

Bydd y grant ar agor i bob unigolyn di-waith, ond rhoddir blaenoriaeth i’r rheini y mae Covid-19 wedi effeithio fwyaf arnynt:

  • Merched
  • Pobl anabl
  • Pobl o gefndiroedd BAME
  • Pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg na hyfforddiant (NEETS) rhwng 18 a 24 oed neu ymadawyr Coleg neu Brifysgol yn 2019 neu 2020

Bydd unigolion yn gallu gwneud cais am hyd at £2,000 i gyfrannu tuag at gostau hanfodol dechrau busnes.

Rheolir y grant drwy wasanaeth Busnes Cymru.

Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau ar 1 Rhagfyr 2020.

Am ragor o fanylion, ewch i dudalennau Grant Rhwystrau Busnes Cymru.


Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

Bydd y grant yn agored i geisiadau ar 28 Hydref a bydd yn cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020 neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Bydd y gronfa'n cael ei gweinyddu gan eich Awdurdod Lleol.

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahân:

  • Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symyd
  • Grant Dewisol Cyfyngiadau Symyd

Bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Gall hyn olygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno yn cael eu gwerthuso, os yw’r holl gronfa wedi cael ei defnyddio.

I gael rhagor o wybodaeth, arweiniad a gwneud cais ewch i dudalen Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.


Banc Datblygu Cymru

 I gael manylion am y cymorth ariannol sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ewch i'w gwefan: https://bancdatblygu.cymru/

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio’n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.

Lansiwyd y cynllun gwerth £100 miliwn ddydd Llun 30 Mawrth fel rhan o Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau i ddelio gyda’r achosion o goronafeirws.

Cymeradwywyd y benthyciadau cyntaf o fewn tridiau i lansio’r gronfa, gyda’r benthyciadau cyntaf yn cyrraedd yr ymgeiswyr erbyn diwedd yr wythnos ddiwethaf.


Benthyciadau Bounce Back

Mae’r Cynllun Benthyciad Adfer COVID-19 yn galluogi busnesau i gael benthyciad chwe blynedd ar gyfradd llog wedi’i gosod gan y llywodraeth o 2.5% y flwyddyn.

  • benthyciad o hyd at £50,000 – bydd benthyciadau o £2,000 i hyd at 25% o drosiant busnes neu £50,000, pa bynnag un sydd isaf.
  • gwarant 100% - mae’r cynllun yn warant lawn (100%) a gefnogir gan y llywodraeth yn erbyn balans heb ei dalu’r cyfleuster, o ran cyfalaf a llog.
  • cyfradd llog – mae’r llywodraeth wedi pennu cyfradd llog o 2.5% y flwyddyn ar gyfer y cyfleuster hwn, sy’n golygu y bydd pob busnes yn elwa ar yr un gyfradd llog isel.
  • bydd y llywodraeth yn talu’r llog am 12 mis - bydd llywodraeth y DU yn gwneud Taliad Tarfu ar Fusnes i’r benthycwyr i dalu llog sy’n daladwy am y 12 mis cyntaf, felly bydd busnesau yn elwa ar beidio â thalu unrhyw gostau a delir ymlaen llaw.

Gall cwmnïau gael gafael ar y benthyciadau hyn trwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

Gellir dod o hyn i fanylion pellach ar wefan GOV.UK.


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Ar 23 Mawrth, lansiwyd Cynllun newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, sy’n cwmpasu amrywiaeth o gynnyrch gwahanol fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, drwy Fanc Busnes Prydain, i helpu busnesau bach a chanolig yn bennaf i gael mynediad at fenthyciadau banc a gorddrafftiau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd y llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau gwerth hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael mynediad i’r 12 mis cyntaf o gyllid yn ddi-log, wrth i’r llywodraeth ysgwyddo’r taliadau llog ar gyfer y 12 mis cyntaf.

Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/