Financial Support and Grants

Cymorth Ariannol a Grantiau

Arian Grant

I'r rhai sy'n gwneud cais i Lywodraeth Cymru am grantiau, dylech ymgyfarwyddo â'r canllawiau sydd ar gael yma.

 


Cronfa Cadernid Economaidd (ERF)

Grant Busnes ERF

Dylech fonitro gwefan Cymorth i Fusnes Covid-19 Busnes Cymru a'n sianelau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cymorth a diweddariadau eraill.
 

Er mwyn helpu busnesau i ddod o hyd i ystod amrywiol o gymorth arall sydd ar gael iddynt i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn cymerwch olwg ar yr Adnodd Canfod Cymorth Busnes COVID-19 yr ydym wedi'u creu yma.

Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfanwyd 

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 1 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma.

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 2 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma


Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt.

 I gael manylion am y cymorth ariannol sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ewch i'w gwefan: https://bancdatblygu.cymru/


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Ar 23 Mawrth, lansiwyd Cynllun newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, sy’n cwmpasu amrywiaeth o gynnyrch gwahanol fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, drwy Fanc Busnes Prydain, i helpu busnesau bach a chanolig yn bennaf i gael mynediad at fenthyciadau banc a gorddrafftiau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd y llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau gwerth hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael mynediad i’r 12 mis cyntaf o gyllid yn ddi-log, wrth i’r llywodraeth ysgwyddo’r taliadau llog ar gyfer y 12 mis cyntaf.

Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/