Y Cynllun Cadw Swyddi 

Nod y Cynllun Cadw Swyddi yw cefnogi cyflogwyr y mae’r coronafeirws wedi effeithio'n ddifrifol ar eu gweithrediadau, a lleihau nifer y staff sy'n cael eu gwneud yn ddi-waith. O dan y cynllun, gall cyflogwyr roi staff ar gyfnod o absenoldeb dros dro (ffyrlo) a hawlio grant gan Gyllid a Thollau EM sy'n talu 80% o'u costau cyflog misol arferol, hyd at £2,500 y mis. Gallant hefyd hawlio cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr a chyfraniadau pensiwn (hyd at lefel lleiafswm cyfraniad y cyflogwr at y pensiwn dan y drefn cofrestru awtomatig) ar y cyflog cymorthdaledig. Gall hawliadau’r Cynllun Cadw Swyddi gael eu hôl-ddyddio  - tan 1 Mawrth – os yw’r gweithwyr wedi cael eu rhoi ar ffyrlo’n barod cyn i’r hawliad gael ei wneud. 

Mae’r canllawiau sydd i’w gweld drwy’r ddolen isod yn esbonio sut mae’r cynllun yn gweithio: 
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme


Cyrff y Sector Preifat a’r Trydydd Sector
Gall cyrff preifat a chyrff y trydydd sector sy'n cael eu hariannu'n rhannol o’r pwrs cyhoeddus hefyd fod yn ddibynnol ar incwm o ffynonellau eraill, gan gynnwys gweithgareddau masnachol, ffioedd a/neu daliadau.  Rydym yn cydnabod efallai na fyddwch yn gallu gweithredu yn ôl eich arfer mewn unrhyw fodd oherwydd y coronafeirws, ac y bydd effeithiau sylweddol ar incwm a'r gallu i barhau i dalu cyflogau staff. Mae sefydliadau sydd o leiaf yn rhannol ddibynnol ar incwm heblaw cyllid gan y Llywodraeth, sydd wedi colli rhywfaint neu'r cyfan o'r incwm hwnnw o ganlyniad i effaith coronafeirws – ac y byddai'n rhaid iddynt fel arall ddiswyddo staff - yn gallu rhoi eu staff ar gyfnod o absenoldeb dros dro a hawlio grant Cynllun Cadw Swyddi oddi wrth CThEM.

Wrth gwrs, mater i chi fel cyflogwyr yw cytuno â'ch staff a yw hynny'n angenrheidiol ac yn briodol o dan eich amgylchiadau penodol chi, ac mae'n rhaid i sefydliadau sy'n cael arian cyhoeddus edrych ar atebion eraill bob amser, gan gynnwys y grantiau a'r benthyciadau ychwanegol sy'n cael eu darparu, cyn rhoi staff ar ffyrlo. 

Dim ond mewn modd cymesur y dylai sefydliadau fod yn hawlio drwy'r cynllun: er enghraifft, ni fyddai disgwyl i sefydliad sydd wedi colli 50% o'i incwm hawlio’i holl gostau staff drwy'r cynllun. Gall sefydliadau hefyd ychwanegu at yr arian a dderbynnir gan CThEM er mwyn cynnal incwm staff ar eu lefelau arferol. Mae hyn yn rhywbeth y byddai Llywodraeth Cymru yn ei annog oni bai ei fod yn gwbl anghynaliadwy.

Dyblygu Cyllid
Rhaid i sefydliadau beidio â dyblygu costau staff, h.y. drwy hawlio cyllid gan CThEM drwy'r Cynllun Cadw Swyddi yn ogystal â'r arian grant arferol a dderbynnir gan y Llywodraeth i dalu am gostau staff.  Byddai hyn yn ddefnydd amhriodol o arian cyhoeddus a bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i adennill unrhyw ‘gyllid dwbl’ sydd wedi’i hawlio a’i dalu. 

Lle bo sefydliadau eisoes wedi penderfynu rhoi staff ar ffyrlo ac wedi gorfod lleihau maint y gweithgarwch y cytunwyd arno’n wreiddiol gyda Llywodraeth Cymru, bydd yn bwysig sicrhau bod y grant llawn sy'n ddyledus yn dal i fod yn angenrheidiol er mwyn cynnal y sefydliad.

Cyllid grant Llywodraeth Cymru a drosglwyddir i gyrff eraill
Os yw sefydliadau preifat a sefydliadau trydydd sector yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru sydd wedyn yn cael ei ddyrannu i sefydliadau eraill, byddem yn annog dilyn yr un egwyddorion ag sy’n cael eu hamlinellu yn y nodyn hwn.

Gwybodaeth ofynnol
Mae'n ofynnol i ni fonitro'r defnydd o’r Cynllun Cadw Swyddi ac adrodd yn ôl i Drysorlys ei Mawrhydi ar y defnydd a wneir ohono. Byddwn yn cysylltu â chi yn nes ymlaen i ofyn am wybodaeth, felly mae’n rhaid ichi gadw’r cofnodion/dogfennau priodol.