Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyngor Coronafeirws

Cyngor Coronafeirws

Covid-19: cymorth i fusnesau

Wrth ymateb i’r achosion o Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi amrywiaeth o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr ledled Cymru, gan gynnwys:

  • Rhyddhad Ardrethi Busnes
  • Grantiau Busnes
  • Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig
  • Mynediad at gyllid
  • Cymorth i Weithwyr

Yn ogystal, mae cymorth Llywodraeth Cymru drwy Busnes Cymru a gwasanaethau Busnes Cymdeithasol Cymru ar gael i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r cyfnod anodd ac ansicr hwn. Mae Banc Datblygu Cymru yno i gefnogi busnesau Cymru drwy gynnig cyllid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth pellach, ar gyfer Busnesau Cymru. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi £1.4 miliwn i gefnogi busnesau sy'n ymdrin ag effaith coronafeirws, sy'n cynnwys cynlluniau rhyddhad ardrethi a grantiau busnes. Mae'r cyhoeddiad heddiw am gronfa newydd gwerth £500 miliwn yn adeiladu ar y cyllid hwnnw ac mae wedi'i anelu'n bennaf at gefnogi'r cwmnïau hynny na fyddai’n gymwys ar gyfer pecynnau cymorth a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Bydd cronfa newydd, sy’n werth £100m, gan Fanc Datblygu Cymru ar gael i gwmnïau sy’n cael problemau llif arian o ganlyniad i’r pandemig, a bydd yn darparu benthyciadau sy’n werth rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol.

Bydd busnesau hefyd yn gallu elwa ar bot argyfwng gwerth £400 miliwn, sy'n darparu:

  • Grantiau o £10,000 i ficro-fusnesau sy'n cyflogi hyd at naw o bobl.
  • Grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o weithwyr.
  • Cymorth ar gyfer cwmnïau mwy o faint yng Nghymru, sydd o bwys cymdeithasol neu economaidd tyngedfennol i Gymru.

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd gwerth £500 miliwn yn cefnogi busnesau sy'n gorfod rhoi'r gorau i fasnachu dros dro – i fynd i "gaeafgysgu" – neu sydd angen cymorth llif arian arnynt i addasu i ffordd wahanol o weithio.

Chyfarpar Diogelu Personnol (PPE)

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda busnes a diwydiant i gael cyflenwadau o offer critigol gan gynnwys cynhyrchion glanhau a Chyfarpar Diogelu Personol (PPE) i weithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod argyfwng COVID 19. Os ydych yn teimlo y gallwch gyfrannu, mae gwybodaeth am sut i ymgysylltu ar gael yma.

I rwystro lledaeniad y coronafeirws, mae Llywodraeth y DU a Chymru wedi rhoi cyfarwyddyd i rai busnesau a lleoliadau, gan gynnwys pob tafarn, bar a bwyty i gau. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y busnesau sy’n gorfod cau yn: https://gov.wales/coronavirus-covid-19-closure-businesses-and-premises

Edrychwch ar ein tudalennau newyddion yma ar gyfer ein herthyglau Coronafirus diweddaraf.

Mae Busnes Cymru efo cyfres newydd o weminarau a chyrsiau digidol ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru sy’n dioddef yn sgil COVID-19. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Bydd y dolenni isod yn rhoi mwy o fanylion ac arweiniad ar sut i gael gafael ar y gwahanol fathau o gymorth.

Conversion pixel