BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwastraff

I fusnesau'r DU, gall gwir gost gwastraff fod hyd at 4% o drosiad busnes.

Fodd bynnag, mae cynlluniau effeithlonrwydd adnoddau wedi dangos bod gweithredu mesurau lleihau defnyddiau fel rhan o raglen effeithlonrwydd adnoddau ehangach, yn gallu gostwng y ffigur hwn yn sylweddol.

Mae busnesau’n cynhyrchu gwastraff ar bob lefel o’u gweithgarwch ond yn aml bernir mai dim ond ar adeg gwaredu y mae angen gweithredu; fodd bynnag, gwybod sut a ble mae gwastraff yn cael ei gynhyrchu ym mhob rhan o’ch busnes yw’r cam cyntaf at ddeall sut y gellir osgoi gwastraff, ei leihau a’i waredu yn y diwedd yn y ffordd fwyaf cynaliadwy ac effeithlon sy’n bosibl.

Bydd yr arweiniad, y taflenni ffeithiau a’r astudiaethau achos a geir yma yn eich helpu i ganfod a mapio’r gwastraff a gynhyrchir yn eich busnes ac i weld beth yw’r gwir gost. Bydd lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl yn arwain at arbed costau i’ch busnes ac yn lleihau eich effaith ar yr amgylchedd.

Arweiniad

  1. Lleihau gwastraff ac arbed arian
  2. Gweithio â’ch contractwr gwastraff
  3. Sefydlu cynllun ailgylchu yn y gweithle

Taflenni ffeithiau

  1. Lleihau gwastraff
  2. Rheoli gwastraff
  3. Didoli gwastraff

Cliciwch yma i weld yr holl astudiaethau achos.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.