BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Ynni

Mae lleihau’r defnydd o ynni’n gwneud synnwyr i fusnesau; mae’n arbed arian, yn hybu enw da corfforaethol ac mae’n helpu pawb i gyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Fodd bynnag, mae costau ynni’n aml yn cael eu gweld fel gorbenion sefydlog gan lawer o sefydliadau. Ond, trwy fabwysiadu dull cywir o reoli ynni mae modd gwneud arbedion sylweddol.

Rhaid i reolaeth lwyddiannus dros ynni gyfuno strategaeth effeithiol â’r ymyriadau ymarferol cywir. Mi fyddai llawer o sefydliadau’n hoff arbed ynni, ond rhaid iddynt sicrhau bod rheoli

ynni’n rhan anhepgor o redeg y sefydliad os am sicrhau llwyddiant.

Rydym yn awgrymu eich bod yn gyntaf yn darllen yr arweiniad ar reoli ynni. Mae’r arweiniad

yn egluro’r hyn a olygir wrth sôn am reoli ynni a pham ei fod yn bwysig, gyda’r adrannau sy’n dilyn yn mynd i fwy o fanylder am y gwahanol elfennau sydd ynghlwm wrth reoli ynni’n llwyddiannus. Er bod yr arweiniad yn cynnwys llawer o fanylion, mae’n berthnasol i sefydliadau o bob maint. Dylech addasu’r dull rheoli ynni yn ôl maint ac anghenion eich sefydliad chi, gan y bydd gan sefydliadau gwahanol flaenoriaethau gwahanol. Gall sefydliadau llai a llai cymhleth reoli ynni’n effeithiol trwy fabwysiadu dull symlach.

Mae gwres a golau fel arfer yn cyfrif am gyfran sylweddol o’r ynni a ddefnyddir gan sefydliad. Mae’r rhain felly’n feysydd allweddol wrth ystyried ymdrechion effeithlonrwydd ynni. O ganlyniad i hyn, mae arweiniad ar wahân ar bob un o’r ddau bwnc. Mae’r canllawiau hyn yn egluro lle mae’r cyfleoedd gorau i wneud arbedion, yr hyn i’w gadw mewn golwg, a sut i’w gweithredu.

Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau gweithredol tuag at wella eu cynaliadwyedd, arddangos yr effaith gadarnhaol maent yn ei gael ar bobl a lleoedd o’u cwmpas, yn ogystal ag ymuno â chymuned gynyddol o sefydliadau blaengar sy’n helpu Cymru i bontio dyfodol carbon isel.

Canllawiau

  1. Rheoli Ynni
  2. Golau LED
  3. Gwresogi

Taflenni Ffeithiau

  1. Ynni manwerthu
  2. Ynni swyddfeydd
  3. Ynni diwydiannol

Cliciwch yma i weld yr holl astudiaethau achos.
Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.