Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Gall busnesau sydd wedi'u lleoli mewn Ardaloedd Menter yng Nghymru, neu sy'n symud iddynt, fanteisio ar leihad mewn cyfraddau llog o hyd at 2% ar fenthyciadau newydd gan Fanc Datblygu Cymru.

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai.

Cartref 2,000 hectar (4942 erw) i weithgynhyrchu arloesol, a’r crynodiad uchaf o swyddi gweithgynhyrchu yn y DU.

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr.

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU.

Hanes hir o weithgynhyrchu a lleoliad llawn cysylltiadau da, sy’n golygu mai dyma un o'r cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch ac unigryw yng Nghymru gyfan.

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod.

Ardaloedd Menter

Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd dynodedig ledled Cymru lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Mae pob Ardal yn canolbwyntio ar sectorau penodol, felly bydd o leiaf un yn arbennig o addas i’ch busnes chi. Os ydych chi’n gobeithio dechrau menter newydd neu os yw’ch busnes yn tyfu, byddwch yn gweld eu bod yn cynnig manteision busnes hynod ddeniadol, gan gynnwys:

  • Cymhellion ariannol amrywiol, gan gynnwys rhai o’r lefelau uchaf o gymorth grant yn y DU

  • Gweithlu medrus ac academyddion â ffocws masnachol
  • Costau eiddo cystadleuol
  • Lleoedd pwrpasol
  • Penderfyniadau cynllunio llwybr carlam
  • Cysylltiadau trafnidiaeth gwych a mynediad rhagorol i farchnadoedd
  • Blaenoriaeth i Ardaloedd Menter ar gyfer cysylltiad band eang y genhedlaeth nesaf
  • Byrddau Ardal a arweinir gan y sector preifat sy’n cynghori Llywodraeth Cymru a Gweinidogion yn uniongyrchol

Beth yw ardal fenter?

Ardaloedd Menter yng Nghymru

Property

Need a new building for your business? Simplified planning rules could save you time and money

Amgylchedd Busnes

Mewn Ardaloedd Menter gallwn greu’r amgylchedd gorau posibl i’ch busnes dyfu:

Sgiliau

Clystyrau sector

Ymchwil a datblygu a’r byd academaidd

Ansawdd bywyd

 

Cymorth a Chymhellion

Mae ein Hardaloedd Menter yn cynnig rhai o’r lefelau uchaf o gymhellion ariannol a’r pecynnau cymorth gorau yn y DU.

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan bob Ardal y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o Wybodaeth

Astudiaethau Achos

Cwrdd a rhai preswylydd cwmnïau Ardaloedd Menter

Mae Canolfan Awyrofod Eryri yn un o chwe lleoliad sydd wedi’u dewis ar restr fer ar gyfer UK Spaceport.Mae ei llwybr glanio hir a’i lleoliad ar benrhyn arfordirol i ofod awyr ar wahân yn ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau gofod diogel

Safle datblygu strategol 90 hectar (222 erw) parod i’w ddefnyddio a chredir mai hwn yw’r datblygiad mwyaf a arweinir gan y sector preifat yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys tair Ardal Fenter ac sydd wedi’i chreu o 10 ardal awdurdod lleol gyda phoblogaeth o 1.5 miliwn, y potensial i weddnewid y rhanbarth.

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn cynnwys pedwar rhanbarth awdurdod lleol yn ymestyn dros ardal o 4,805 cilometr sgwâr, gyda phoblogaeth o dros 685,000.

Wylfa Newydd yw enw prosiect Horizon Nuclear Power i ddatblygu atomfa niwclear newydd nesaf at hen Atomfa Magnox Wylfa ar Ynys Mȏn.

Mae Bro Tathan yn barc busnes 1,200 erw sydd eisoes yn bodoli sy’n darparu tuag 1.6 miliwn troedfedd sgwâr o le. Mae’n gartref i gwmnïau mawr megis Aston Martin Lagonda, eCube Solutions a Bristow Helicopters.

Rhagor o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf

Sêl bendith i brosiect ynni'r môr yn Sir Benfro sy'n werth £60 miliwn
  Mae prosiect ynni'r môr sy'n werth £60 miliwn a fydd yn helpu i fynd i'r afael â newid…
AMRC Cymru i fod yn rhan o’r Her Peiriannau Anadlu
Mae AMRC Cymru ymhlith nifer o safleoedd allweddol a fydd yn cynnal y gwaith o wneud peiriannau…
Canolfan seiber NDEC yn buddsoddi £1m yn ardal Glynebwy
Mae canolfan seiber arloesol Cymru wedi cyrraedd ei charreg filltir gynta ac yn symud yn dalog at…
Cyllid Busnes Amgen - Dydd Gwener 28 Chwefror
Ymunwch â ni yn y brecwast busnes nesaf, wedi ei drefnu gan Ardal Fenter Glannau Port Talbot mewn…