Amdano Parth Eryri

About Snowdonia Enterprise Zone Banner

Mae dau safle cwbl unigryw'r Ardal hon yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri’n cyfuno eu hasedau naturiol gyda threftadaeth i gynnig amgylchedd delfrydol ar gyfer busnesau carbon isel, TGCh neu rai sy’n gysylltiedig ag awyrofod.

Trawsfynydd

Mae hwn yn safle 50 hectar (123 erw) o gwmpas yr hen orsaf ynni niwclear sy’n lleoliad delfrydol ar gyfer busnesau ynni carbon isel a TGCh.

Mae gan Drawsfynydd seilwaith eithriadol: ffynhonnell oeri naturiol a rhad o lyn gwneud mwyaf Cymru ac o awyr iach y mynyddoedd, ei seilwaith grid ei hun sy’n bwysig yn genedlaethol ac sy’n darparu cyflenwad ynni dibynadwy a gwyrdd.

Mae’r asedau hyn wedi arwain at botensial datblygu’r Adweithydd Modiwlaidd Bach cyntaf o’i fath ar y safle. Ym mis Medi 2014, tynnwyd sylw at y safle mewn adroddiad annibynnol gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechHE) fel ymgeisydd i gynnal unrhyw waith datblygu Adweithyddion Modiwlaidd Bach yn y DU yn y dyfodol:

“The UK Government, in collaboration with the Welsh Government, should support making the existing nuclear-licensed site at Trawsfynydd in north Wales available as a location for the building and demonstration testing of ân SMR.”

[Small Modular Reactors: A UK Opportunity, The ImechE Report, Medi2014]

Mae gweithwyr diogelwch proffesiynol wedi’u hyfforddi ar y safle eisoes, sydd hefyd wedi’i leoli dan awyrofod cyfyngedig.

Mae’r lefel uchel o ddiogelwch ynghyd â ffynonellau oeri naturiol a phŵer dibynadwy a chynaliadwy’r safle a’r mynediad ledled y safle i wasanaethau opteg ffeibr, yn golygu bod Trawsfynydd yn lleoliad atyniadol i weithredwyr canolfannau data a chwmnïau sy’n gysylltiedig ag ynni carbon isel.

Canolfan Awyrofod Eryri

Mae Canolfan Awyrofod 227.8 hectar (562 erw) Eryri wedi’i lleoli o gwmpas hen faes awyr y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Llanbedr, sydd wedi’i adnewyddu.

Wedi’i lleoli ar benrhyn arfordirol, ei nodwedd neilltuol yw’r awyrofod ar wahân: mae’n unigryw yn y DU a’r cyntaf o’i fath yn Ewrop, ac mae’n galluogi i weithredwyr sifil a milwrol gael mynediad ar yr un pryd i arbrofion rheolaidd ar Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell (RPAS).

Gyda buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf - gyda mwy ar y gweill - mae’r safle’n cynnig datrysiad parod i gwsmeriaid ar ffurf amgylchedd gweithredu newydd ar gyfer Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell sy’n cyfuno seilwaith maes awyr gyda rheoli awyrofod.

Mae wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer y diwydiannau awyrofod a chysylltiedig, gydag ardaloedd Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio a Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell, a pharc busnes sy’n ymrwymedig i Dechnoleg Ymchwil a Datblygu a defnyddiau diwydiannol ysgafn.

Mae tri llwybr glanio – 2.3 cilometr, 1.4 cilometr ac 1/3 cilometr – yn arwain i awyrofod 7,100 cilometr sgwâr ar wahân yr Ardal, gan ymestyn dros Fae Ceredigion. Mae’n gyfleuster o safon byd ar gyfer datblygu a chynnal arbrofion Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell, ac mae wedi cyrraedd rhestr fer fel un o chwe lleoliad o ddewis ar gyfer UK Spaceport.

Ddwy awr yn unig i ffwrdd, mae cyfleusterau cyflenwol Parc Aberporth, sef unig barc technoleg y DU sy’n ymrwymedig i ddatblygu technolegau ar gyfer y diwydiant systemau di-griw ac sy’n rhan integrol o ecosystem Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell Cymru.