Amaethyddiaeth 


Digwyddiadau Gweminar Ar-lein
Mae nifer o weminarau ar-lein byw yn cael eu cynnal fel rhan o’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i oroesi a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod anodd hwn.

Digwyddiadau i helpu eich busnes i oroesi'r argyfwng Covid-19


Cymorthfeydd Un I Un 
Mae Cyswllt Ffermio yn cynnig cymorthfeydd un-i-un yn ymdrin â phynciau amrywiol naill ai’n ddigidol neu ar y ffôn gydag ymgynghorwyr arbenigol. Mae unrhyw gyngor yn benodol i’ch busnes ac yn gyfrinachol.

Gellir trefnu’r cymorthfeydd o fewn ychydig oriau i’r ymholiad cyntaf
 

Cymorth Ariannol 

Cynllun Cefnogi’r Sector Llaeth
Mae’r cynllun i gefnogi’r diwydiant llaeth yng Nghymru, wedi’i ddatblygu drwy gydweithio â’r diwydiant, wedi ei gynllunio i gefnogi cynhyrchwyr llaeth i gynnal eu capasiti cynhyrchu yn ystod y cyfnod heriol hwn. Am wybodaeth am y cynllun cliciwch yma

Bydd y cyfnod y gellir gwneud cais am y cynllun ar agor tan 14 Awst 2020.


Gohirio TAW
Os ydych chi’n fusnes sydd wedi’i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU a bod eich taliad TAW yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020, mae gennych chi’r opsiwn i ohirio taliad tan 31 Mawrth 2021.

Edrychwch i weld a ydych chi’n gymwys i ohirio eich taliad TAW 
 

Ad-dalu Tâl Salwch Statudol
Gall cyflogwyr adfer Tâl Salwch Statudol sydd wedi’i dalu ar gyfer absenoldeb salwch yn sgil COVID-19. Bydd y cynllun yn talu hyd ar 2 wythnos o Dâl Salwch Statudol ar gyfer pob gweithiwr cymwys.

Hawlio Tâl Salwch Statudol a dalwyd i weithwyr yn sgil y coronafeirws (COVID-19) yn ôl
 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws
Os ydych chi’n fusnes bach neu ganolig (BBaCh) efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am fenthyciad dros dro, gorddrafft, cyllid anfoneb a chyllid asedau o hyd at £5 miliwn, am hyd at 6 blynedd. Efallai y byddwch chi hefyd yn gymwys am Daliad Tarfu ar Fusnes i dalu’r 12 mis cyntaf o daliadau llog ac unrhyw ffioedd benthyciwr. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar derfyn cyn-benthycwr ar hawliadau).

Gwneud cais am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws
 

Benthyciad Adfer yn sgil y Coronafeirws
Os ydych chi’n fusnes bach neu ganolig (BBaCh) sydd wedi’ch effeithio gan y coronafeirws, efallai y byddwch chi’n gallu benthyg rhwng £2,000 a £50,000 drwy’r cynllun Benthyciad Adfer. Bydd y llywodraeth yn gwarantu 100% o’r benthyciad ac am y 12 mis cyntaf ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd neu log, na gwneud ad-daliadau.

Gwneud cais am Fenthyciad Adfer yn sgil y Coronafeirws
 

Cymorth i fusnesau sy’n talu treth: Gwasanaeth Amser i Dalu
Os nad ydych chi’n gallu talu’ch bil treth ar amser oherwydd y coronafeirws, efallai y byddwch chi’n gallu ei ohirio heb gael eich cosbi yn defnyddio gwasanaeth Amser i Dalu CThEM.

Os na allwch dalu eich bil treth ar amser


Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ddiweddariadau gan wefan Cyswllt Ffermio.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth gan FarmWell, adnodd un stop i’ch helpu chi a’ch busnes fferm i gadw’n gryf chydnerth.


Cael eich busnes yn ôl ar ei draed 
Cliciwch yma am gyngor ar weithio’n ddiogel yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma am gyngor ar agor busnes a chadw pellter cymdeithasol yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma i fynychu Gweminar byw ar adfer a thwf ar ôl Covid-19
 

Llesiant ac Iechyd Meddwl
Mae hwn yn gyfnod digynsail i ni fel cymdeithas, a nawr fwy nac erioed, dylem gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl ac iechyd meddwl ein gweithwyr. Am ragor o wybodaeth am Lesiant ac Iechyd Meddwl, cliciwch yma.
 

Dysgu ar-lein am ddim ar bynciau sy’n gysylltiedig â busnes
Am gymorth ar-lein pellach, cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yma. Mae BOSS yn darparu cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer dechrau, cynnal neu dyfu busnes.


Cyngor ac arweiniad Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, cynnal a datblygu busnes yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
 

Cysylltwch â ni trwy Ffurflen Cysylltu Busnes Cymru.