Cronfa Cadernid Economaidd Cam 2 - Cwestiynau ac Atebion 

Mae'r Gronfa wedi'i chynllunio i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth grant Covid-19 Llywodraeth Cymru nad oes angen eu had-dalu. Mae'r cylch hwn o gyllid wedi'i dargedu at ficrofusnesau, BBaCh a busnesau mawr sydd angen cymorth brys ac sydd eto i dderbyn cymorth ariannol gan y Gronfa.

Ail-agorodd gwiriwr cymhwysedd y Gronfa Cadernid Economaidd ar ddydd Mawrth 9 Mehefin i ganiatáu amser i fusnesau baratoi eu ceisiadau, cyn i'r gronfa ailagor ar gyfer ceisiadau ddiwedd mis Mehefin. Gellir gweld y gwiriwr cymhwysedd yn: https://gwirwyrcronfeydd.businesswales.gov.wales/cy 

Bydd cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd yn gweithredu yn yr un ffordd â cham 1 ond gyda diweddariad i gymhwysedd y cynllun micro. Bydd cwmnïau cyfyngedig nad ydyn nhw wedi'u cofrestru at ddibenion TAW bellach yn gallu cael mynediad i'r Gronfa Cadernid Economaidd, ar yr amod bod meini prawf eraill yn cael eu bodloni. Mae'n bosibl y bydd amrywiaeth ehangach o fusnesau mawr, sydd wedi dioddef mwy na 60% yn llai o drosiant ers 1 Mawrth 2020, hefyd yn gymwys i gael arian os ydyn nhw’n bodloni'r amodau a bennwyd. 

Dim ond ar un achlysur y gall busnesau dderbyn cymorth gan y Gronfa Cadernid Economaidd. Mae ein hadnoddau yn gyfyngedig ac mae angen targedu busnesau sydd eto i dderbyn cymorth ariannol gan y Gronfa Cadernid Economaidd.

Os yw microfusnesau yn gymwys i dderbyn arian grant ardrethi annomestig, fyddan nhw ddim yn gallu gwneud cais i'r Gronfa Cadernid Economaidd. 

Os yw busnesau wedi'u gwrthod am arian o'r Gronfa Cadernid Economaidd, a bod eu hamgylchiadau wedi newid, fe allan nhw ailymgeisio os ydyn nhw’n bodloni'r meini prawf cymhwysedd. 

Dydy partneriaethau ddim wedi'u heithrio o'r Gronfa Cadernid Economaidd os ydyn nhw’n bodloni'r meini prawf cymhwysedd. 

Yn ogystal, mae'n bosibl y bydd partneriaethau'n gallu cael mynediad at gymorth Llywodraeth y DU fel a ganlyn:

 • Gall unigolion sy'n ffurfio partneriaeth gael mynediad at y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig os yw'r elw masnachu a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol yn llai na £50K ac nad ydyn nhw’n  talu difidend i'w hunain.
 • Os yw partneriaeth yn cyflogi trwy gynllun Talu Wrth Ennill, bydd yn gallu cael mynediad at y Cynllun Cadw Swyddi.

Bydd microfusnesau yn gymwys i gael cymorth gwerth hyd at £10k o gam 2 y gronfa:

 • Ble gellir dangos ymdrechion i gynnal gweithgareddau busnes;
 • Os na chytunwyd ar unrhyw gymorth ariannol o dan gam 1 y Gronfa Cadernid Economaidd;
 • Os darperir cadarnhad nad yw cais yn cael ei wneud am unrhyw gynlluniau cyllid eraill gan Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â Covid-19 nad oes rhaid eu had-dalu;
 • Os bu gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020;
 • Os yw unig fasnachwr wedi'i gofrestru ar gyfer TAW (neu os yw'r sector wedi'i eithrio rhag TAW) ac yn gofrestredig ar gyfer cynllun Talu Wrth Ennill, ac yn cyflogi rhwng 1 a 9 o gyflogeion (yn ogystal â pherchennog y busnes);
 • Os yw cwmni cyfyngedig yn bodloni dau o'r amodau canlynol:
  • Cofrestredig ar gyfer TAW neu'r sector wedi'i eithrio rhag TAW
  • Cofrestredig ar gyfer cynllun Talu Wrth Ennill, a all gynnwys y Cyfarwyddwr/Perchennog os yw'n gyflogai i'r cwmni a ddynodwyd gan y strwythur cynllun Talu Wrth Ennill (nid difidend)
  • Trosiant blynyddol yn fwy na £50K;
 • Os nad yw'n gymwys i dderbyn grant ardrethi busnes annomestig; ac
 • Os oes ganddo gyfeiriad gweithredu ac os yw'n gyflogwr yng Nghymru.

Bydd BBaCh yn gymwys i dderbyn hyd at £100k o gymorth o gam 2 o'r Gronfa:

 • Os darperir cadarnhad nad yw cais yn cael ei wneud ar gyfer unrhyw gynlluniau cyllid eraill gan Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â Covid-19 nad oes rhaid ei ad-dalu;
 • Os bu gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020;
 • Os nad yw’n gymwys i dderbyn rhyddhad ardrethi busnes, neu os yw'n gymwys, y byddai'r swm yn cael ei ddidynnu o unrhyw ddyraniad o'r gronfa hon;
 • Os na dderbyniwyd cymorth yn ystod cam 1 y Gronfa Cadernid Economaidd;
 • Os oes ganddo gyfeiriad gweithredu ac os yw'n gyflogwr yng Nghymru.
 • Os oes cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i'r pandemig Covid-19;
 • Os yw wedi archwilio mathau eraill o gyllid cyn gwneud cais i'r Gronfa Cadernid Economaidd; ac
 • Os rhoddir ymrwymiad na wneir unrhyw ddiswyddiadau gorfodol yn y dyfodol, cyhyd ag y bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws ar waith.

Bydd busnesau mawr yn gymwys i dderbyn hyd at £690k yn unol â'r rheolau Cymorth Gwladwriaethol dros dro:

 • Os bu gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020, neu os rhagwelir gostyngiad o 60% mewn trosiant rhwng adeg y cais a diwedd y prosiect sy'n cael ei gefnogi;
 • Os nad yw’n gymwys i dderbyn rhyddhad ardrethi busnes, neu os yw'n gymwys, y byddai'r swm yn cael ei ddidynnu o unrhyw ddyraniad o'r gronfa hon;
 • Os oes ganddo gyfeiriad gweithredu ac os yw'n cyflogi o leiaf 40 o bobl yng Nghymru;
 • Os oes cynllun busnes cynaliadwy yn bodoli i fasnachu y tu hwnt i'r pandemig Covid-19;
 • Os yw wedi archwilio mathau eraill o gyllid cyn gwneud cais i'r Gronfa Cadernid Economaidd;
 • Os rhoddir ymrwymiad na wneir unrhyw ddiswyddiadau gorfodol yn y dyfodol, cyhyd ag y bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws ar waith; ac
 • Os oes cytundeb i roi cymorth arian cyfatebol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob busnes yn elwa ar y Gronfa Cadernid Economaidd. Mae'r pecyn wedi'i gynllunio i fod yn fforddiadwy o fewn y cyllid sydd ar gael, a bu'n rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â'r meini prawf cymhwysedd. Byddem yn eich annog i archwilio:

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu opsiynau cymorth pellach ar gyfer y busnesau hynny nad ydyn nhw wedi gallu cael gafael ar gymorth eto.

Mae'r mesurau a gymerwyd gennym yn ychwanegol at y rhai a ddarperir gan Lywodraeth y DU, gan wneud y pecyn cymorth yng Nghymru yr un mwyaf cynhwysfawr a hael yn y DU. Bydd y cam nesaf hwn yn cyrraedd busnesau sydd eto i dderbyn cyllid, ond rydym yn gwybod na fydd yn cyrraedd pawb. Rydym yn gweithio'n ddiwyd ar ddewisiadau pellach, ond mae'n amlwg bod angen i Lywodraeth y DU gamu i'r adwy a darparu'r arian ychwanegol sydd ei angen i gefnogi busnesau Cymru trwy'r pandemig hwn.

Ailaseswch eich sefyllfa a daliwch ati i edrych ar ein gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth cyfredol a’r cymorth sydd i ddod trwy Lywodraethau Cymru a'r DU.  https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Mae opsiynau eraill y gallech fod am eu hystyried, er enghraifft cyllid ar lefel Llywodraeth y DU, gan gynnwys benthyciadau adfer, y Cynllun Cymhorthdal Incwm i’r Hunangyflogedig, y Cynllun Cadw Swyddi a'r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes.

Yn ogystal, mae gan Busnes Cymru ystod eang o gymorth ymgynghorol nad yw'n ymwneud ag arian ar gael. Anogir unrhyw fusnes yr effeithir arno i ymweld â gwefan Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy/ neu cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000. Mae gan Fanc Datblygu Cymru hefyd gyllid benthyg ac ecwiti ar gael ar gyfer busnesau yng Nghymru.

Rydym yn y cyfnod 'ymateb' ar hyn o bryd ond rydym yn ystyried sut byddwn yn cynorthwyo busnesau i symud ymlaen i'r camau 'ail-osod' ac 'ail-gychwyn' ac yn olaf i'r cam 'adfer'. Does dim unrhyw benderfyniadau wedi'u gwneud eto ar sut i ddefnyddio unrhyw gyllid posibl yn y dyfodol.

Rydym wrthi'n cwblhau manylion asesiad effaith a gaiff ei gynnal ar y Gronfa Cadernid Economaidd mewn ymateb i'r achosion o Covid-19 a fydd yn archwilio sut y byddwn yn cynorthwyo busnesau yn y dyfodol.


Cwestiynau Cyffredin am y Grant Busnes Newydd

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen cefnogi'r rheini sy'n hunangyflogedig ond sydd ddim yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU oherwydd mai dim ond yn 2019 y dechreuon nhw fasnachu. 

Nod y Grant Busnes Newydd yw rhoi cymorth hanfodol i'r rheini a sefydlodd eu busnesau ar ôl 31 Mawrth 2019, a'u helpu i barhau i fasnachu drwy'r achosion o COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19.

Cyfanswm y gronfa ar gyfer y Grant Busnes Newydd yw £5 miliwn, a bydd yn rhoi grant o £2,500 yr un i fusnesau cymwys.

Bydd y Grant Busnes Newydd yn cefnogi hyd at 2,000 o fusnesau yng Nghymru.

Dechreuwyd derbyn ceisiadau am y grant ar 29 Mehefin 2020.

Bydd y Grant Busnes Newydd yn cau pan fydd pob ceiniog o'r grant wedi'i hymrwymo i fusnesau. 

Dyma'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Grant Busnes Newydd:

 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru
 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020
 • Trosiant blynyddol yn debygol o fod yn llai na £50,000
 • Ddim yn derbyn y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Gronfa Cadernid Economaidd na'r Grant Ardrethi Busnes
 • Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol:
  • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
  • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM
 • Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020
 • Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis

Awdurdodau lleol sy'n gweinyddu'r grant.

Caiff y Grant Busnes Newydd ei gyrchu drwy wiriwr cymhwysedd y Gronfa Cadernid Economaidd ar wefan Busnes Cymru https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy

Bydd angen i chi fynd i Wiriwr Cymhwysedd y Gronfa Cadernid Economaidd ar wefan Busnes Cymru https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy 

Os ydych yn gymwys, cewch eich cyfeirio i wefan eich awdurdod lleol lle byddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais ar-lein, neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais a'i e-bostio at eich awdurdod lleol ynghyd â'r dogfennau tystiolaeth gofynnol.

Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gais fer a hunan-ddatganiad sy'n cael ei ategu gan dystiolaeth.

Mae sgan o ddogfennau a lluniau yn ffurfiau derbyniol o dystiolaeth.

Bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:

 • Prawf adnabod (un o'r canlynol)
  1. Trwydded yrru â llun y DU neu'r AEE gyfredol
  2. Pasbort cyfredol wedi'i lofnodi
  3. Tystysgrif geni gwreiddiol
 • Prawf o gyfeiriad y busnes (un o'r canlynol)
  1. Datganiad treth gyngor
  2. Bil cyfleustodau
  3. Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM
 • Tystiolaeth o fasnachu actif hyd at 17 Mawrth 2020
  1. Darparu cyfriflen banc y busnes

Byddwn yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.  

Ein nod yw prosesu ceisiadau grant o fewn 30 diwrnod o'u derbyn.   

Mae 2,000 o grantiau ar gael a bydd ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn olygu eich bod yn cyflwyno cais ond na chaiff ei gymeradwyo oherwydd bod pob ceiniog o'r gronfa wedi'i hymrwymo cyn i'ch cais gael ei ystyried. 

Gwneir penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir yn eich ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwiriadau gwybodaeth a gynhelir o ffynonellau eraill o ddata busnesau. Os bydd unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir neu os bydd y dystiolaeth a ddarparwyd yn annigonol, ni fyddwn yn prosesu'ch cais a bydd yn cael ei wrthod.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, byddwch yn derbyn llythyr cynnig grant drwy e-bost yn eich hysbysu bod y grant wedi'i ddyfarnu. 

Rhaid i chi dderbyn y llythyr cynnig drwy e-bost cyn y gellir gwneud taliad. 

Os ydych yn llwyddiannus, rhaid i chi gofrestru i gael cymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru unwaith y dyfernir y grant.

Bydd cynigion grant ar agor am 14 diwrnod.  Os na fyddwch yn derbyn y cynnig grant o fewn y cyfnod hwn bydd y cynnig yn cael ei dynnu’n ôl. 

Byddwch yn cael £2,500. Bydd y grant yn cael ei dalu ar y sail bod 100% o'r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.

Os na fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu'r rheswm dros ei wrthod.

Dim ond un cais a ganiateir ar gyfer pob busnes.

Nid yw perchenogion ail gartrefi sydd â chytundebau tenantiaeth tymor byr neu dymor hir yn gymwys i gael y grant hwn.