Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Estyniad i grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth

 

Mae’r estyniad i’r grant ar gael i unigolion hunangyflogedig sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth ar hyn o bryd ac sy’n parhau i fasnachu, ond sy’n wynebu llai o alw oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Mae’r Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn rhoi cymorth allweddol i’r rheiny sy’n hunangyflogedig ar ffurf dau grant. Bydd y ddau grant ar gael am gyfnod o dri mis, yr un yn cwmpasu Tachwedd 2020 hyd at Ionawr 2021, a Chwefror 2021 hyd at Ebrill 2021.

Mae ceisiadau am y trydydd grant SEISS bellach wedi cau. Y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais am y trydydd grant oedd 29 Ionawr 2021.

Bydd y pedwerydd grant SEISS ar gael o ddiwedd Ebrill 2021.

Ewch i wefan GOV.UK i gael gwybod mwy.

Pwy all hawlio

I fod yn gymwys i gael yr estyniad i’r grant, mae’n rhaid i unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau o bartneriaethau, fodloni’r canlynol:

  • bod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth ar hyn o bryd (er nad oes rhaid iddynt fod wedi hawlio’r grantiau blaenorol)
  • datgan eu bod yn bwriadu parhau i fasnachu, a’r naill neu’r llall o’r canlynol:
    • eu bod, ar hyn o bryd, yn mynd ati i fasnachu, ond oherwydd coronafeirws, mae llai o alw sy’n effeithio arnynt
    • eu bod yn masnachu yn flaenorol ond yn methu â gwneud hynny ar hyn o bryd oherwydd coronafeirws

Yr hyn y mae’r estyniad i’r grant yn ei gwmpasu

Bydd yr estyniad yn para am chwe mis, o fis Tachwedd 2020 hyd at fis Ebrill 2021. Bydd y grantiau’n cael eu talu fesul rhandaliad, a hynny ar ffurf dau gyfandaliad, gyda’r naill grant a’r llall yn cwmpasu cyfnod o dri mis yr un.

Bydd y grant cyntaf yn cwmpasu cyfnod o dri mis, o 1 Tachwedd 2020 hyd at 31 Ionawr 2021. Bydd y llywodraeth yn rhoi grant trethadwy a fydd yn cwmpasu 40% o’r elw masnachu misol cyfartalog. Bydd yn cael ei dalu mewn un rhandaliad sy’n cwmpasu gwerth 3 mis o elw, a bydd wedi’i gyfyngu i £3,750 at ei gilydd.

Mae’r llywodraeth yn rhoi’r un lefel o gymorth, yn fras, i’r rheiny sy’n hunangyflogedig ag sy’n cael ei rhoi i gyflogeion drwy’r Cynllun Cynnal Swyddi.

Bydd yr ail grant yn cwmpasu cyfnod o dri mis, o 1 Chwefror 2021 hyd at 30 Ebrill 2021. Bydd y llywodraeth yn adolygu lefel yr ail grant ac yn gosod hyn maes o law.

Incwm trethadwy yw’r grantiau, sydd hefyd yn agored i gyfraniadau Yswiriant Gwladol.
 

Sut i hawlio

Bydd CThEM yn rhoi manylion llawn ynghylch hawlio a cheisiadau drwy arweiniad ar GOV.UK maes o law.