Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Grant Busnes Newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ‘Grant Busnes Newydd’ i gynorthwyo busnesau newydd yng Nghymru wrth ymdrin ag effaith ddifrifol y Coronafeirws.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y ‘Grant Busnes Newydd’ o hyd at £2,500, rhaid i fusnesau:

  • fod heb dderbyn arian o’r Gronfa Cadernid Economaidd na’r Grant Ardrethi Annomestig
  • fod wedi’u sefydlu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020 a heb fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig
  • fod â llai na £50,000 o drosiant
  • fod wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn incwm rhwng Ebrill-Mehefin 2020

Bydd y Grant Busnes Newydd yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol a gellir cael gafael arno trwy wiriwr cymhwystra y Gronfa Cadernid Economaidd ar wefan Busnes Cymru https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy.

Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais fer a hunan-ddatganiad a ategir gan dystiolaeth. Yn ogystal, bydd angen i ymgeiswyr gytuno i dderbyn cymorth a chyngor cychwyn busnes gan Busnes Cymru a chyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Economaidd.

Gall fusnesau wneud cais o hanner dydd ar 29 Mehefin 2020 ymlaen.

Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig

Bydd unigolion hunangyflogedig neu aelodau o bartneriaethau y mae eu busnesau wedi’u heffeithio’n niweidiol gan goronafeirws yn gallu gwneud cais am grant Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig gwerth 80% o gyfartaledd eu helw masnachu misol.

Bydd pobl yn gallu gwneud cais ar sail eu Cyfeirnod Treth Unigryw. Gellir gwirio’r cyfeirnod hwn ar wiriwr ar-lein CThEM a bydd y rhai sy’n gymwys yn derbyn grant o hyd at £7,500 gan y llywodraeth.

Bydd unigolion yn gymwys os yw eu busnes wedi’i effeithio’n niweidiol gan goronafeirws, os ydyn nhw wedi masnachu ym mlwyddyn dreth 2019 i 2020, eu bod yn bwriadu dal ati i fasnachu, a’u bod:

  • yn ennill o leiaf hanner eu hincwm drwy hunangyflogaeth
  • bod eu helw masnachu yn ddim mwy na £50,000 y flwyddyn
  • eu bod wedi masnachu yn y flwyddyn dreth 2018 i 2019 ac wedi cyflwyno eu ffurflenni treth Hunanasesu ar neu cyn 23 Ebrill 2020 ar gyfer y flwyddyn honno

Nid yw’r rheini sy’n talu eu cyflog a’u difidendau drwy eu cwmnïau eu hunain yn gymwys i’r cynllun. Er hyn, bydd eu cyflogau’n cael eu cynnwys yn y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws os ydynt yn defnyddio cynlluniau Talu wrth Ennill.

Cyn talu’r grantiau, bydd y bobl hunangyflogedig yn gallu cael mynediad at gymorth eraill gan y llywodraeth ar gyfer y rheini sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws, gan gynnwys credyd cynhwysol a benthyciadau parhad busnes mwy hael os oes ganddynt gyfrif banc busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Hunangyflogaeth, ewch i wefan GOV.UK.