Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth 

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth a bod coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio arnoch, gallwch wirio a allwch ddefnyddio’r cynllun hwn i hawlio grant.

Hawliwch y pumed grant os ydych yn credu y bydd coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar elw eich busnes rhwng 1 Mai a 30 Medi 2021. 

Pwy all hawlio

Ewch ati i gael gwybod a allwch hawlio grant SEISS drwy wirio eich bod yn bodloni’r holl feini prawf yng nghamau 1, 2 a 3:

  • Cam 1: Eich statws masnachu a phryd y mae’n rhaid i chi fod wedi masnachu
  • Cam 2: Ffurflenni Treth ac elw masnachu
  • Cam 3: Penderfynu a allwch hawlio

Os ydych yn credu bod COVID-19 wedi effeithio ar eich busnes, dysgwch sut i benderfynu a allwch gyflwyno hawliad.

Sut mae gwahanol amgylchiadau yn effeithio ar y cynllun

Mae rhai amgylchiadau sy’n gallu effeithio ar eich cymhwystra, megis:

  • os yw’ch Ffurflen Dreth yn hwyr, wedi’i diwygio neu’n destun ymchwiliad
  • os ydych yn aelod o bartneriaeth
  • os cawsoch blentyn newydd
  • os oes gennych fenthyciadau sy’n dod o dan y darpariaethau tâl ar fenthyciad
  • os ydych yn hawlio rhyddhad cyfartalu
  • os ydych yn filwr wrth gefn
  • os ydych yn ddibreswyl neu wedi dewis y sail trosglwyddo

Os ydych yn hawlio Lwfans Mamolaeth, ni fydd hyn yn effeithio ar eich cymhwystra i gael y grant. Dysgwch ragor am sut mae’ch amgylchiadau yn effeithio ar eich cymhwystra.

Paratoi i hawlio

Dysgwch sut i gyfrifo’ch trosiant er mwyn i chi allu hawlio’r grant.

Faint y byddwch yn ei gael

Mae’r grant ar gael ar ddwy lefel. 

Os yw’ch trosiant wedi gostwng

Byddwch yn cael

Uchafswm y grant

30% neu fwy

80% o elw masnachu cyfartalog 3 mis

£7,500

llai na 30%

30% o elw masnachu cyfartalog 3 mis

£2,850

Sut i gyflwyno hawliad

Bydd y gwasanaeth ar-lein ar gyfer y pumed grant ar gael ddiwedd mis Gorffennaf 2021. Bydd CThEM yn cysylltu â chi ganol mis Gorffennaf i roi dyddiad i chi pan allwch gyflwyno’ch hawliad. Bydd yn cael ei roi i chi naill ai drwy e-bost, neges destun neu lythyr, neu drwy’r gwasanaeth ar-lein.

Gallwch wirio rhestr o gysylltiadau dilys CThEM os cewch unrhyw negeseuon testun, galwadau ffôn neu e-byst amheus sy’n honni eu bod oddi wrth CThEM oherwydd gallent fod yn sgam.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Canllawiau ar gyfer grantiau blaenorol

Gallwch ddarllen canllawiau ar gyfer grantiau SEISS blaenorol ar yr Archifau Gwladol.