Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Estyniad i grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth

 

Mae’r estyniad i’r grant ar gael i unigolion hunangyflogedig sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth ar hyn o bryd ac sy’n parhau i fasnachu, ond sy’n wynebu llai o alw oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Pwy all hawlio

I fod yn gymwys i gael yr estyniad i’r grant, mae’n rhaid i unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau o bartneriaethau, fodloni’r canlynol:

  • bod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth ar hyn o bryd (er nad oes rhaid iddynt fod wedi hawlio’r grantiau blaenorol)
  • datgan eu bod yn masnachu ar hyn o bryd ac yn bwriadu parhau i fasnachu
  • datgan bod llai o alw oherwydd coronafeirws yn effeithio arnynt yn ystod y cyfnod cymwys (mae’r cyfnod cymwys ar gyfer yr estyniad i’r grant rhwng 1 Tachwedd a dyddiad yr hawliad)

Yr hyn y mae’r estyniad i’r grant yn ei gwmpasu

Bydd yr estyniad yn rhoi dau grant a bydd yn para am chwe mis, o fis Tachwedd 2020 hyd at fis Ebrill 2021. Bydd y grantiau’n cael eu talu fesul rhandaliad, a hynny ar ffurf dau gyfandaliad, gyda’r naill grant a’r llall yn cwmpasu cyfnod o dri mis yr un.

Bydd y grant cyntaf yn cwmpasu cyfnod o dri mis, o ddechrau mis Tachwedd hyd at ddiwedd mis Ionawr. Bydd CThEM yn rhoi grant trethadwy a fydd yn cwmpasu 20% o’r elw masnachu misol cyfartalog. Bydd yn cael ei dalu mewn un rhandaliad sy’n cwmpasu gwerth 3 mis o elw, a bydd wedi’i gyfyngu i £1,875 at ei gilydd.

Mae CThEM yn rhoi’n fras yr un lefel o gymorth i’r hunangyflogedig ag sy’n cael ei rhoi i gyflogeion drwy’r Cynllun Cynnal Swyddi.
Bydd yr ail grant yn cwmpasu cyfnod o dri mis, o ddechrau mis Chwefror hyd at ddiwedd mis Ebrill. Bydd CThEM yn adolygu lefel yr ail grant ac yn gosod hyn maes o law.

Mae’r grantiau’n agored i Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Sut i hawlio

Bydd CThEM yn rhoi manylion llawn ynghylch hawlio a cheisiadau drwy arweiniad ar GOV.UK maes o law.