Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig

Mae’r cynllun bellach wedi'w gau i geisiadau newydd am y grant cyntaf.

Mae'r cynllun wedi'i ymestyn. Os oeddech chi'n gymwys i gael y grant cyntaf ac os ydych yn gallu cadarnhau i Gyllid a Thollau EM (CThEM) fod coronafwirws wedi effeithio'n andwyol ar eich busnes ar  neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020, byddwch yn gallu gwneud cais am ail grant sef grant terfynol, o 17 Awst 2020 ymlaen.

Mae’r cynllun yn caniatáu i chi hawlio ail grant trethadwy, sef yr un olaf, sydd werth 70% o’ch elw masnachu misol cyfartalog, wedi’i dalu mewn un rhandaliad sy’n cwmpasu gwerth 3 mis o elw, ac sydd wedi’i gyfyngu i £6,570 at ei gilydd.

Yn debyg i’r grant cyntaf, bydd CThEM yn cysylltu â chi os ydych yn gymwys.

Byddant yn pennu’ch cymhwystra ar gyfer yr ail grant yr un modd ag y gwnaethom ar gyfer y grant cyntaf.

Gallwch gyflwyno hawliad am yr ail grant os ydych yn gymwys, hyd yn oed os na wnaethoch gyflwyno hawliad am y grant cyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Hunangyflogaeth, ewch i wefan GOV.UK.