Cymorth i Weithwyr

Cymorth i Weithwyr

Cymorth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adhawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oherwydd absenoldeb salwch yn sgil y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

  • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu hyd at bythefnos o SSP fesul gweithiwr cymwys sydd wedi bod o’r gwaith oherwydd COVID-19
  • bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn gymwys - bydd maint cyflogwr yn cael ei bennu yn ôl nifer y bobl a gyflogwyd o 28 Chwefror 2020
  • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio SSP (yn unol â’r meini prawf cymhwysedd newydd) yn sgil COVID-19
  • dylai cyflogwyr gadw cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau SSP, ond nid oes angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd wrth meddyg teulu
  • bydd y cyfnod cymwys ar gyfer y cynllun yn dechrau y diwrnod ar ôl i'r rheoliadau ar ymestyn Tâl Salwch Statudol i'r rheini sy'n aros gartref ddod i rym
  • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr yn ystod y misoedd nesaf i sefydlu'r mecanwaith ad-dalu ar gyfer cyflogwyr cyn gynted â phosibl

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19

Cymorth i weithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros adref o'r gwaith oherwydd achos gwirioneddol o COVID-19 neu achos a amheuir neu oherwydd bod yn rhaid iddynt hunanynysu.

Mae'r Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol yn cefnogi gweithwyr gofal sy'n cael dim ond tâl salwch statudol (gov.uk) pan fyddant yn absennol neu'r rhai nad ydynt yn gymwys i gael tâl salwch statudol.
Mae'n darparu cyllid i ganiatáu i gyflogwyr dalu cyflog llawn i weithwyr cymwys os na allant weithio oherwydd COVID-19.

Mae'r cynllun ar gael tan 30 Medi 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.
 


 Aros Gartref

Os oes gennych symptomau o haint coronafeirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn, arhoswch gartref a pheidiwch â gadael y tŷ am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau.

Os ydych yn byw gydag eraill ac mai chi yw’r cyntaf ar yr aelwyd i gael symptomau’r coronafeirws, yna mae’n rhaid i chi aros gartref am 10 diwrnod, ond mae’n rhaid i holl aelodau eraill yr aelwyd sy’n parhau’n iawn aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn dechrau o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. Gweler y canllawiau aros gartref am fwy o wybodaeth.


Hawlio budd-daliadau

P'un a ydych chi mewn gwaith neu’n ddi-waith ar hyn o bryd, os ydych chi ar incwm isel ac yn cael eich effeithio gan effeithiau economaidd COVID-19, byddwch yn gallu cael mynediad at ystod lawn y system les, gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

O 6 Ebrill rydym yn cynyddu lwfans safonol Credyd Cynhwysol a'r elfen sylfaenol mewn Credyd Treth Gweithio am flwyddyn. Bydd y ddau yn cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddiad blynyddol, fel y cynlluniwyd. Bydd hyn yn berthnasol i bob un newydd sy’n hawlio Credyd Cynhwysol neu’n hawlio ar hyn o bryd, ac i’r rheini sy’n hawlio Credyd Treth Gweithio yn barod.


Os oes COVID-19 arnoch chi neu os ydych yn aros gartref

Bellach, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ac os oes angen, gallwch gael mynediad at daliadau ymlaen llaw heb orfod mynd i ganolfan waith.


Archebu prawf coronafeirws a’r broses atgyfeirio

Pryd rydych chi’n gymwys i gael prawf coronafeirws a sut i gael eich profi.

Mae gan gynllun profi cenedlaethol Cymru ar gyfer Covid-19 ddau brif nod – lleihau'r niwed a achosir gan y coronafeirws a helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ddychwelyd i'w bywydau bob dydd arferol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau ar y broses brofi bresennol yng Nghymru, gan gynnwys:

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.