Cymorth i Weithwyr

Cymorth i Weithwyr

Cymorth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adhawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oherwydd absenoldeb salwch yn sgil y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

  • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu hyd at bythefnos o SSP fesul gweithiwr cymwys sydd wedi bod o’r gwaith oherwydd COVID-19
  • bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn gymwys - bydd maint cyflogwr yn cael ei bennu yn ôl nifer y bobl a gyflogwyd o 28 Chwefror 2020
  • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio SSP (yn unol â’r meini prawf cymhwysedd newydd) yn sgil COVID-19
  • dylai cyflogwyr gadw cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau SSP, ond nid oes angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd wrth meddyg teulu
  • bydd y cyfnod cymwys ar gyfer y cynllun yn dechrau y diwrnod ar ôl i'r rheoliadau ar ymestyn Tâl Salwch Statudol i'r rheini sy'n aros gartref ddod i rym
  • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr yn ystod y misoedd nesaf i sefydlu'r mecanwaith ad-dalu ar gyfer cyflogwyr cyn gynted â phosibl

Am ragor o wybodaeth ewch i GOV.UK

Bydd y cynllun hwn yn cael ei ailgyflwyno o ganol mis Ionawr 2022 ymlaen. Bydd arweiniad pellach ar gael cyn gynted â phosibl, mm ragor o wybodaeth ewch i GOV.UK 

Mae’r Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol yn dod i ben ar gyfer absenoldebau sy’n gysylltiedig â choronafeirws ar ôl 17 Mawrth 2022.

Mae gan gyflogwyr hyd at a chan gynnwys 24 Mawrth 2022 i wneud y canlynol:

  • cyflwyno unrhyw hawliadau terfynol
  • diwygio hawliadau y maent eisoes wedi’u cyflwyno

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19

Cymorth i weithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros adref o'r gwaith oherwydd achos gwirioneddol o COVID-19 neu achos a amheuir neu oherwydd bod yn rhaid iddynt hunanynysu.

Mae'r Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol yn cefnogi gweithwyr gofal sy'n cael dim ond tâl salwch statudol (gov.uk) pan fyddant yn absennol neu'r rhai nad ydynt yn gymwys i gael tâl salwch statudol.
Mae'n darparu cyllid i ganiatáu i gyflogwyr dalu cyflog llawn i weithwyr cymwys os na allant weithio oherwydd COVID-19.

Mae'r cynllun ar gael tan 31 Mawrth 2022.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.
 


Hunanynysu

Mae newidiadau wedi’u gwneud i’r gofynion hunanynysu ar gyfer pobl sydd wedi dod i gysylltiad agos ag achosion COVID-19 positif. I ddarllen y datganiad llawn ewch i Llyw.Cymru

Yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych symptomau COVID-19, os ydych wedi profi’n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19. Gweler y canllawiau aros gartref am fwy o wybodaeth.


Hawlio budd-daliadau

P'un a ydych chi mewn gwaith neu’n ddi-waith ar hyn o bryd, os ydych chi ar incwm isel ac yn cael eich effeithio gan effeithiau economaidd COVID-19, byddwch yn gallu cael mynediad at ystod lawn y system les, gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

O 6 Ebrill rydym yn cynyddu lwfans safonol Credyd Cynhwysol a'r elfen sylfaenol mewn Credyd Treth Gweithio am flwyddyn. Bydd y ddau yn cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddiad blynyddol, fel y cynlluniwyd. Bydd hyn yn berthnasol i bob un newydd sy’n hawlio Credyd Cynhwysol neu’n hawlio ar hyn o bryd, ac i’r rheini sy’n hawlio Credyd Treth Gweithio yn barod.


Os oes COVID-19 arnoch chi neu os ydych yn aros gartref

Bellach, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ac os oes angen, gallwch gael mynediad at daliadau ymlaen llaw heb orfod mynd i ganolfan waith.


Newidiadau i Wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Cymru

Cafodd amserlen ei chyhoeddi ar gyfer newidiadau i wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Cymru ar 28 Mawrth 2022 fel rhan o gynlluniau ehangach i symud yn raddol y tu hwnt i’r ymateb brys i’r pandemig. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gynghori’n gryf fod pawb yn hunanynysu os oes ganddynt symptomau COVID neu os ydynt yn profi’n bositif. 

Mae Cynllun Pontio Gofal Cymdeithasol newydd hefyd wedi ei gyhoeddi  sy’n nodi trefniadau newydd ar gyfer cartrefi gofal rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2022.

Am ragor o wybodaeth ewch i Newidiadau i brofion a chartrefi gofal wrth inni gyd ddysgu byw’n ddiogel gyda coronafeirws | Busnes Cymru (gov.wales)
 


Archebu prawf coronafeirws a’r broses atgyfeirio

Pryd rydych chi’n gymwys i gael prawf coronafeirws a sut i gael eich profi.

Mae gan gynllun profi cenedlaethol Cymru ar gyfer Covid-19 ddau brif nod – lleihau'r niwed a achosir gan y coronafeirws a helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ddychwelyd i'w bywydau bob dydd arferol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau ar y broses brofi bresennol yng Nghymru, gan gynnwys:

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.