Cymorth i Weithwyr

Cymorth i Weithwyr

Cymorth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adhawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oherwydd absenoldeb salwch yn sgil y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

  • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu hyd at bythefnos o SSP fesul gweithiwr cymwys sydd wedi bod o’r gwaith oherwydd COVID-19
  • bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn gymwys - bydd maint cyflogwr yn cael ei bennu yn ôl nifer y bobl a gyflogwyd o 28 Chwefror 2020
  • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio SSP (yn unol â’r meini prawf cymhwysedd newydd) yn sgil COVID-19
  • dylai cyflogwyr gadw cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau SSP, ond nid oes angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd wrth meddyg teulu
  • bydd y cyfnod cymwys ar gyfer y cynllun yn dechrau y diwrnod ar ôl i'r rheoliadau ar ymestyn Tâl Salwch Statudol i'r rheini sy'n aros gartref ddod i rym
  • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr yn ystod y misoedd nesaf i sefydlu'r mecanwaith ad-dalu ar gyfer cyflogwyr cyn gynted â phosibl

 Aros Gartref

Os oes gennych symptomau o haint coronafeirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn, arhoswch gartref a pheidiwch â gadael y tŷ am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau.

Os ydych yn byw gydag eraill ac mai chi yw’r cyntaf ar yr aelwyd i gael symptomau’r coronafeirws, yna mae’n rhaid i chi aros gartref am 10 diwrnod, ond mae’n rhaid i holl aelodau eraill yr aelwyd sy’n parhau’n iawn aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn dechrau o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. Gweler y canllawiau aros gartref am fwy o wybodaeth.


Hawlio budd-daliadau

P'un a ydych chi mewn gwaith neu’n ddi-waith ar hyn o bryd, os ydych chi ar incwm isel ac yn cael eich effeithio gan effeithiau economaidd COVID-19, byddwch yn gallu cael mynediad at ystod lawn y system les, gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

O 6 Ebrill rydym yn cynyddu lwfans safonol Credyd Cynhwysol a'r elfen sylfaenol mewn Credyd Treth Gweithio am flwyddyn. Bydd y ddau yn cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddiad blynyddol, fel y cynlluniwyd. Bydd hyn yn berthnasol i bob un newydd sy’n hawlio Credyd Cynhwysol neu’n hawlio ar hyn o bryd, ac i’r rheini sy’n hawlio Credyd Treth Gweithio yn barod.


Os oes COVID-19 arnoch chi neu os ydych yn aros gartref

Bellach, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ac os oes angen, gallwch gael mynediad at daliadau ymlaen llaw heb orfod mynd i ganolfan waith.


Archebu prawf coronafeirws a’r broses atgyfeirio

Pryd rydych chi’n gymwys i gael prawf coronafeirws a sut i gael eich profi.

Mae gan gynllun profi cenedlaethol Cymru ar gyfer Covid-19 ddau brif nod – lleihau'r niwed a achosir gan y coronafeirws a helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ddychwelyd i'w bywydau bob dydd arferol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau ar y broses brofi bresennol yng Nghymru, gan gynnwys:

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.