Rhyddhad Ardrethi Busnes

Rhyddhad Ardrethi Busnes

Bydd yr adran hon yn egluro’r Rhyddhad Ardrethi Busnes sydd ar gael i fusnesau o ganlyniad i’r achosion o Coronafeirws, yn ogystal â rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd eisoes ar waith ledled Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth mwy na £1.4 biliwn ar gyfer busnesau bach i’w helpu drwy’r coronafeirws. Mae’r cyllid yn cynnwys Rhyddhad Ardrethi a chynllun grant – a gellir dod o hyd i fanylion y grant yn yr adran cymorth ariannol.

Mae’r pecyn newydd yn cynnwys blwyddyn o wyliau ardrethi busnes i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru.

Bydd Awdurdodau Lleol yn dyfarnu’r gwyliau ardrethi busnes yn awtomatig i bawb sy’n gymwys cyn gynted â phosib, a byddwch yn derbyn bil newydd pan fydd y taliad wedi’i wneud.

Mae canllawiau ar bwy fydd yn gymwys i gael y cymorth i’w gweld yma.

Gan y bydd hyn yn cael ei ddyfarnu'n awtomatig, byddem yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth beidio â ffonio i drafod y mater. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y sialensiau mawr sy'n wynebu busnesau, a bydd staff yn gwneud pob ymdrech i anfon y manylion atoch cyn gynted â phosibl.


Rhyddhad Ardrethi i Adeiladau dros £500,000

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gwneud un addasiad i’r Ardrethi Annomestig (NDR) ar gyfer y sector lletygarwch, manwerthu a hamdden a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf: i beidio ag ehangu’r rhyddhad 100% i’r gyfran fach o adeiladau sydd â gwerth ardrethol o £500,000 ac uwch.

Bydd hyn yn effeithio ar lai na 200 o adeiladau ledled Cymru, ond bydd yn rhyddhau tua £117 miliwn i sbarduno’r gronfa argyfwng economaidd. Byddwn yn ysgrifennu at yr holl fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan nodi’n glir y byddant yn gymwys i wneud cais am gyllid dewisol i wneud iawn am rai o gostau NDR os oes ganddynt achos cryf dros hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am Adrethi Annomestig a’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gael drwy’r ddolen hon:https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru