Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – diwedd Mawrth 2021


Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, mae grantiau Ardrethi Annomestig Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol  ar gyfer busnesau y mae cyfyngiadau cenedlaethol yn effeithio arnynt. Bydd grant dewisiol ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd Mawrth 2021 hefyd ar gael trwy wneud cais trwy awdurdodau lleol.

Ochr yn ochr â'r pecyn ar gyfer mis Rhagfyr a mis Ionawr, bydd hyn yn darparu isafswm o grant cyfun o rhwng £6,000 a £10,000 i fusnesau, a hynny cyn ystyried cymorth Cronfa Penodol i’r Sector y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF), y Cynllun Cefnogi Swyddi a’r pecyn ehangach. 

Taliadau Ychwanegol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau:

Bydd busnesau sy’n gymwys i dderbyn taliad o’r Gronfa Estynedig i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn derbyn y taliadau ychwanegol canlynol:

 • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach (SBRR) a chyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad ychwanegol o £3,000. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy'n gymwys i gael SBRR yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
 • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 hefyd yn gymwys i gael taliad o £5,000 os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
 • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000 a gofrestrodd ac a dderbyniodd Grant Cronfa Gyfyngiadau ERF ym mis Rhagfyr/Ionawr drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau i'w cyfrif banc yn ystod mis Chwefror. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.
 • Bydd busnesau yn y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £150,001 a £500,000 bellach yn gallu cofrestru ar gyfer taliad untro o £5,000 os wedi'u heffeithio gan y cyfyngiadau. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
 • Os ydych yn gymwys i dderbyn y taliadau ond nad ydych wedi derbyn y grant hyd yma, cofrestrwch drwy wefan eich awdurdod lleol. 
 • Bydd yr estyniad hwn hefyd yn rhoi cymorth i eiddo busnes manwerthu, hamdden a thwristiaeth sydd â gwerthoedd ardrethol o rhwng £150,000 a £500,000 y flwyddyn. Bydd hyn yn galluogi darparu cymorth i garfan o gwmnïau canolig nad ydynt wedi cael cymorth hyd yma drwy gynlluniau’r Cronfa Busnesau dan Gyfyngiadau. Bydd yn ofynnol i'r busnesau hyn gofrestru eu manylion, yn ogystal â gwneud cais byr ar-lein i'w hawdurdod lleol perthnasol.
 • Bydd busnesau’n gallu cael mynediad i'r broses gofrestru a chyflwyno cais i gael gafael ar y cyllid drwy wefannau Busnes Cymru ac Awdurdodau Lleol, mae dolenni i'w gweld ar dudalen Y Gronfa Busnes Cyfyngiadau Symud - Awdurdodau Lleol.
 • Er mwyn cefnogi busnesau nad ydynt wedi'u cofrestru ar y gofrestr Ardrethi Annomestig, mae cam £30 miliwn ychwanegol o’r Gronfa Ddewisol Leol wedi’i gymeradwyo hefyd a bydd yn darparu grant o £2,000 drwy gais a thaliad ail rownd. Bydd angen i fusnesau gyflwyno cais i'r gronfa.

Yn dilyn yr estyniad grant hwn, mae cyfanswm y cymorth ariannol i fusnesau cymwys drwy Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn unig ar gyfer y cyfnod rhwng 4 Rhagfyr a diwedd Mawrth fel a ganlyn:

 • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad o £6,000. Bydd busnesau'r gadwyn gyflenwi sy'n gymwys i gael SBRR yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
 • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 yn gymwys i gael taliad o £10,000 hefyd os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau'r gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os ydynt yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
 • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000 yn gymwys i gael taliad o £10,000 hefyd os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau'r gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os ydynt yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
 • Bydd gan fusnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerthoedd ardrethol o rhwng £150,001 a £500,000 nad oeddent yn gallu gwneud cais am arian ym mis Rhagfyr hawl i gael taliad o £5,000. Bydd angen i'r busnesau hyn gofrestru eu manylion drwy wefan eu hawdurdod lleol.

Sut i gael mynediad i’r Gronfa:

Busnesau nad ydynt yn talu Ardrethi Annomestig

Rhaid i fusnesau fod ar restr ardrethi annomestig eu hawdurdod lleol ar 1 Medi 2020.

Bydd busnesau a dderbyniodd y Grant i Fusnesau dan Gyfyngiadau ym mis Rhagfyr drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau drwy’r Gronfa i  Fusnesau dan Gyfyngiadau i’w cyfrif banc yn ystod mis Chwefror. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion. 

Bydd busnesau’n gallu cael mynediad i'r broses gofrestru a’r broses ymgeisio am y cyllid drwy'r dudalen Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud -  Awdurdodau Lleol.

Bydd busnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y grant ardrethi annomestig yn gallu parhau i wneud cais i awdurdodau lleol am Grant Dewisol o hyd at £2,000.
 

Grant Dewisol Lleol

Er mwyn cefnogi busnesau nad ydynt wedi'u cofrestru ar gofrestr Ardrethi Annomestig, mae cam £30 miliwn ychwanegol o’r Gronfa Ddewisol Leol wedi’i gymeradwyo a bydd yn darparu grant o £2,000 drwy gais a thaliad ail rownd. Bydd angen i fusnesau gyflwyno cais i gael mynediad i’r gronfa.

Bydd hyn yn rhoi cymorth i unig fasnachwyr o dan y trothwy TAW heb eiddo sy'n cael eu heffeithio'n sylweddol (>40% yn llai o drosiant) o ganlyniad i'r cyfyngiadau, e.e. glanhawyr sy'n darparu gwasanaethau i'r diwydiant lletygarwch. 

Mae modd cael ffurflen gais Grant Dewisol Lleol drwy ymweld â gwefan yr Awdurdod Lleol perthnasol. 


Nid ydych yn gymwys ar gyfer y Grant Dewisol os:

 • Ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau gan eich Awdurdod Lleol.
 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.
 • Rydych yn gymwys i dderbyn taliad 'atodol' drwy'r Gronfa i Weithwyr Llawrydd estynedig.
 • Os ydych wedi derbyn taliad drwy rhaglen Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru i gwrdd a colledion gweithredol rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021.
 • Mae cyfanswm y grantiau cymorth Covid-19 rydych wedi'u derbyn (gan gynnwys unrhyw ddyfarniad arall drwy'r gronfa ddewisol hon) yn fwy nag 80% o'ch trosiant ar gyfer blwyddyn fasnachu nodweddiadol.

Mae angen i fusnesau gadarnhau sut y bydd y cyfyngiadau estynedig a gyhoeddwyd ar 29 Ionawr gan y Prif Weinidog yn effeithio'n negyddol ar eu busnes.

Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol, a’r Awdurdod Lleol fydd â’r disgresiwn llawn i dalu’r grant – yn unol â’r meini prawf a amlinellir yn y canllawiau.