Lles ac Iechyd Meddwl

Mae ein cymdeithas yn wynebu dyddiau digynsail, ac os ydych yn hunangyflogedig neu’n berchen ar fusnes, bydd COVID-19 yn peri cryn ansicrwydd. Fodd bynnag, nawr mwy nag erioed, rhaid inni gymryd camau i sicrhau ein hiechyd meddwl ni ac iechyd meddwl ein cyflogeion.  

Mae toreth o gymorth ar gael ichi ar-lein: 

Llywodraeth Cymru

Coronafeirws (COVID-19) Diogelu Cymru: Diogelu Cymru gyda’n gilydd | LLYW.CYMRU

Iechyd Cyhoeddus Cymru

‘Aros yn iach gartref yw’ safle lles sy’n cynnwys adran ar “Sut ydych chi’n teimlo?”I gael rhagor o wybodaeth dilynwch y ddolen yma - https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/aros-yn-iach-gartref/

GIG - 5 cam at les meddyliol 

Y pum ffordd i sicrhau lles yw cyfres o negeseuon sy'n seiliedig ar dystiolaeth gyda'r nod o wella iechyd meddwl a lles y boblogaeth gyfan. Fe'u datblygwyd gan y Sefydliad Economeg Newydd o dystiolaeth a gasglwyd yn y prosiect Foresight Mental Capital and Wellbeing (2008).
Y pum ffordd yw:

Mae'r GIG yn rhestru pum peth syml (ar eu gwefan) y gallwn ni i gyd eu gwneud i roi hwb i'n llesiant ni. I gael rhagor o wybodaeth dilynwch y ddolen yma - https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/

Llinell gymorth C.A.L.L. 

Cynigir C.A.L.L. cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl yng Nghymru. Gall unrhyw un sy'n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddyliol perthynas neu gyfaill gael mynediad i'r gwasanaeth. Mae llinell gymorth C.A.L.L. yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogi cyfrinachol.

Rhif ffon: 0800 132 737

Wefan:  http://www.callhelpline.org.uk/


Y Samariaid 

Mae'r Samariaid yn cynnig toreth o gymorth a chefnogaeth drwy eu canolfan cyswllt a’u gwasanaethau e-bost. 

Rhif ffon: 116 123
Rhif ffon linell Cymraeg: 0808 164 0123
E-bost: jo@samaritans.org

Wefan: https://www.samaritans.org/england-cy/samaritans-cymru/

Ysgrifennu llythyr yn Gymraeg: 
Rhadbost RSRB-KKBY-CYJK
Chris
PO Box 9090
STIRLING FK8 2SA