Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol

Cymorth i amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u heffeithio gan coronafeirws

Mae'r Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol yn rhoi cymorth gyda phwysau byrdymor brys i helpu:

  • amgueddfeydd
  • casgliadau
  • gwasanaethau cadwraeth hunangyflogedig, er enghraifft cadwraethwyr a churaduron
  • archifau
  • llyfrgelloedd

I wneud cais e-bostiwch CultureAndSport.Covid19@gov.wales gydag amlinelliad o'ch gofynion (dim mwy na 200 o eiriau).


Cronfa Adfer y Celfyddydau

Mae cronfa adfer y celfyddydau gwerth £7m ar gael i helpu artistiaid a sefydliadau diwylliannol y mae'r coronafeirws yn effeithio arnynt.

Gan weithio gyda Chyngor y celfyddydau, bydd cronfa o £7m yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo artistiaid a sefydliadau celfyddydol unigol sydd â'r angen mwyaf ac sy'n lleiaf tebygol o gael budd o raglenni cymorth eraill.  Dyma’r cynlluniau cymorth sydd ar gael :-

Cronfa ymateb brys i unigolion
Ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n cael anawsterau ariannol oherwydd coronafeirws.
Ceisiadau rownd un ar agor o ddydd Mawrth 14 Ebrill tan 20 Ebrill 2020

Cronfa ymsefydlogi i unigolion 
Ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n ceisio goroesi’r bygythiad i’w bywoliaeth oherwydd coronafeirws.
Ceisiadau ar agor o ddydd Gwener 29 Mai tan15 Mehefin 2020

Cronfa ymsefydlogi i sefydliadau
Ar gyfer sefydliadau celfyddydol sy’n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru sy’n cael anhawster ariannol yn sgil coronafeirws.
Ceisiadau ar agor o ddydd Mawrth 21 Ebrill tan 8 Mai 2020

Am ragor o wybodaeth a canllawiau llawn ar sut i wneud cais:-

Cysylltwch â  Grantiau@celf.cymru
Gwefan:  https://arts.wales/cy/ariannu/coronafeirws
Cyfryngau Cymdeithasol: @Celf_Cymru


Chwaraeon Cymru

Cronfa Cymorth Brys Chwaraeon

Cefnogi'r sefydliadau chwaraeon lleiaf a mwyaf agored i niwed gyda llif arian a materion hanfodol eraill. Gweinyddir y rhaglen grant hon gan Chwaraeon Cymru.  

Am ragor o wybodaeth:
Cysylltwch â: emergencyrelief@sport.wales
Gwefan: https://www.chwaraeon.cymru/
Cyfryngau Cymdeithasol: @sportwales


Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon

Caiff hwn ei ddefnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a rhwydweithiau partner sydd mor hanfodol i sicrhau y gall y genedl barhau'n weithgar a mwynhau'r holl fanteision o ran iechyd a lles a ddaw yn sgil chwaraeon, caiff y gronfa ei harwain gan Chwaraeon Cymru. 

Am ragor o wybodaeth ar sut i wneud cais, bydd Chwaraeon Cymru yn amlinellu yn ystod yr wythnosau nesaf pan fydd y gronfa'n mynd yn fyw:

Gwefan: https://www.chwaraeon.cymru/
Cyfryngau Cymdeithasol: @sportwales