Mae'r ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu yn newid ac yn gwella'n gyson. Erbyn hyn, mae COVID-19 wedi effeithio ar y ffordd y darperir gwasanaethau gofal iechyd mewn llu o ffyrdd.

Mae Concentric Health yn gwmni newydd technolegol sy'n trawsnewid y ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau am ein hiechyd, gydag ymagwedd radical at brofiad cleifion wrth iddynt symud drwy'r system. Mae'r cwmni o Gaerdydd am darfu ar y sector iechyd er gwell. Yma mae Dafydd Loughran, un o gyd-sylfaenwyr Concentric, yn esbonio beth mae'r cwmni'n ei wneud, ble mae'n mynd ac yn rhoi rhai awgrymiadau i eraill sy'n dechrau ar eu taith fusnes.

Mae hefyd yn esbonio sut mae bod yn rhan o Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi helpu eu busnes. Mae'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn darparu cymorth wedi'i dargedu ar gyfer cwmnïau uchelgeisiol sy'n datblygu. Ariennir y rhaglen yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

 

Dywedwch wrthym am Concentric Health.

Mae'r broses o wneud penderfyniadau ym maes gofal iechyd wedi torri. Gwneir penderfyniadau sy'n newid bywydau yn rhy aml i ni, nid gyda ni.

Ym maes gofal iechyd, rhoddir caniatâd gan gleifion cyn unrhyw driniaeth neu lawdriniaeth. Yn draddodiadol, gwneir y broses o rannu gwybodaeth a dogfennu caniatâd gan ddefnyddio papur, yn aml ar ffurflenni copi carbon. Mae'n brofiad gwael i gleifion a chlinigwyr fel ei gilydd, ac fel proses bapur mae'n gynyddol anghydnaws â gofal iechyd ôl-COVID.

Cenhadaeth Concentric Health yw trawsnewid sut y gwneir penderfyniadau am ein hiechyd – penderfyniadau sy'n cael eu llywio gan ganlyniadau cleifion a'u rhannu gan gleifion a chlinigwyr. Mae ein cais am ganiatâd digidol yn ei gwneud yn hawdd rhannu gwybodaeth bersonol y gellir ymddiried ynddi gyda chleifion, a rhoi caniatâd yn bersonol neu o bell, gan arwain at benderfyniadau gwybodus a rennir. Rydym yn dîm dan arweiniad clinigol gyda sylfaenwyr technegol a phrofiad o raddio technoleg iechyd effeithiol. Camais i'r ochr o hyfforddiant llawfeddygol yn 2016 a sefydlais Concentric gydag Edward St John, Llawfeddyg Ymgynghorol yn y Royal Marsden, a Martyn Loughran fel Prif Swyddog Technegol.

Rydym wedi cael cefnogaeth gan Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru a'n rheolwr cysylltiadau ar y rhaglen, Andrew Beer, i lansio Concentric yn gyflym yn fyd-eang, ac rydym bellach yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o sefydliadau gofal iechyd blaenllaw fel Imperial College Healthcare ac Ymddiriedolaethau GIG Ysbyty Chelsea a Westminster, ac yma yng Nghymru ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

 

Mae COVID-19 wedi cyflymu'r angen am drawsnewidiad digidol ym maes gofal iechyd, gan ganolbwyntio'n benodol ar lwybrau gofal o bell. Mae ein cyfeuster caniatâd o bell, a ddatblygwyd gennym gyda grant ymateb i COVID Llywodraeth Cymru, wedi galluogi cleifion a chlinigwyr i gael sgyrsiau caniatâd ynglŷn â thriniaeth frys o bell. Mae wedi golygu bod miloedd o gleifion wedi osgoi ymweliadau wyneb yn wyneb peryglus mewn ysbytai cyn llawdriniaeth, ac mae'n galluogi sefydliadau i symleiddio llwybrau gofal er mwyn cyflymu'r broses o gywiro rhestrau aros sylweddol uwch ar ôl pandemig.

 

 

Beth yw eich adegau mwyaf balch mewn busnes hyd yn hyn?

Ar ôl gweithio ar y sylfeini ar gyfer Concentric (ochr yn ochr â'n gwaith clinigol) am flynyddoedd lawer, mae gweld yr adborth gan gleifion rydym yn eu cefnogi i ymgysylltu â'u gofal, ei ddeall a pherchnogi penderfyniadau amdano, yn dod â llawer iawn o bleser inni.

Mae arloesi ym maes gofal iechyd yn anodd, ac mae'n aml yn daith hir, ond rydym bellach yn dechrau gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

Petaech yn dechrau eto, beth fyddech chi'n ei wneud yn wahanol?

Penderfynwch sut rydych chi eisiau rhedeg busnes yn hytrach nag ymladd stereoteipiau. Dydw i ddim yn berson busnes clasurol, rwy'n glinigwr yn y bôn, ond mae angen imi wneud rhai pethau busnes i sicrhau ein bod ni fel grŵp yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau cymaint o bobl â phosibl.

Sut mae cymorth gan Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi helpu eich busnes?

Yn ogystal â grant ymateb i COVID Llywodraeth Cymru i ddatblygu ymarferoldeb caniatâd o bell, mae bod yn rhan o Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi golygu mynediad at fentoriaeth amhrisiadwy gan David Rees o Izy Capital (bu farw David yn anffodus ym mis Awst 2020). Roedd mewnbwn David yn amhrisiadwy wrth ein harwain drwy drafodaethau ar gyfer ein cytundeb gwerthu rhyngwladol gydag EMIS Health. Roedd cael mynediad at brofiad fel un David yn golygu ein bod yn gallu mynd i sgyrsiau gyda chwmnïau sefydledig wedi paratoi yn dda ac yn hyderus.

Pa gyngor ac arweiniad fyddech chi'n eu rhoi i fusnesau eraill sy'n dechrau?

● Ceisiwch gyngor a chefnogaeth - mae digon ar gael. Mae'r cymorth rydyn ni wedi'i gael gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi bod o fudd sylweddol.

● Gall unrhyw un ei wneud. Gwelsom her nad oedd neb arall yn ei datrys inni felly gwnaethom weithio allan sut i'w datrys ein hunain. Gofynion i lwyddo: Dewrder i ddechrau arni a'r cryfder i ddyfalbarhau.

I gael rhagor o wybodaeth am Concentric Health, edrychwch yma.

Rhagor o wybodaeth am Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

 

Share this page

Print this page