Sefydlwyd Gwasanaethau Amgylcheddol A&D ym mis Chwefror 2008 gan Dean Holmes a Tony Simpson, y cyd-gyfarwyddwyr, gydag un amcan syml, sef i fod y cwmni gwaredu insiwleiddiad thermol ac asbestos gorau yng ngogledd Cymru.

Mae’r cwmni’n dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed eleni ac mae ganddynt lawer i’w ddathlu. Oherwydd eu bod nhw’n arbenigwyr yn eu maes gweithgarwch, mae’r cwmni wedi profi cyfnod cryf a chyson o dyfiant, gyda sylfaen gref o gleientiaid ac enw ardderchog am gyflawni gwaith o ansawdd uchel, mewn ffordd ddiogel a dibynadwy.

Mae gwasanaethau arbenigol A&D yn cynnwys gwaredu asbestos, insiwleiddiad thermol a metel dalennog ar ran ystod o gleientiaid y sectorau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys fframweithiau’r awdurdod lleol, fframweithiau’r GIG a chadwyni cyflenwi mawr ar gyfer contractwyr Haen 1 a 2 megis Dawnus, Read Construction, Wynne Construction ac MPH Construction. Mae’r ystod amrywiol hon o gleientiaid wedi sicrhau bod A&D mewn safle marchnad cryf ac wedi galluogi’r cwmni i dyfu. Erbyn hyn, mae’r cwmni’n cyflogi dros 30 aelod staff yn ei bencadlys yn y Fflint.

Ymunodd y Rheolwr Gweithrediadau'r cwmni, Andy Kaine, â’r business yn 2011 gyda’r nod o ddatblygu polisïau a phrosesau newydd i gefnogi amcanion y busnes, yn ogystal â chwilio am ffrydiau refeniw newydd a rheoli darpariaeth adnoddai o fewn y tîm prysur.

 

“Nod cyffredinol Gwasanaethau Amgylcheddol A&D oedd gwella systemau, cynyddu elw a datblygu i fod yn fwy effeithlon trwy reolaeth well.”

“Derbyniodd Nigel Parry (Rheolwr Cydymffurfiaeth) wybodaeth am raglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru gan deimlo y byddai’n gyfle da i ni uwch-sgilio ein tîm rheoli contractau.”

“Bellach, mae pedwar ohonom ni un ai wedi cwblhau’r cwrs neu wrthi’n cwblhau’r cwrs - gorffennais i a Lee Holmes y cwrs yn 2017; derbyniodd Kevin Williams ei dystysgrifau ym mis Mawrth 2018; a dechreuodd Daniel Beattie’r cwrs ym mis Mehefin 2018, gyda’r bwriad o’i gwblhau eleni.”

 

Ar ôl llwyddo i gwblhau’r rhaglen a sicrhau Gwobr Lefel 7, trafododd Andy’r cyfleoedd sy’n deillio o’r rhaglen gyda’r cyfarwyddwyr. Penderfynodd y tîm fod manteision eang i’r cwmni a’r unigolion, cyn mynd ati i gyflwyno polisi cwmni cyfan i sicrhau bod pob aelod o’r tîm rheoli yn cael yr un cyfle.

“Rhaid i mi gyfaddef, nid oeddwn yn awyddus ar gychwyn y cwrs oherwydd ei fod yn teimlo braidd yn ddibwrpas ar adeg hwn o fy ngyrfa. Newidiodd hynny ar unwaith yn dilyn y gweithdy cyntaf.”

“Cefais fy syfrdanu gan bwysigrwydd sylfaenol arweinyddiaeth fel sgil ar wahân a’i phwysigrwydd o fewn busnes; heb anghofio’r gwahaniaeth y gallai wneud i A&D. O’r eiliad yna, roeddwn i’n llawn brwdfrydedd!”

“Roedd y siaradwyr yn ysbrydoledig iawn, tra roedd y cynnwys yn hollol berthnasol. Mae arweinyddiaeth yn bwnc mor eang ac roedd hi’n amhosibl i mi beidio â siarad am y peth yn y swyddfa ar ôl pob sesiwn. Yn bersonol, yr her fwyaf oedd y gweithdy ariannol oherwydd roedd cymaint i ddeall mewn cyfnod byr o amser.”

“Roedd y darn olaf o waith cwrs - Cynllun Twf Strategol - yn gyfle da i mi roi’r hyn roeddwn wedi’i ddysgu ar waith. Dewisais ganolbwyntio ar ein hamcanion o ran cynyddu elw trwy gyflwyno dull arwain addasadwy, datblygu gweledigaeth eglur a diwylliant cryf a fyddai’n arwain at arferion gwaith gwell ac arbedion effeithlonrwydd ar draws ein gweithrediadau.”

“Cyflwynais fy nghynllun i’r cyfarwyddwyr, a gytunodd i’w gymeradwyo, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddatblygais fel rhan o’r cwrs. Nodwyd ein safle presennol a lle rydym ni eisiau cyrraedd ymhen tair blynedd, o ystyried ein cryfderau a’n gwendidau.”

“Roedd gweledigaeth y cyfarwyddwr ar gyfer A&D yn gryf ac felly cyflwynwyd hynny i’r cwmni cyfan er mwyn atgyfnerthu’r diwylliant. Cydweithiodd y staff yn effeithiol, gan weithio i gyflawni’r weledigaeth, gweithredu’r cynlluniau rheoli a rhoi meysydd dyletswydd i aelodau staff. Canolbwyntiais ar ein systemau TG a chydymffurfiaeth, gan symleiddio ein strwythur storio dogfennau er mwyn gwneud y broses yn gynt ac yn fwy effeithlon, a defnyddio’n caledwedd a’n meddalwedd presennol. Fe ail-ddyluniwyd y broses llif gwaith er mwyn creu dull gwaith gwell.”

“Mae’r system newydd yn ein galluogi ni i gasglu a phrosesu gwybodaeth yn gyflym er mwyn diwallu gofynion cyfreithiol ac adrodd yn ôl yn ystod ein cyfarfodydd rheoli misol, a gweithredu dangosyddion perfformio allweddol clir a manteisiol.”

 

Ar ôl llwyddo i gwblhau’r rhaglen a sicrhau Gwobr Lefel 7, trafododd Andy’r cyfleoedd sy’n deillio o’r rhaglen gyda’r cyfarwyddwyr. Penderfynodd y tîm fod manteision eang i’r cwmni a’r unigolion, cyn mynd ati i gyflwyno polisi cwmni cyfan i sicrhau bod pob aelod o’r tîm rheoli yn cael yr un cyfle.

 

“Rhaid i mi gyfaddef, nid oeddwn yn awyddus ar gychwyn y cwrs oherwydd ei fod yn teimlo braidd yn ddibwrpas ar adeg hwn o fy ngyrfa. Newidiodd hynny ar unwaith yn dilyn y gweithdy cyntaf.”

“Cefais fy syfrdanu gan bwysigrwydd sylfaenol arweinyddiaeth fel sgil ar wahân a’i phwysigrwydd o fewn busnes; heb anghofio’r gwahaniaeth y gallai wneud i A&D. O’r eiliad yna, roeddwn i’n llawn brwdfrydedd!”

“Roedd y siaradwyr yn ysbrydoledig iawn, tra roedd y cynnwys yn hollol berthnasol. Mae arweinyddiaeth yn bwnc mor eang ac roedd hi’n amhosibl i mi beidio â siarad am y peth yn y swyddfa ar ôl pob sesiwn. Yn bersonol, yr her fwyaf oedd y gweithdy ariannol oherwydd roedd cymaint i ddeall mewn cyfnod byr o amser.”

“Roedd y darn olaf o waith cwrs - Cynllun Twf Strategol - yn gyfle da i mi roi’r hyn roeddwn wedi’i ddysgu ar waith. Dewisais ganolbwyntio ar ein hamcanion o ran cynyddu elw trwy gyflwyno dull arwain addasadwy, datblygu gweledigaeth eglur a diwylliant cryf a fyddai’n arwain at arferion gwaith gwell ac arbedion effeithlonrwydd ar draws ein gweithrediadau.”

“Cyflwynais fy nghynllun i’r cyfarwyddwyr, a gytunodd i’w gymeradwyo, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddatblygais fel rhan o’r cwrs. Nodwyd ein safle presennol a lle rydym ni eisiau cyrraedd ymhen tair blynedd, o ystyried ein cryfderau a’n gwendidau.”

“Roedd gweledigaeth y cyfarwyddwr ar gyfer A&D yn gryf ac felly cyflwynwyd hynny i’r cwmni cyfan er mwyn atgyfnerthu’r diwylliant. Cydweithiodd y staff yn effeithiol, gan weithio i gyflawni’r weledigaeth, gweithredu’r cynlluniau rheoli a rhoi meysydd dyletswydd i aelodau staff. Canolbwyntiais ar ein systemau TG a chydymffurfiaeth, gan symleiddio ein strwythur storio dogfennau er mwyn gwneud y broses yn gynt ac yn fwy effeithlon, a defnyddio’n caledwedd a’n meddalwedd presennol. Fe ail-ddyluniwyd y broses llif gwaith er mwyn creu dull gwaith gwell.”

“Mae’r system newydd yn ein galluogi ni i gasglu a phrosesu gwybodaeth yn gyflym er mwyn diwallu gofynion cyfreithiol ac adrodd yn ôl yn ystod ein cyfarfodydd rheoli misol, a gweithredu dangosyddion perfformio allweddol clir a manteisiol.”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen