Mae dronau, a elwir hefyd yn ‘gerbydau awyrol a reolir o bell’ neu UAVs, yn ymddangos mewn llawer o adroddiadau newyddion ac erthyglau – p’un ai o ganlyniad i ddelweddau trawiadol o’r awyr neu ddefnyddiau newydd o flaen yr oes, mae’n anodd eu hanwybyddu. Mae mwy a mwy o ddronau’n cael eu prynu gan bobl fel hobi, ond mae eu datblygiad, a arweinir gan weithwyr proffesiynol mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, yn cynyddu statws y dechnoleg hon fel offeryn hollbwysig i lawer o sectorau, gan gynnwys adeiladu.

 

Cael darlun eglur

 

Mae dronau’n cael eu rheoli o bell a gellir gosod synwyryddion neu gamerâu arnynt sy’n ein helpu i gasglu data a fyddai wedi bod yn rhy beryglus neu’n amhosibl ei gael fel arall. Erbyn hyn, gallwn fynd i fannau anodd eu cyrraedd a chynnal archwiliadau trwy sgrin, neu dynnu lluniau a ffilmiau i’w hasesu yn ddiweddarach. Mae llawer o wahanol gamerâu ar y farchnad erbyn hyn – camerâu manylder uwch (HD), camerâu atgyrch un lens digidol (DSLR), camerâu thermol, camerâu coch, gwyrdd a glas (RGB) – sydd oll yn ein galluogi i gasglu gwybodaeth hollbwysig, gan agor y drws i ddefnyddiau newydd ar gyfer y dechnoleg hon. Ceir terfynau cyfreithiol llym ynglŷn â sut, ble a pha mor bell y gellir hedfan dronau, ond ar uchder o hyd at 400 o droedfeddi, ac ar bellter o 500 o fetrau o’r peilot, mae dronau’n fwy nag addas i ymgymryd ag unrhyw fath o dasg.

 

Diogelwch yn gyntaf

 

Gweithio ar uchder yw un o achosion mwyaf anafiadau a marwolaethau yn y diwydiant adeiladu; yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, cwympo o uchder oedd achos mwyaf cyffredin marwolaethau, gan gyfrif am bron i dri o bob deg (29%) o anafiadau angheuol i weithwyr (RIDDOR) yn 2013/2014. Digwyddodd 19% o’r anafiadau angheuol i’r 35 o weithwyr adeiladu a fu farw yn 2014/15 o ganlyniad i gwympo o uchder.

 

Yn 2015/2016, anafwyd 144 o weithwyr yn angheuol ar draws pob diwydiant, ac er bod y ffigur hwn yn is nag mewn blynyddoedd blaenorol o ganlyniad i fesurau iechyd a diogelwch gwell, achoswyd dros hanner y marwolaethau hyn gan faglu/cwympo a chwympo o uchder (http://www.hse.gov.uk/statistics/industry/construction/index.htm)

 

Mae dronau yn caniatáu i ni nesáu’n weledol at ardaloedd a allai fod yn beryglus ac yn ansefydlog ar do, safle, ffatri neu adeilad a thynnu lluniau sy’n angenrheidiol ar gyfer archwiliadau. Mae gorfod hurio sgaffaldiau, craeniau cyffredin neu graeniau hydrolig yn ddrud, ac mae’n amhosibl eu gosod ar rai safleoedd hyd yn oed oherwydd pryderon iechyd a diogelwch. Mae dronau’n osgoi’r holl drafferth ac oedi, a’r peryglon i bersonél a’r cyhoedd. 

 

Gellir defnyddio dronau hefyd i wirio eiddo o’r ddaear i weld a oes angen gwneud unrhyw waith cynnal a chadw neu atgyweirio, gan osgoi costau hurio a chodi sgaffaldiau, ysgolion neu lifftiau. Gellid dadlau mai arbed arian yw un o brif fanteision defnyddio dronau ac mae hefyd yn llai ymwthiol o lawer, gan ganiatáu i archwiliadau gael eu cynnal heb achosi anghyfleustra i breswylwyr.

 

Cynllunio a Datblygu Gwaith Adeiladu

 

Mae Ffotograffiaeth Awyrol gan Ddronau yn cynnig ffordd wych o gofnodi cynnydd prosiectau adeiladu – o’r awyr. Un o gymwysiadau mwyaf trawiadol dronau yw dangos prosiect adeiladu o’r awyr – mae’n ddelfrydol ar gyfer cyfleu cymhlethdod, graddfa a chynllun prosiectau peirianneg sifil mawr, a dangos eu cynnydd a’u datblygiad. Mae ffotograffau o’r awyr hefyd yn helpu i ddangos cyd-destun safle o fewn ei amgylchedd a’i leoliad.

Yn ogystal, trwy dynnu ffotograffau o’r awyr yn rheolaidd, mae adroddiadau cynnydd misol yn fwy effeithiol a defnyddiol o lawer i gleientiaid. Gall y cleient greu portffolio o ffotograffau o’r awyr sy’n dangos sut mae ei brosiect yn datblygu a gall y cwmni adeiladu ddadansoddi ei brosiect o’r awyr, gan amlygu problemau posibl nad ydynt i’w gweld o lefel y ddaear, neu hyd yn oed arddangos ei waith yn syml. Hyd yn oed cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau, mae ffotograffau a dynnwyd gan ddronau yn ddefnyddiol ar gyfer ceisiadau cynllunio, cynllunio pensaernïol ac arolygu.

I weld rhai enghreifftiau gwych o’r dechnoleg ar waith, cliciwch ar y dolenni fideo isod

 

https://vimeo.com/157955946

https://vimeo.com/158716158

 

Aeroviews
Datrysiadau Cyfryngau Awyrol a Gymeradwywyd gan yr Awdurdod Hedfan Sifil 

Aeroviews logo

www.aeroviews.uk

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen