Mae’n gyfnod cyffrous. Mae’r technolegau newydd sydd wedi dod yn rhan o’r diwydiant adeiladu modern yn dod yn ffordd o fyw ar gyfer contractwyr mawr ac mae’r canlyniadau’n glir - strwythurau hardd gyda phensaernïaeth ddeallus - wedi’u cynllunio, eu datblygu a’u cyflawni mewn amgylchedd lle mae bron unrhyw beth bellach yn bosibl. Mae’r offer meddalwedd BIM newydd, yn ogystal â’r dechnoleg sydd bellach ar gael i’r cyrchu nhw, wedi creu elfen hollol newydd i’r amgylchedd adeiledig, ac mae’r maes adeiladu yng Nghymru ar fin bod yn ddiddorol iawn. Darllenwch fwy i weld sut mae un cwmni yn cydweithio gyda’i gadwyn cyflenwi ei hun, ac yn cymryd camau ymarferol i fodloni gofynion dulliau adeiladu modern.

 

Rachel Davies, Dyfodol Adeiladu Cymru


Yn y gwanwyn, cynhaliwyd digwyddiad cyntaf cyfres o ddigwyddiadau cymorth y Rhwydwaith, dan arweiniad Wynne Construction. Cyflwynwyd y digwyddiad trwy Dyfodol Adeiladu Cymru i weithredu ‘Model Gwybodaeth Asedau’ ar y cyd, fel rhan o broses BIM ar gyfer eu prosiectau fframwaith nesaf ledled gogledd Cymru.


Fe wnaeth 33 o gynrychiolwyr o gadwyn gyflenwi Wynne Construction gymryd rhan yn y sesiwn ryngweithiol yng ngogledd Cymru, yn cydweithio i fynd i’r afael ag ymarferoldeb bod yn rhan o gyfres o brosiectau adeiladu sy’n galw am safonau adeiladu BIM Lefel 2.  Ynghyd â chynrychiolwyr o Dyfodol Adeiladu Cymru, Canolfan Adeiladu Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, a’r darparwr meddalwedd, CoBuilder, cyflwynodd tîm Wynne Construction weithdy hynod o addysgol a difyr, a oedd yn trafod eu prosiectau BIM, yr angen am wybodaeth ac ymgysylltu gan y gadwyn gyflenwi, yn ogystal â throsolwg o’r offer meddalwedd y byddant yn eu defnyddio i gwblhau’r dasg.

Dechreuodd Wynne Construction eu taith BIM gan ddefnyddio technegau modelu syml ar gyfer strwythurau ffrâm dur. Dros y flwyddyn ddiwethaf, maen nhw wedi datblygu eu cynllun gweithredu BIM unigryw eu hunain, yn cydlynu’n llawn eu gweithdrefnau ar gyfer pensaernïaeth, peirianneg sifil, tirlunio ac adeiladu - gan greu eu ‘beibl’ ar gyfer rheoli prosiectau BIM ar draws yr eu holl brosiectau adeiladu. Y cam pwysig nesaf yn y daith hon yw creu ‘Model Gwybodaeth Asedau Llawn’ -  cronfa ddata fyw o’r holl gynhyrchion a gwybodaeth cyfunol a fydd yn cael eu defnyddio gan y cyflenwyr, wedi’i chreu ar y cyd gan y gadwyn gyflenwi, i’w defnyddio ym mhob un o brosiectau Wynne Construction.

Yn ogystal ag ymdrin â llawer o wybodaeth dechnegol, bu modd i dîm adeiladu Wynne Construction ddarparu ymagwedd ymarferol a phragmatig at y dasg ar gyfer aelodau eu cadwyn gyflenwi - yn benodol, casglu data cynnyrch (gwrthrych) a gwybodaeth asedau ar gyfer y model BIM - yn ogystal â derbyn adborth gwerthfawr ac atebion arloesol gan y grŵp i helpu i wella’r broses. Mae tîm Wynne wedi cynhyrchu ‘gofynion gwybodaeth asedau’ manwl yn amlygu pa wybodaeth sydd ei hangen gan y cyflenwyr, a sut y dylid ei chyflwyno; bydd y data wedyn yn cael ei fwydo i mewn i borth rheoli asedau ar-lein, lle gellir ei brosesu a’i wneud yn barod i’w ddefnyddio.

 

Slider 4
Yn sgil creu’r grŵp hwn, mae cyfrifoldeb dros y wybodaeth yn cynrychioli symudiad sylweddol yn y ffordd y mae’r cwmnïau adeiladu hyn yng Nghymru yn gallu gwneud busnes, ac mae’n amlygu creu grym marchnad aruthrol - mae’r grŵp hwn o gyflenwyr, dan arweiniad y prif gontractwr, Wynne Construction, yn gallu derbyn unrhyw brosiect BIM, a gwneud iddo weithio, er budd y gadwyn gyflenwi gyfan.

Mae’r ymagwedd gyfan yn ymwneud â rhannu a chydweithio; union egwyddor BIM. Mae’n un o rannau allweddol sylfaenol cyflwyno Dyfodol Adeiladu Cymru; cydweithio gwirioneddol.

 

Nid yw’r ymagwedd hon heb ei heriau; bydd angen i’r grŵp ddatblygu i’w cyfrifoldebau ar y cyd, ac nid oes amheuaeth y bydd rhai problemau i’w goroesi, yn enwedig ym meysydd mecanyddol a thrydanol, lle gall BIM fod yn eithaf cymhleth, a gall gwrthdaro ddigwydd yn aml. Fodd bynnag, bydd  croesbeilliad arloesol syniadau rhwng cyflenwyr a datblygu ymarferoldeb defnyddio’r Model Gwybodaeth Asedau Llawn fel grŵp yn galluogi cadwyn gyflenwi Wynne i wireddu wir fudd bod yn  gyfunol.

Yn gyffredinol, mae’r gadwyn gyflenwi yn gadarnhaol iawn am yr ymagwedd hon ac yn awyddus i ymgysylltu â’r dechnoleg:

“Rydym ni’n meddwl ei fod yn syniad gwych. Nid ydym ni wedi defnyddio BIM o’r blaen, nac ar unrhyw brosiectau cadwyn gyflenwi eraill, felly rydym ni’n dechrau o’r newydd heb gyllideb na chwmpas. Rydym ni’n teimlo’n gyfforddus yn defnyddio’r dechnoleg - mae ein hunig bryder hyd yn hyn yn ymwneud â chostau a sut bydd yr ymagwedd hon yn effeithio ar werth ein contract yn yr hirdymor.” AMP Engineering Solutions

“Mae’n ymagwedd ddiddorol iawn ac rydym ni’n llythrennog iawn o ran technoleg, felly ni fydd yn anodd ei gweithredu - fwy na thebyg, bydd yn cydweddu â’n rolau presennol, oherwydd mae ein gweithgynhyrchwyr eisoes yn darparu data electronig. Mae ein profiad BIM hyd yn hyn yn fach iawn, ac mae gennym ni farn gymysg ynghylch y buddion mwy, ond rydym ni’n edrych ymlaen at weld a fydd yn gwneud gwahaniaeth.” CDL Partitions

“Dyma ein prosiect BIM cyntaf, ac rydym ni’n gyffrous - mae’r buddion yn glir. Rydym ni’n defnyddio llawer o dechnoleg, felly nid ydym ni’n ofni’r elfen honno. Mae llawer o ddata i’w fewnbynnu - yn enwedig i ni a hoffem wybod pwy fydd yn berchen arno wedyn, ac a fydd cwmnïau eraill yn gallu ei ddefnyddio - dw i’n siŵr y caiff y pethau hyn eu hateb maes o law.” Falconer Electricals

Mae Wynne Construction yn awyddus i arwain y ffordd a bod ar y blaen - maen nhw’n arloesi’r dull gweithio hwn ac yn gobeithio, trwy annog cydweithio cadwyn gyflenwi ar lefel sylfaenol, y gallant ddylanwadu ar weithgynhyrchwyr a’u cleientiaid, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, i  ‘wella’ o ran eu defnydd o dechnoleg ar brosiectau adeiladu a chefnogi BIM.  Ym mis Ebrill 2017, cyflawnodd y cwmni achrediad BIM Lefel 2 trwy BRE, i ardystio eu galluoedd BIM Lefel 2 yn unol â gofynion PAS 1192-2:2013. Mae Wynne Construction yn un o gontractwyr busnesau bach a chanolig brodorol Cymru cyntaf i gyflawni’r achrediad hwn trwy BRE.

I gael mwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan Dyfodol Adeiladu Cymru, ewch i www.constructionfutureswales.co.uk

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen