Mae'r trac pwmp yn Rhaeadr Gwy bellach ar fin cael ei gwblhau ac mae'r trac ar agor o 21 Medi ymlaen.

Mynegi Diddordeb - Cyfnod i agor ar 2il Medi

Mesur 4.1 

Bydd y datganiadau o ddiddordeb hyn yn canolbwyntio ar reoli a storio maethynnau.

Amserlenni

1.    Bydd y Datganiadau o Ddiddordeb hwn (https://llyw.cymru/grant-cynhyrchu-cynaliadwyar agor o'r 2il Medi 2019.
2.    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 11 Hydref 2019
3.   
 Bydd yn bosibl cyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb unrhyw adeg yn ystod y cyfnod y bydd y cyfnod Datganiadau o Ddiddordeb ar agor.

Arian sydd ar gael

4.    Mae gan y datganiadau o ddiddordeb hyn ar gyfer y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy gyllideb o £8 miliwn

Pwy sy'n Gymwys

5.    Bydd eich Datganiadau o Ddiddordeb ond yn cael eu hystyried yn gymwys ar gyfer eu dethol os bydd un o aelodau'r busnes sy'n cyflwyno'r Datganiad o Ddiddordeb wedi bod yn bresennol yn nigwyddiad Sioe Deithiol Ffermio Cynaliadwy Cyswllt Ffermio. (https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/cysylltwch-0)
6.    Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n bresennol fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio a Taliadau Gwledig Llywodraeth Cymru gyda'r Cyfeirnod Cwsmer ar gyfer bod yn aelod busnes ac y maent am ei ddefnyddio i wneud cais.
7.    Ni fyddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer cyfnod datganiadau o ddiddordeb y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy hwn os yw eich busnes wedi cael cais Grant Cynhyrchu Cynaliadwy llwyddiannus o dan gylch 1, 2 neu 3.
8.    Y grant mwyaf y gellir ei roi yw £50,000
9.    Y grant lleiaf y gellir ei roi yw £12,000

Caiff ymgeiswyr gyflwyno eu cwestiynau am eu cais Datganiad o Ddiddordeb a'r broses gan ddefnyddio eu cyfrif RPW ar-lein.

Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yma:  https://llyw.cymru/cynllun-rheoli-cynaliadwy

Mae cyfansoddwyr caneuon a cherddorion talentog ‘Canolbarth Cymru’ yn cael eu gwahodd i gyflwyno caneuon a cherddoriaeth wreiddiol a gellid eu defnyddio fel trac sain ar gyfer ymgyrch farchnata integredig newydd sy’n hyrwyddo’r rhanbarth fel cyrchfan fodern i ymwelwyr.

Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Cafodd dros 170 o ffermwyr o bob rhan o Gymru eu dewis i gymryd rhan yn rownd nesaf prosiect cynllunio sy’n ymwneud ag iechyd anifeiliaid ac sydd â nod hirdymor o wneud ffermydd yn fwy effeithlon, proffidiol a chynaliadwy. 

Datgan Diddordeb - Rownd 6 yn cau heddiw

Mesur 16.2 (a) – Prosiectau Peilot

 

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, digwyddiadau ac astudiaethau achos

Newyddion Gweithwyr dan hyfforddiant yn mynd i'r afael  Mortar Calch
Efallai eich bod wedi gweld rhai o’r sesiynau hyfforddiant rydym wedi eu cynnig fel: rhan o’n…
Newyddion Cartref newydd i 'Remakery' cyntaf Cymru
Mae Remakery cyntaf Cymru ’bellach ar agor yn Fishguard. Mae gan y Pembrokeshire Remakery, y…
Newyddion Prosiect ymwybyddiaeth o driniaeth wrthfiotig
{"preview_thumbnail":"/walesruralnetwork/sites/walesruralnetwork/files/styles/video_embed_wysiwyg…
Newyddion Dyfarniad o dros £½m i ardal dalgylch Taf Bargoed ar gyfer prosiect adfer
Bydd prosiect gwerth hanner miliwn o bunnoedd i ddiogelu llynnoedd yn un o fannau gwyrdd mwyaf…