Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

WEFO

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Ein cylchlythyr diweddaraf - Crynodeb manwl o bopeth o'n Digwyddiad Dathlu Cymru Wledig ar 9 a 10 Mehefin 2022.

WRN Newsletter

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Astudiaethau achos WoodLabPren
Bydd prosiect Wood LAB Pren yn ymdrin llawer o agweddau ar y gadwyn gyflenwi pren yng Nghaerffili a…
Astudiaethau achos Prosiectau Grŵp Gweithredu Lleol Caerffili a Blaenau Gwent 2018 -2019
Dysgwch fwy am rai o’n prosiectau sy’n rhan o Raglen Datblygu Gwledig Cwm a Mynydd yng Nghaerffili…
Newyddion A ydych yn barod i ymuno â grŵp trafod deinamig a blaengar Cyswllt Ffermio i yrru eich busnes yn ei flaen?
Mae dros 1500 o fusnesau ffermio o bob rhan o Gymru wedi elwa o grwpiau trafod amlsector a…
Newyddion Treialu EBV newydd ymwrthedd i lyngyr mewn astudiaeth beilot gan y Cynllun Hyrddod Mynydd
Mae ffermwr o Gymru wedi canmol cynllun peilot dan arweiniad y diwydiant a fu'n ymchwilio i…
Gwerthusiad; Ymchwil a Chanllawiau

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r Gwerthusiad; Adroddiadau Ymchwil ac Arweiniad.

Astudiaeth Achos y Mis: Darganfod Ffordd Cambria Way

Nod prosiect Darganfod Ffordd Cambria, a arweiniwyd gan Gyngor Sir Powys, oedd hybu ffyniant economaidd a chynyddu nifer yr ymwelwyr ac ymwybyddiaeth o gynnyrch ar hyd Ffordd Cambria.

Dathlu prosiectau llwyddiannus yn ein digwyddiad Dathlu Wledig Cymru

Mae pedwar o'r prosiectau llwyddiannus niferus i elwa o Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn gwobrau am eu llwyddiannau mewn digwyddiad deuddydd a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol.

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.