Agorodd y cynllun uchod ar 1 Chwefror 2019 Mae'n gronfa buddsoddi cyfalaf sydd ar agor i berchnogion coedwigoedd preifat, perchnogion coedwigoedd awdurdodau lleol a pherchnogion eraill yn y sector cyhoeddus, a busnesau micro, bach neu ganolig.

Mae cam cyntaf prosiect sydd werth £1.4 miliwn i drawsnewid Plas Weunydd yn westy ar safle Slate Mountain Llechwedd nawr wedi cael ei gwblhau gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Gallai cadwyn gyflenwi Coetir newydd yng Nghymru ar gyfer cynhyrchion wedi'u cynaeafu fod yn hwb i'r sector bwyd.

Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Heb farch ar y bryn am bron i wyth mlynedd a rhai o’r cesyg allan yn pori trwy’r flwyddyn, mae’r ebolion yn awr yn eu hugeiniau. Dewisodd perchnogion yr ebolion hardd hyn rai ohonynt i fwrw ebolion yn 2018. Daw’r cesyg lled wyllt, adran A hyn sydd wedi eu cofrestru â Chymdeithas yr Ebolion a’r Cobiau Cymreig o Bendre (Fferm Pendre,) Castell-paen (Fferm Newhouse) a Llewetrog (Fferm Llewetrog) ac maent yn cael eu monitro gan Gymdeithas Gwellia Ebolion Graban Hill yn Llandeilo.

Mae Cyswllt Ffermio ar hyn o bryd yn recriwtio Safleoedd Arddangos newydd ledled Cymru. Gwahoddir datganiadau diddordeb gan ffermwyr a choedwigwyr erbyn Dydd Llun, 15 Ebrill 2019 fan bellaf.

Mae Safleoedd Arddangos yn rhan allweddol o raglen trosglwyddo gwybodaeth Cyswllt Ffermio. Bydd y safleoedd newydd yn dod yn weithredol ym mis Medi 2019.                                  

Os ydych chi’n awyddus ac yn frwdfrydig i ddatblygu eich busnes trwy fod yn Safle Arddangos am gyfnod o dair blynedd, cysylltwch â Cyswllt Ffermio a chwblhewch y ffurflen i ddatgan eich diddordeb.

Dywed Dewi Hughes, rheolwr datblygu technegol Menter a Busnes, sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru, fod y rhaglen yn cynnig cyfle gwych i berchnogion busnes uchelgeisiol sy’n awyddus i ddiogelu dyfodol eu busnes trwy gymryd y camau angenrheidiol i fod mor effeithlon a chynhyrchiol â phosibl, er mwyn rheoli ac ymdopi gyda chyfleoedd a heriau marchnadoedd y dyfodol.

“Dros y flwyddyn ddiwethaf yn unig, mae ein safleoedd arddangos wedi codi safonau ar draws nifer o feysydd, sydd wedi eu galluogi i leihau mewnbynnau, cynyddu allbynnau a gweld yr effaith hollbwysig honno ar eu helw, wrth iddynt ddysgu o brofiad personol, ac maent yn gallu gweld drostynt eu hunain beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio.

“Gydag arbrofion a phrosiectau’n digwydd drwy’r flwyddyn, mae’r busnesau wedi elwa o gefnogaeth a chymorth rheolaidd gan dîm technegol Cyswllt Ffermio, yn ogystal â derbyn cymorth ac arweiniad sylweddol gan arbenigwyr ar sectorau penodol wedi’u hariannu’n llawn i gynnig cyngor,”  meddai Mr Hughes.

Elfen hanfodol o lwyddiant rhaglen trosglwyddo gwybodaeth Cyswllt Ffermio yw ei rôl wrth rannu arfer dda drwy raeadru gwybodaeth gyda’r diwydiant ehangach. Trwy raglen o ddigwyddiadau safleoedd arddangos uchel eu proffil ac adnoddau hyrwyddo, mae Cyswllt Ffermio yn gallu rhannu canfyddiadau a chanlyniadau nifer o brosiectau ac arbrofion ar draws nifer o sectorau, gan amrywio o reoli’r borfa i iechyd a hwsmonaeth anifeiliaid, gydag arloesedd a thechnoleg newydd yn chwarae rhan flaenllaw.

“Fel gyda’n rhwydwaith safleoedd arddangos presennol, bydd pob busnes a ddewisir yn derbyn dangosyddion perfformiad clir ac yn cytuno ar ganlyniadau o’r dechrau fel bod nodau a systemau clir ar waith i fonitro cynnydd,” meddai Mr Hughes. 

Bydd pob un o’r safleoedd arddangos newydd yn cael eu hannog i fanteisio ar elfennau eraill o gefnogaeth Cyswllt Ffermio sydd ar gael ar gyfer busnesau cymwys sydd wedi cofrestru, gan gynnwys y Rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth, sy’n cynnig cyfle i ymweld â busnesau llwyddiannus yn Ewrop yn ogystal â chroesawu arbenigwyr a fyddai’n gallu cefnogi eich amcanion datblygu chi fel busnes.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r hyn y gallech ei ddisgwyl pe byddech yn cael eich dewis i fod yn rhan yn rhwydwaith arddangos Cyswllt Ffermio, cliciwch yma lle gallwch weld adroddiadau a chanlyniadau rhai o’r busnesau sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd.

 

I gwblhau ffurflen ‘Datganiad Diddordeb Safleoedd Arddangos’ Cyswllt Ffermio, cliciwch yma neu ffoniwch y Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813 neu anfonwch e-bost at farmingconnect@menterabusnes.co.uk.

 

Noder: y dyddiad cau i gyflwyno eich ffurflen Datganiad o Ddiddordeb yw dydd Llun, 15 Ebrill 2019.

 

Gwyn Parry
geraint_gethin and_rhys_thomas

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, digwyddiadau ac astudiaethau achos

Newyddion Myfyrwyr chweched dosbarth yn cael gwybodaeth arbenigol yn ysgol undydd HCC
Daeth myfyrwyr 16-18 oed o ddwy ysgol yng nghanolbarth Cymru i bencadlys y corff cig coch, Hybu Cig…
Newyddion Llinell Llanfair yn cael plygiau ar gyfer ceir trydan
Mewn seremoni a gynhaliwyd ar 14 Mawrth lansiodd rheilffordd ysgafn Y Trallwng a Llanfair ei…
Newyddion Ciosg ffôn eiconig Treuddyn
Bydd ciosg ffôn eiconig Treuddyn yn Stryd y Frenhines yn cael ei adfywio drwy fenter a arweinir gan…
Newyddion Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (CAEDG) Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (CBAT)
Cronfa gyfalaf yw hon ac mae’n cael ei chefnogi drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig…