Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Cynhadledd a digwyddiad rhwydweithio yw'r cyntaf mewn cyfres, sy'n dathlu'r gwaith prosiect eang y mae ein rhanddeiliaid yn ei gyflawni o ran rheoli tir yn gynaliadwy er mwyn gwella gwydnwch adnoddau naturiol Cymru a gwireddu'r manteision y mae'r rhain yn eu cynnig i gymunedau ledled Cymru.

Dydd Mercher, 11 Tachwedd 2020: 09:30 - 15:00

Cofrestrwch i'r digwyddiad yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-management-scheme-celebrating-success-looking-to-the-future-tickets-124433272267
 

 

Gall Cynllun LEADER fod yn offeryn economaidd gymdeithasol defnyddiol, wrth ymateb yn uniongyrchol i’r argyfwng mewn ardaloedd gwledig, ac ar gyfer y broses adfer yn y tymor hir Mae Grwpiau Gweithredu Lleol yng Nghymru wedi nodi blaenoriaethau uniongyrchol ar lawr gwlad.

Datganiad Ysgrifenedig gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: 

Heddiw rwy’n cyhoeddi buddsoddiad yn ein heconomi wledig gwerth dros £106 miliwn dros y tair blynedd nesaf. Bydd hyn yn cynnwys amrediad o gynlluniau a fydd yn ategu nifer o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru:

Y canllawiau diweddaraf; newyddion; diweddariadau a chyngor ar COVID-19 (coronafeirws) mewn un lle.

Bydd Miller Research yn cynnal y gwerthusiad drwy nifer o sianeli a phlatfformau dros gyfnod o 12 wythnos a ddaw i ben gydag adroddiad terfynol ar 23 Tachwedd.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

Astudiaeth achos y Mis: 8-o-Ni
Astudiaeth achos y Mis: 8-o-Ni

Astudiaeth i ymchwilio a nodi'r cyfleoedd cydweithio a fyddai'n gwella argaeledd ac arloesi yn yr ystod o gynnyrch cig oen sydd ar gael.

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: dyddiadau ymgeisio
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: dyddiadau ymgeisio

Cliciwch yma i weld rhestr o gynlluniau presennol Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020 sydd ar agor

logo
A statement to our stakeholders on the COVID-19 pandemic

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r coronafeirws, bydd blaenoriaethau Rhwydwaith Gwledig Cymru yn newid ychydig i adlewyrchu’ch anghenion newydd chi, ein rhanddeiliaid, dros y cyfnod digynsail hwn. 

logo
RPW update 04/04/2020

Diweddariad diweddaraf ar wasanaethau RPW yr effeithir arnynt gan y coronafeirws. 

Cyngor cyffredinol (diweddarwyd 4ydd Ebrill)

Ymateb Cyswllt Ffermio i Coronafirws (Covid 19)
Cyswllt Ffermio i Coronafirws (Covid 19)

“Pa bryderon bynnag sydd gennych am eich busnes, nid dyma'r amser i gadw’r pryderon i chi eich hun,  byddwn yn dod o hyd i arbenigwr a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth cyfrinachol sydd eu hangen arnoch naill ai dros y ffôn neu'n ddigidol,” yw neges Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglenni Gwledig gyda Menter a Busnes, sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar y cyd â Lantra Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.