Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

WEFO

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Wrth i Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 ddechrau ar ei blwyddyn olaf, mae'r digwyddiad Dathlu Gwledig yn edrych yn fanylach ar brosiectau a buddiolwyr y cyllid, nid yn unig dros y rhaglen ddiwethaf ond llawer o brosiectau a ddechreuodd gyda grantiau llai ac sydd wedi tyfu a symud ymlaen i wneud cais a derbyn cyllid drwy gynlluniau eraill.

Nod y digwyddiad yw dod â'r prosiectau'n fyw – gan arddangos y straeon go iawn gan y buddiolwyr go iawn drwy rannu eu profiadau, eu heriau a'u llwyddiannau'n uniongyrchol.

CADW'R DYDDIAD - Digwyddiad Dathlu Wledig Cymru ar 9fed i 10Fed Mehefin 2022

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Newyddion Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at Cyswllt Ffermio pan mae hi eisiau dysgu sgil newydd!
“Mae ffermio yn ddiwydiant blaengar sy'n symud yn gyflym felly mae gwyddoniaeth newydd y mae…
Newyddion Bridio defaid amlbwrpas am y tro cyntaf yng Nghymru - Cynllun peilot arloesol yn ceisio ychwanegu gwerth i wlân Cymreig
  Mae Arloesi Gwynedd Wledig, prosiect gan Menter Môn, wedi lansio cynllun peilot arloesol sy’n…
Newyddion Newyddion da yn llifo i mewn i gwmnïau bwyd a diod o Gymru wrth iddyn nhw sicrhau busnes yn Ne Corea
Mae gan fusnesau bwyd a diod Cymru reswm i ddathlu ar ôl taro bargeinion busnes a fydd yn gweld eu…
Newyddion Annog ffermwyr i ailfeddwl polisïau tocio gwrychoedd er budd natur a da byw
Mae ffermwyr Cymru wedi cael sicrwydd y gall mesurau sy’n diogelu ac yn cynyddu bioamrywiaeth ar eu…
CADW'R DYDDIAD - Digwyddiad Dathlu Wledig Cymru ar 9fed i 10Fed Mehefin 2022

Wrth i Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 ddechrau ar ei blwyddyn olaf, mae'r digwyddiad Dathlu Gwledig yn edrych yn fanylach ar brosiectau a buddiolwyr y cyllid, nid yn unig dros y rhaglen ddiwethaf ond llawer o brosiectau a ddechreuodd gyda grantiau llai ac sydd wedi tyfu a symud ymlaen i wneud cais a derbyn cyllid drwy gynlluniau eraill.

Nod y digwyddiad yw dod â'r prosiectau'n fyw – gan arddangos y straeon go iawn gan y buddiolwyr go iawn drwy rannu eu profiadau, eu heriau a'u llwyddiannau'n uniongyrchol.

Astudiaeth Achos y Mis: Ar Frig y Don – Datblygu Mordeithiau yng Ngorllewin Cym…

Sicrhau bod pob un o'r 6 phorthladd yng Nghymru yn mabwysiadu brand cyffredin ac ymdeimlad o gyrraedd drwy ddeunyddiau cydgysylltiedig a datblygu'r cynnyrch mordeithio ymhellach yng Nghymru.

Bwyd a Diod Cymru

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo Bwyd a Diod Cymru yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Y gweledigaeth yw creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru sydd ag enw da byd-eang am ragoriaeth, gydag un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd.

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.

1