Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

WEFO

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Ein cylchlythyr diweddaraf - Crynodeb manwl o bopeth o'n Digwyddiad Dathlu Cymru Wledig ar 9 a 10 Mehefin 2022.

WRN Newsletter

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Newyddion Deifio Dwfn Bioamrywiaeth yn annog Llywodraeth Cymru i dreblu’r gwaith o adfer mawndiroedd fel rhan o’r addewid i adfer natur
Heddiw mae ‘Deifio Dwfn Bioamrywiaeth’ dan arweiniad arbenigwr - a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru…
Newyddion “Does dim digon o oriau yn y dydd” i’r ffermwr llaeth ifanc entrepreneuraidd o Sir Benfro, Scott Robinson.
“Fyddwn i ddim lle rydw i heddiw oni bai am Cyswllt Ffermio,” meddai’r ffermwr llaeth o Sir Benfro,…
Newyddion Amser gwneud cais am y rownd diweddaraf o arian i drawsnewid trefi ledled Cymru
Mae'r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau ac yn dod i ben ar 2 Tachwedd. Mae rhagor o…
Newyddion Profion blasu yn cynyddu'r galw am Gig Oen Cymru
Mae paneli blasu i ddefnyddwyr a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) wedi golygu bod y rhai a'u…
Dathlu prosiectau llwyddiannus yn ein digwyddiad Dathlu Wledig Cymru

Mae pedwar o'r prosiectau llwyddiannus niferus i elwa o Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn gwobrau am eu llwyddiannau mewn digwyddiad deuddydd a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol.

Astudiaeth Achos y Mis: Cymorth Menter Moch Cymru yn rhoi hyder i fferm arallgy…

Mae Menter Moch Cymru wedi bod yn gatalydd i fenter newydd i besgi 1000 o foch yn Sir Benfro. Dywedodd Aled na fyddai debygol o fod wedi arallygyfeirio i gynhyrchu moch heb gyngor, arweiniad a chefnogaeth Menter Moch Cymru. 

Bwyd a Diod Cymru

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo Bwyd a Diod Cymru yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Y gweledigaeth yw creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru sydd ag enw da byd-eang am ragoriaeth, gydag un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd.

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.

1