Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Ein cylchlythyr diweddaraf - Crynodeb manwl o bopeth o'n Digwyddiad Dathlu Cymru Wledig ar 9 a 10 Mehefin 2022.

WRN Newsletter

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Newyddion Mae digwyddiad hynod lwyddiannus Merched mewn Amaeth Cyswllt Ffermio yn dychwelyd – ac eleni mae ar daith!
Mae merched sy’n gweithio ym myd amaeth ledled Cymru yn cael eu gwahodd i ymuno â Cyswllt Ffermio…
Newyddion Mentora yn helpu fferm i newid o gynhyrchu da byw i dyfu grawnwin
Mae mentora Cyswllt Ffermio gan gynhyrchydd sydd wedi sefydlu wedi bod yn allweddol i helpu…
Newyddion Rhybuddio ffermwyr i beidio â thorri corneli ar ddiogelwch wrth i bwysau gynyddu i gwblhau gwaith
Bydd ffermwyr dan fwy o bwysau nag erioed yn ystod y broses o drin a chynaeafu y tymor hwn, ar ôl i…
Newyddion Newidiadau nawr i'r drefn lladd gwartheg ar y fferm
Bydd canlyniadau ac argymhellion cyfarfod cynta'r Grŵp Cynghori Technegol (TAG) ar TB Gwartheg yn…
Ffermio a chefn gwlad

Cliciwch yma am wybodaeth, canllawiau a grantiau ar bopeth sy'n ffermio a chefn gwlad.

Dod o hyd i gymorth i'ch busnes tir yng Nghymru

Mae rhaglen Cyswllt Ffermio yn cefnogi datblygiad sector diwydiannau’r tir mwy proffesiynol, proffidiol a gwydn. Bydd yn cynnwys rhaglen trosglwyddo gwybodaeth, arloesedd a gwasanaethau cynghori integredig sydd wedi eu llunio i ddarparu gwell cynaliadwyedd, mwy o gystadleuaeth a pherfformiad amgylcheddol.

Astudiaeth Achos y Mis: Ffermio cymysg - hanesion a dyfodol

Mabwysiadodd y prosiect hwn safiad cadarnhaol, a'i nod oedd dangos, gan ddefnyddio gwybodaeth ddaearyddol (mapiau) fel y prif gyfrwng cyfathrebu, bod amaethyddiaeth gymysg gynaliadwy (tyfu cnydau yn ogystal â chodi da byw) yn bosibl mewn sawl man yng nghanol Cymru ac yn dod ag amryfal o cyd-fuddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, gan gynnwys swyddi ac economi wledig fwy bywiog. 

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.