Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Gyda mynediad i’r we a thechnoleg yn bwysicach nag erioed mae cynllun newydd ym Môn a Gwynedd  yn sicrhau bod canolfannau cymunedol a gweithwyr allweddol yn cael cyswllt am ddim yn ystod y cyfnod clo.

Mae’r prosiect sy’n cael ei gydlynu gan Menter Môn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru yn rhoi mynediad i’r we mewn ardaloedd gwledig sydd heb gyswllt dibynadwy. 

Mae Cyswllt Ffermio wedi canfod ffordd arloesol o ymateb i’r ffaith bod digwyddiadau ar ffermydd wedi cael eu gohirio ar gyfer yr haf drwy gynnal cyfres o ddarllediadau digidol byw oddi ar ei safleoedd arddangos.

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r holl ddyddiadau a drefnwyd

Datganiad Ysgrifenedig: Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Yr ymgynghoriad terfynol ar ddeddfwriaeth i wahardd gwerthiant trydydd parti masnachol gan Cŵn bach a chathod bach. Lleisio'ch barn cyn 17 Awst.

Y canllawiau diweddaraf; newyddion; diweddariadau a chyngor ar COVID-19 (coronafeirws) mewn un lle.

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion Llywodraeth Cymru i wahardd ystod o eitemau plastig untro.

Ymgynghoriad: Lleihau plastig untro yng Nghymru

 

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

Astudiaeth Achos o'r Mis: Cysylltu gweithwyr a gwasanaethau allweddol i’r we
Astudiaeth Achos o'r Mis: Cysylltu gweithwyr a gwasanaethau allweddol i’r we

Gyda mynediad i’r we a thechnoleg yn bwysicach nag erioed mae cynllun newydd ym Môn a Gwynedd  yn sicrhau bod canolfannau cymunedol a gweithwyr allweddol yn cael cyswllt am ddim yn ystod y cyfnod clo.

Mae’r prosiect sy’n cael ei gydlynu gan Menter Môn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru yn rhoi mynediad i’r we mewn ardaloedd gwledig sydd heb gyswllt dibynadwy. 

Ffermio Cynaliadwy a'n Tir ymgynghoriad 2020
Ffermio Cynaliadwy a'n Tir ymgynghoriad 2020

Datganiad Ysgrifenedig: Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Heddiw mae’n bleser gennyf lansio ymgynghoriad sy’n ceisio barn ar gynigion ar gyfer cymorth amaethyddol i ffermwyr Cymru o 2021: https://llyw.cymru/ffermio-cynaliadwy-tir-symleiddio-cymorth-amaethyddol

 

logo
A statement to our stakeholders on the COVID-19 pandemic

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r coronafeirws, bydd blaenoriaethau Rhwydwaith Gwledig Cymru yn newid ychydig i adlewyrchu’ch anghenion newydd chi, ein rhanddeiliaid, dros y cyfnod digynsail hwn. 

logo
RPW update 04/04/2020

Diweddariad diweddaraf ar wasanaethau RPW yr effeithir arnynt gan y coronafeirws. 

Cyngor cyffredinol (diweddarwyd 4ydd Ebrill)

Ymateb Cyswllt Ffermio i Coronafirws (Covid 19)
Cyswllt Ffermio i Coronafirws (Covid 19)

“Pa bryderon bynnag sydd gennych am eich busnes, nid dyma'r amser i gadw’r pryderon i chi eich hun,  byddwn yn dod o hyd i arbenigwr a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth cyfrinachol sydd eu hangen arnoch naill ai dros y ffôn neu'n ddigidol,” yw neges Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglenni Gwledig gyda Menter a Busnes, sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar y cyd â Lantra Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.