Bydd y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer amryfal weithgareddau a fydd yn gwella’r ffordd y caiff ein hadnoddau naturiol eu rheoli. Bydd hynny, yn ei dro, yn cyfrannu at les ein cymunedau gwledig. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi dechrau’r gwaith o adeiladu llwybr beicio mynydd newydd ger canolfan ymwelwyr yn y Canolbarth sydd wedi ennill gwobrau.

Datgan Diddordeb - Rownd 6

Mesur 16.2 (a) – Prosiectau Peilot

Yr amserlen

1.    Bydd y ffenestr hon ar gyfer datgan diddordeb CSCDS ar agor o 5 Awst 2019. 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 16 Medi 2019.
Mae’n bosib cyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb ar unrhyw amser drwy gydol y cyfnod.

2.    Ni fydd rhagor o ffenestri ar gyfer y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio.

Y cyllid sydd ar gael

3.    Mae cyllideb o £8.216 miliwn ar gyfer Rownd 6 o’r Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio.

Cymhwyster

4.    Mae’n rhaid i’r gefnogaeth ar gyfer gweithgareddau cydweithio ddangos bod o leiaf dau gorff yn rhan o’r prosiect arfaethedig.  Rhoddir blaenoriaeth i gynigion ar gyfer prosiectau a fydd yn gweithredu ledled Cymru neu ar sail isranbarthol sylweddol (tair neu fwy o Ardaloedd Awdurdodau Unedol) ac sy’n dangos yn glir bod ystod eang o gyrff yn cydweithio drwy: 

•    Amrywiol weithredwyr o fewn cadwyn cyflenwi a/neu
•    Creu clystyrau a rhwydweithiau

5.    Ni roddir blaenoriaeth i brosiectau a gynigir sydd â ffocws cul, fel ardal ddaearyddol leol neu gadwyn gyflenwi linellol gyfyngedig, na chynigion am brosiectau sy'n ymchwiliol neu’n astudiaethau ar gyfer technolegau neu dechnegau newydd nad ydynt yn cynnwys elfen gydweithredu a chydweithio sylweddol. 

Gall ymgeiswyr gyflwyno cwestiynau am eu Datganiadau o Ddiddordeb a’r broses drwy anfon neges e-bost at: CooperationScheme@gov.Wales  

Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Mae llysgenhadon brwdfrydig yn helpu i roi £1miliwn prosiect ar waith yn y Mynyddoedd Duon i ddiogelu, gwella a chyfoethogi cefn gwlad i bobl o bob cefndir ei fwynhau.

Mae contract wedi ei osod i gwmni lleol Tregaron Trading Services (TTS) i adeiladu maes parcio newydd i Reilffordd Cwm Rheidol ym Mhontarfynach a fydd yn dechrau ym mis Gorffennaf.

Mi fydd y maes parcio newydd yn cyniatau i’r maes parcio presennol gael ei agor lan fel ardal wedi ei bedestrianeiddio i ymwelwyr, yn ogystal a maes parcio bysiau a fydd yn ddefnyddiol i ddigwyddiadau cymunedol yn y neuadd gymunedol newydd.

Mae’r brosiect wedi ei ariannu drwy gronfa Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygiad Gwledig 2014 - 2020, sydd yn cael ei ariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd am Ddatblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru (EAFRD).

Dywedodd Llyr ap Iolo, Rheolwr Cyffredinol Rheilffordd Cwm Rheidol fod:

“y maes parcio presennol yn annigonol ar gyfer y nifer o dwristiaid sydd nawr yn dod i’r reilffordd a Phontarfynach. Mi fydd gan y maes parcio newydd le ar gyfer 78 cerbyd yn cynnwys parcio annabl, llwybr hygyrch i’r orsaf a 4 man parcio bws a fydd yn gadael yr ardal o amgylch yr orsaf a’r caffi i gerddwyr yn unig a fydd yn gwella diogelwch ac awyrgylch yr orsaf. Rydym yn ddiolchgar iawn am yr arian rydym wedi derbyn oddi wrth EAFRD, ac edrychwn ymlaen at groesawu mwy o ymwelwyr i’r ardal”.

 Dywedodd y cyngorydd Rhodri Davies

“gyda Rheilffordd Cwm Rheidol yn darparu maes parcio newydd mi fydd yn hwb i ymwelwyr ac felly’r economi lleol. Mae’r palmant newydd sy’n cael ei adeiladu gan y cyngor hefyd yn gwella hygyrchedd a diogelwch cerddwyr i mewn i’r pentref i drigolion lleol ac ymwelwyr”.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, digwyddiadau ac astudiaethau achos

Newyddion Rhagweld cynnyrch glaswellt trwy ddefnyddio lloerennau
{"preview_thumbnail":"/walesruralnetwork/sites/walesruralnetwork/files/styles/video_embed_wysiwyg…
Newyddion System bori techno Fferm Carreg Plas
{"preview_thumbnail":"/walesruralnetwork/sites/walesruralnetwork/files/styles/video_embed_wysiwyg…
Newyddion Dechrau Ffermio 2019 Polisïau
{"preview_thumbnail":"/walesruralnetwork/sites/walesruralnetwork/files/styles/video_embed_wysiwyg…
Astudiaethau achos Gweithgareddau i Rieni a Phlant Gyda’i Gilydd
Disgrifiad o'r prosiect: Roedd y prosiect yn cynnwys ‘galwad agored’ i ddarparwyr gweithgareddau…