Lleoliad:
Caerffili
Swm cyllido:
£34320.00

Bydd prosiect Wood LAB Pren yn ymdrin llawer o agweddau ar y gadwyn gyflenwi pren yng Nghaerffili a Blaenau Gwent yn ogystal rhanbarth ehangach de Cymru. Un o nodaur prosiect fydd Ysbrydoli, Addysgu a Hwyluso trwy ddull gweithio mwy cydweithredol ymysg coedwigwyr, proseswyr, gweithgynhyrchwyr a dylunwyr.

Ei brif amcan yw cynyddu gwerth pren a dyfir yn lleol ar defnydd a wneir ohono. Trwy ddull a arweinir gan ddylunio ac arloesi, ei nod yw hwyluso datblygiad cynhyrchion, prosesau a dulliau newydd ac wrth wneud hynny ychwanegu gwerth at y pren ar bob cam or gadwyn gyflenwi.

1. Dau brif faes y prosiect yw:- Canfod rhwystrau yn y gadwyn gyflenwi pren leol a datblygu datrysiadau i oresgyn y problemau hyn

2. Ymchwilio i farchnadoedd newydd posibl a datblygu dulliau arloesol o ddefnyddior pren lleol a hwylusor gwaith o ddatblygu cynhyrchion.

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact