Mae Cynlluniau Trosglwyddo Gwybodaeth yn cefnogi'r sector amaethyddol a choedwigaeth i ddod yn wydn a chystadleuol yn y tymor hir ac yn helpu i leihau'r ddibyniaeth ar gymhorthdal cyhoeddus yn y dyfodol. 

Mae'r cynllun yn delio â'r heriau economaidd anodd. Pecyn cymorth integredig a chyfannol a gynigir i fusnesau fferm a choedwigaeth i gefnogi ac annog gweithgareddau a fydd yn galluogi busnesau ffermio a choedwigaeth i gynyddu eu proffidioldeb a'u heffeithlonrwydd yn ogystal â gwella eu perfformiad amgylcheddol. I ategu'r gwasanaethau cynghori, trosglwyddo gwybodaeth a'r ddarpariaeth arloesi, mae'n cynnig asedau ffisegol ar ddaliadau amaethyddol a buddsoddiadau mewn seilwaith ffermydd sy'n gysylltiedig â datblygu, addasu a moderneiddio ffermydd a busnesau coedwigaeth. 

Mae buddsoddi mewn asedau ffisegol yn dibynnu ar gyfranogiad priodol wrth drosglwyddo gwybodaeth. 

Mae buddsoddiadau cyfalaf wedi'u targedu at fynd i'r afael â chynhyrchu ar ffermydd ac effeithlonrwydd adnoddau ar draws pob sector o amaethyddiaeth gan gynnwys garddwriaeth ac mae'n helpu i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid, storio cnydau, tai cynhyrchu a thrin, cynhyrchu pridd a chnydau a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.