Adnewyddu’r maes parcio a’r toiledau ym Mae Dwn-rhefn

"Mae amcanion Cynllun Cyrchfannau'r Fro yn cynnwys datblygu economi ymwelwyr lewyrchus a chan fod prif faes parcio'r traeth a maes parcio'r Ganolfan Arfordir Treftadaeth mewn cyflwr gwael, mae'r awdurdod lleol yn cydnabod yr angen i uwchraddio seilwaith sylfaenol yr ardal er mwyn helpu i wella'r apêl i ymwelwyr. Felly, cynigir y gwaith canlynol:

• gosod arwyneb newydd ar brif faes parcio caled y traeth, gosod arwyneb ar y maes parcio bach wrth ochr y Ganolfan Treftadaeth a gosod arwyneb newydd ar y blaengwrt cyhoeddus o flaen y Ganolfan Arfordir Treftadaeth. Bydd y gwaith yn sicrhau bod ardaloedd digonol i sicrhau mynediad i'r anabl/lleoedd parcio; caiff yr ardaloedd parcio eu marcio'n glir, gan wella llif y traffig ar y safle a chynyddu lleoedd parcio i'r eithaf. • ardaloedd cerdded diogel i bobl, gan sicrhau y bydd trefniadau mynediad gwell ar waith i unigolion sy'n ymweld â'r safle ac y bydd ganddynt gysylltiad uniongyrchol â Llwybr Arfordir Cymru 
• gwaith i adnewyddu'r bloc toiledau allanol yn y Ganolfan Arfordir Treftadaeth yn llwyr; bydd sychwyr dwylo ynni-effeithlon a systemau goleuadau ynni-effeithlon ym mhob toiled 
• gwelliannau i'r gawod/ystafell wlyb er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â rheoliadau'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd a'i bod yn addas i'w defnyddio gan bawb, gan gynnwys darparu mynediad ramp i'r cyfleuster. Bydd yr ardal newid wlyb newydd hon yn golygu y bydd grwpiau cymunedol a sefydliadau masnachol trydydd parti yn gallu datblygu'r cynnyrch a gynigir ganddynt ac yn helpu i ddatblygu'r safle fel canolbwynt ar gyfer gweithgareddau awyr agored sy'n gysylltiedig â dŵr. • dulliau newydd ar gyfer storio a chasglu sbwriel er mwyn galluogi'r safle i gyflawni statws Baner Las. 
• Gwelliannau i'r prif arwyddion yn y ganolfan ymwelwyr. "

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£80,370
Ffynhonnell cyllid:
Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts