Canolfan Bywyd Gwyllt Dyfi

Bydd y prosiect yn creu tair swydd newydd i weithio yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt newydd Dyffryn Dyfi (DWC) ar lannau afon Dyfi ar Warchodfa Cors Dyfi, un o’r ychydig o gynefinoedd cors mawn iseldir sydd bellach yn bodoli yng Nghymru. Hefyd bydd yn hwyluso camau pensaernïol olaf y broses o ddylunio’r ganolfan, a darparu offer a meddalwedd ar gyfer sgrin cyffwrdd o’r radd flaenaf er mwyn ymgysylltu â’r gymuned, ac offer camera gyda meddalwedd fideograffeg ar gyfer y prosiect.

Bydd y ganolfan newydd, fydd yn defnyddio technoleg amgylcheddol  a chynaliadwy call a pherfformiad cadarnhaol o safbwynt carbon, yn cyfuno holl gyfleusterau presennol Prosiect Gweilch Dyfi dan un to, gan arwain at brofiad llawer mwy cyfoethog lle gall ymwelwyr a gwirfoddolwyr fel ei gilydd ymdrochi.

Caiff y ganolfan ei datblygu a’i hadeiladu o’r cychwyn cyntaf trwy gyfraniadau a chyfranogiad y gymuned. O’r cyfnod ymgynghori a gwneud penderfyniadau, at y broses o adeiladu a gweithredu, bydd gan y gymuned gyfle i gyfrannu bob cam o’r ffordd.

Gan arddangos cyfoeth bioamrywiaeth y warchodfa, gan gynnwys y Gweilch, bydd tîm o staff a 200 o wirfoddolwyr yn cyfleu treftadaeth ddiwylliannol, ddiwydiannol a naturiol Afon Dyfi am y tro cyntaf, trwy ganolfan arloesol er mwyn denu hyd at 60,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Bydd ARWAIN yn cyllido:

  • Tair swydd newydd
  • Cefnogaeth Rheoli a Gweinyddol
  • Datblygiad pensaernïol (tua 30% o’r cyfanswm)
  • Offer clyweled i ymgysylltu, ac ar gyfer addysg, hyrwyddo a chyhoeddusrwydd
  • Sgrîn Cyffwrdd 86 modfedd i ymgysylltu â’r gymuned
  • Meddalwedd pwrpasol (Ap) ar gyfer y sgrin cyffwrdd uchod

Mae prif amcanion prosiect cyffredinol DWC fel a ganlyn:

  • Adeiladu canolfan addas i’w diben, effeithlon o safbwynt ynni ar gyfer staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a dysgwyr sy’n ymweld â’r warchodfa natur
  • Darparu canolbwynt i wasanaethu’r gymuned leol ac ymwelwyr sy’n uno treftadaeth Afon Dyfi ac yn cynnig lle i’w ddefnyddio gan grwpiau cymunedol, artistiaid a sefydliadau
  • Dyblu nifer yr ymwelwyr cyfredol a darparu amrediad ehangach o gyfleoedd gwirfoddoli
  • Datblygu strategaethau rheoli ychwanegol o ran cynefin y gors mawn trwy hwyluso cyflwyno afancod i ardal gaeedig ar y warchodfa

Credwn fod y prosiect hwn yn cyfateb yn agos iawn at lawer o egwyddorion ARWAIN:

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£168,940
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Louise Nicholson
Rhif Ffôn:
01597827378
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts