Datblygu Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliant Aberhonddu

Partneriaeth ar y cyd yw’r cais hwn dan arweiniad Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, sy’n cydnabod pwysigrwydd datblygu’r rhwydwaith hwn ar gyfer Aberhonddu a’r eglwys gadeiriol ei hun. Bydd y Rhwydwaith yn cyfuno atyniadau treftadaeth a diwylliannol Aberhonddu, sefydliadau cymunedol, Canolfan Gwybodaeth newydd Cyngor Tref Aberhonddu: Visit Brecon, Twristiaeth Bannau Brycheiniog ac Uned Twristiaeth Cyngor Sir Powys. Bydd rhanddeiliaid hefyd yn cynnwys y gymuned twristiaeth ehangach a’r gymuned busnes i alluogi seilwaith marchnata digidol arloesol o’r gwaelod i fyny.

Diben y prosiect

Diben Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliant Aberhonddu yw cynnig dull o weithio unedig o ran codi ymwybyddiaeth am dreftadaeth gyfoethog y dref ac egni ei bywyd diwylliannol ac artistig. Gwneir hyn drwy ddatblygu atebion marchnata digidol cydgysylltiedig er mwyn manteisio i’r eithaf ar fuddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol partneriaid y prosiect, busnesau, gweithwyr, trigolion ac ymwelwyr.

Y Nodau

•    Creu Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliant newydd yn Aberhonddu i alluogi partneriaid y prosiect i gydweithio i gyflawni gweithgareddau marchnata o’r gwaelod i fyny, mewn ffyrdd newydd, perthnasol a chynaliadwy
•    Ymgynghori ac ymgysylltu â phartneriaid prosiect, staff, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, a chynnig hyfforddiant iddynt o ran eu rôl yn y prosiect wrth ymchwilio i straeon a darparu cynnwys
•    Creu cynnwys marchnata deinamig gan gynnwys: data, lluniau a fideos 
•    Ymchwilio i a datblygu ateb digidol cynaliadwy o ran cynllunio a sicrhau fod cynnwys yn hygyrch i’w ddefnyddio gan bartneriaid, busnesau a sefydliadau marchnata lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, ac i gynyddu dosbarthiad er mwyn ymestyn cyrhaeddiad yr adnoddau
•    Galluogi ymgyrchoedd marchnata digidol arloesol: gan gynnwys pecynnau profiadau diwylliannol unigryw a chyfryngau cymdeithasol ar y cyd trwy uno sefydliadau cymunedol i weithio gyda’r sector treftadaeth, diwylliannol a thwristiaeth i gyflenwi’r gwasanaeth

Amcanion

1.    Recriwtio o leiaf 10 partner - sefydliadau Treftadaeth a Diwylliant sy’n adlewyrchu amrediad a dyfnder treftadaeth Aberhonddu ac egni bywyd diwylliannol ac artistig y dref. Dyddiad targed: Rhagfyr 2018.
2.    Ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid y prosiect trwy gynnal cyfres o gyflwyniadau a gweithdai gyda phartneriaid a grwpiau cymunedol. Targed: cyrraedd 100 o randdeiliaid gydag o leiaf 10% gyda nodweddion gwarchodedig (Deddf Cydraddoldeb 2010)
3.    Ymchwilio i a chyhoeddi straeon i ddehongli treftadaeth a diwylliant Aberhonddu, ein partneriaid a rhanddeiliaid, mewn fformatau amrywiol, i’w defnyddio ar draws llwyfannau digidol. Targed: Straeon i’w dehongli a’u cyhoeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg mewn amrediad eang o fformatau digidol i gynnwys un fformat digidol arloesol
4.    Cynnal archwiliad o ddulliau marchnata cyfredol partneriaid, o ran gwefannau a chyfryngau cymdeithasol er mwyn adnabod ffyrdd newydd, arloesol o ddefnyddio’r seilwaith digidol presennol i gynllunio, casglu, cadw a dosbarthu cynnwys. Bydd hyn yn cefnogi dull o weithio cydgysylltiedig o ran cynllunio a marchnata ac yn cyflwyno gwasanaeth newydd i sefydliadau marchnata a busnesau lleol. Targed: Datblygu a chytuno gwasanaeth digidol perthnasol newydd ac arloesol i’w ddefnyddio gan bartneriaid erbyn Rhagfyr 2019
5.    Ymgysylltu â sefydliadau cymunedol er mwyn recriwtio gwirfoddolwyr i ymuno ag ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ar y cyd sy’n pecynnu ac yn cynrychioli treftadaeth a diwylliant Aberhonddu. Targed: o leiaf 10 hyrwyddwr gweithgar ar gyfryngau cymdeithasol
6.    Hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng partneriaid. Bydd hyn yn galluogi dull o weithio cydgysylltiedig ac yn cadarnhau ymrwymiad i roi cymorth mewn da ar gyfer Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliant Aberhonddu. Targed: yn y lle cyntaf 1 diwrnod y mis am 18 mis, ac yn barhaus wedi hynny

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£93800.40
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2
Arwain, the LEADER Programme in Powys - Case Studies
Developing Brecon Heritage and Culture Network

Cyswllt:

Enw:
Louise Nicholson
Rhif Ffôn:
01597827378
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts