Gweithgarwch Corfforol i Blant yn yr Awyr Agored

Daeth grp cydweithredol o bartneriaid or sector gofal plant a lles ar ofyn Reach er mwyn ceisio gweld pa gyfleoedd oedd yn bodoli i leihaur tebygolrwydd o ordewdra ymysg plant wrth gyrraedd oedran ysgol. Ym mis Mawrth 2017, penodywd arbenigwr annibynnol, Wellebing Planner, i gynnal cyfres o gyfweliadau gyda rhieni ac aelodau staff mewn 5 lleoliad gofal plant. Canfur astudiaeth fod digon o ddarpariaeth o ran cyfleoedd i blant fod yn egnol yn yr awyr agored ond bod cyfyngiadau o ran hynny.

Er enghraifft, yr amser a gymerir i fynd r plant ir toiled, gwisgo dillad awyr agored a bod yn l o fewn amserlen y sesiwn gofal plant. Daeth hefyd ir casgliad nad ywr amser mewn lleoliad gofal plant yn ddigonol iddynt gael y cyfanswm o oriau gweithgarwch corfforol dyddil. Mae angen ymgysylltu rhieni a gofalwyr hefyd. Mae rhieni yn teimlo nad ydynt yn gallu bod yn fwy egnol y tu allan oherwydd diffyg gwybodaeth, y tywydd, ac anghenion y plentyn. Dywedasant fod eu plant yn egnol mewn parciau cyfagos gan amlaf ac mai cerdded oedd eu gweithgaredd arferol.

PDF icon

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhiannon Hardiman
Rhif Ffôn:
01656 815080
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.bridgendreach.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts