Hyb Digidol Heol-y-cyw

Astudiaeth beilot yw’r prosiect sy’n ceisio dod â band eang i Neuadd Les Heol y Cyw a’i wneud yn hyb digidol ar gyfer y gymuned. Bydd yr hyb yn cynnig cynhwysiant digidol drwy ddarparu hyfforddiant a dulliau arloesol o addysgu yn y cartref.

Mae troi ein Neuadd Les yn hyb Digidol yn brosiect peilot unigryw yng nghefn gwlad Pen-y-bont ar Ogwr. Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw un arall yn gwneud rhywbeth tebyg. Yn wir, y ffaith bod Heol y Cyw yn bell o lawer o lefydd sy’n creu’r angen am ddarpariaeth gwasanaethau digidol lleol iawn yn y gymuned.

Mae’r neuadd yn ddigon mawr ac yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer dosbarthiadau dawns a grwpiau cymunedol. Mae mewn lle canolog yn y pentref. Trwy osod band eang a WiFi, bydd y neuadd yn dod yn adnodd digidol modern y gall holl breswylwyr y pentref ei ddefnyddio.

Dylai’r rhan fwyaf o Ben-y-bont ar Ogwr gael mynediad i adeilad cymunedol ar droed neu ar feic. Mae’r prosiect yn ceisio gosod esiampl i’r cymunedau hynny i ddangos iddynt sut y gellir troi adeilad cymunedol yn hyb digidol. Bydd yr adroddiad ar y prosiect ar gael i’r cyhoedd ac yn cael ei ddefnyddio fel astudiaeth achos ac enghraifft o arfer da gan Gronfa Gymunedol Cefn Gwlad Llewyrchus.

Trwy’r adroddiad gall cymunedau eraill ddysgu o gamgymeriadau a llwyddiannau’r prosiect. Byddant yn dysgu pa weithgareddau sy’n gweithio a pha rai sydd ddim. Bydd y prosiect yn dangos ffyrdd arloesol newydd o ymgysylltu â phreswylwyr sy’n addysgu neu weithio gartref, a gobeithio y bydd eraill yn elwa ar rannu’r dysgu hwnnw.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£27,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Sandra Lopes
Rhif Ffôn:
01656815080
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coychurch_Higher
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts