Llyfryn Ffit i Ffermio

Prosiect yn targedu ffermwyr ac unigolion sy'n gweithio mewn proffesiwn ynysig i wella iechyd, lles a hunan-barch ffermwyr sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yng Nghonwy.

Mae'r prosiect yn bwriadu treialu cynhyrchu llyfryn dwyieithog ac i gyflenwi copi i bob daliad fferm yng Nghonwy i annog pobl nad ydynt efallai'n hyderus neu'n teimlo'n gyfforddus i fynd i siarad â gweithiwr iechyd proffesiynol. Mae ffermwyr a theuluoedd ffermio ledled y DU yn agored iawn i les meddyliol gwael, gan gynnwys straen, pryder ac iselder.

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â'r Farming Community Network (FCN)

Sefydliad gwirfoddol ac elusen yw'r Farming Community Network sy'n cefnogi ffermwyr a theuluoedd yn y gymuned ffermio trwy gyfnodau anodd.

Mae ganddynt rwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr ledled Cymru a Lloegr, y mae llawer ohonynt yn ymwneud â ffermio, neu sydd â chysylltiadau agos ag amaethyddiaeth, ac felly mae ganddynt ddealltwriaeth dda o'r materion y mae gweithwyr fferm a theuluoedd ffermio yn eu hwynebu'n rheolaidd.

Maent wedi helpu miloedd o bobl i ddelio ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys anawsterau ariannol, clefydau anifeiliaid, iechyd meddwl ac anghydfodau teuluol. Mae'r gwirfoddolwyr yn “cerdded gyda'r aelodau” ac yn eu helpu i ddod o hyd i ffordd gadarnhaol drwy eu problemau - cyhyd ag y mae ei angen.

Nid gwaith yn unig yw ffermio - mae'n ffordd o fyw. Ond mae hefyd yn ddiwydiant cynhenid ​​sy'n beryglus ac yn gyfnewidiol i weithio ynddo. Mae ffermwyr yn cael eu gorfodi yn rheolaidd i ddelio â materion ar y fferm sydd y tu hwnt i'w rheolaeth, fel clefyd anifeiliaid, prisiau cyfnewidiol y farchnad a'r tywydd. Gall ffermio fod yn alwedigaeth unig ac unig iawn, gyda gweithwyr fferm yn aml yn treulio oriau hir yn y maes heb fawr ddim rhyngweithio cymdeithasol, os o gwbl

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,143
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
Fit For Farming

Cyswllt:

Enw:
Meira Woosnam
Rhif Ffôn:
01492 576672
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1