Prosiect Bioamrywiaeth Mawr

Nod y prosiect yw cynyddu bioamrywiaeth a gwella cydnerthedd ecosystemau yn Ffordd

Ellen yng Nghraig-cefn-parc a Maes Garnswllt, Garnswllt. Mae'r ddwy ardal hyn wedi'u nodi i'w datblygu a'u trawsnewid, er mwyn bod o fudd i'r cymunedau lleol drwy ddarparu ardal o le gwyrdd sy'n hygyrch i bawb lle gallant fanteisio ar bleserau byd natur ar garreg eu drws. Mae'r tir yn y ddwy ardal yn eiddo i Gyngor Cymuned Mawr felly mae caniatâd llawn eisoes wedi'i gymeradwyo. Bydd y prosiect yn y ddwy ardal yn cynnwys ardaloedd tyfu, perllan, blodau gwyllt, parth gwyllt, coed ffrwythau, ynysoedd llwyni, ardaloedd cynefinoedd bywyd gwyllt, coridorau bywyd gwyllt a gerddi cors.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gyflogi cydlynydd prosiect a fydd yn goruchwylio'r gwaith o redeg Prosiect Bioamrywiaeth Mawr a datblygu'r tir i greu meysydd natur ar gyfer addysg, hamdden, ymlacio a chymdeithasu ar gyfer cymunedau Craig-cefn-parc a Garnswllt.

Caiff gwirfoddolwyr o'r gymuned eu recriwtio a'u hyfforddi i helpu gyda'r gwaith o gynnal y safleoedd, tyfu a dewis y cynnyrch o'r coed, y llwyni a'r gwelyau uchel. Byddant yn datblygu sgiliau a gwybodaeth allweddol yng ngofynion garddio ynghyd â sgiliau bywyd mewn cydweithredu, trefnu a chyfathrebu.

Bydd Cydlynydd y Prosiect yn gweithio gyda'r gymuned leol a gwirfoddolwyr i benderfynu ar y dull gorau o ddosbarthu'r cynnyrch a dyfir i aelodau'r ardal leol. Gallai hyn gwmpasu nifer o ddulliau gwahanol, gan ddibynnu ar anghenion cymunedau Garnswllt a Chraig-cefn-parc. Bydd y cynnyrch yn dymhorol a bydd yn sicrhau bod cynnyrch drwy gydol y flwyddyn gyda chymysgedd o blannu olyniaeth a chydymaith, er enghraifft radisys sy'n tyfu'n gyflymach rhwng moron.

Wrth gynyddu'r fioamrywiaeth, bydd rhywogaethau brodorol yn cael eu dewis, fel coed afalau a gellyg. Bydd y prosiect yn gweithio gyda'r Bartneriaeth Natur Leol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddog Lleoedd Natur Lleol o Un Llais Cymru i sicrhau bod rhywogaethau'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu treftadaeth yr ardaloedd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£9398.88
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Vicki Thomson
Rhif Ffôn:
01792636992
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts