Strategaeth Gymunedol Betws

Sefydlwyd Fforwm Betws gyda'r nod o fynd i'r afael â phroblemau lleol a gwella pentref Betws, un o wardiau mwyaf difreintiedig Pen-y-bont ar Ogwr.  Trigolion lleol yw aelodau'r Fforwm ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector hefyd.  Nododd aelodau Fforwm Betws, fel cynrychiolwyr y gymuned leol, fod angen cynnal gwaith ymgynghori cwmpasu cyn creu Cynllun Datblygu Cymunedol 5 mlynedd y gellir ei gyflawni a Chynllun Gweithredu CAMPUS yn seiliedig ar 4 blaenoriaeth -   

  1. Trafnidiaeth gyhoeddus - Gweithio gyda'r darparwr cludiant cymunedol i sicrhau bod pobl leol yn gallu cyrraedd gwasanaethau a gweithgareddau. Cysylltu â Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr i gynnig newid llwybr bws i gynnwys safle bws newydd yn y ganolfan siopa agosaf.  
  2. Tai - Gweithio gyda'r Landlord Cymdeithasol i gynllunio datblygiadau yn y pentref yn y dyfodol
  3. Chwaraeon a hamdden - Gweithio gyda'r ysgol gynradd newydd i sefydlu canolfan chwaraeon ar y tir, y gall grwpiau chwaraeon ei ddefnyddio y tu allan i oriau ysgol
  4. Adfywio cymunedol - Gweithio gydag ymddiriedolaeth ddiwylliannol Awen i adnewyddu'r ganolfan gymunedol

Penodwyd ymgynghorydd a chynhaliwyd ymgynghoriad â phreswylwyr trwy ddulliau amrywiol – o ddrws i ddrws, annerch grwpiau cymunedol, stondin dros dro yn y ganolfan gymunedol leol, y cyfryngau cymdeithasol etc. 

Yn seiliedig ar yr adborth, crewyd Cynllun Cymunedol 5 mlynedd ar gyfer Betws a Chynllun Gweithredu CAMPUS pwrpasol sy'n cyd-fynd â Chynllun Corfforaethol a Chynllun Datblygu Lleol Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr gan sicrhau bod Cynllun Betws yn cyflawni nodau strategol corfforaethol yn lleol ac yn gallu cael gafael ar ffrydiau ariannu posibl i gyflawni'r nodau hyn. 

Roedd y Cynllun yn cynnwys 8 cynnig i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,999
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
19.3

Cyswllt:

Enw:
Sandra Lopes
Rhif Ffôn:
01656815080
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts