Trwy’r Twyni Tywod: Dulliau cynaliadwy o reoli tirwedd arfordirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar dirwedd Twyni Cynffig a Merthyr Mawr yn Ne Cymru.  

Nod y prosiect yw creu cydweithrediad parhaus rhwng rheolwyr y tir a’r warchodfa, tirfeddianwyr, defnyddwyr a buddiolwyr i helpu i reoli’r dirwedd arfordirol hon yn gynaliadwy er mwyn hybu bioamrywiaeth a sicrhau buddion i’r gymuned leol.  

Bydd gwaith rheoli cynefinoedd yn helpu i gryfhau ecosystem y twyni a’r prif nod yw hybu bioamrywiaeth, creu cysylltedd a sefydlogrwydd  gwell. Bydd y prosiect yn gwella golwg yr ardal ac yn ei gwneud yn haws i ymwelwyr ymweld â hi. Bydd arwyddion gwell ac ymgyrch i  hysbysebu llwybrau cerdded ac atyniadau hefyd yn gwella profiadau ymwelwyr. Y nod yw manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd iechyd a lles drwy gynnal a chadw llwybrau cerdded hygyrch a mannau gwyrdd o safon.   

Bydd y prosiect hefyd yn gyfle i weithio ar y cyd â busnesau lleol fel y clwb golff gan eu helpu i gyflawni eu huchelgais o sicrhau label ECO y GEO. Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys plannu a chynaeafu coetiroedd ac ymchwilio i’r posibilrwydd o ddefnyddio coed fel ffynhonnell ynni adnewyddadwy.  

Fel mae’r cyfnod presennol yn dod i ben, dyma ffilm yn dathlu llwyddiannau’r prosiect Dunes 2 Dunes.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£312,541
Ffynhonnell cyllid:
Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Dunes to Dunes: Sustainable Management of Bridgend Coastal Landscape
Dunes 2 Dunes Celebration Film

Cyswllt:

Enw:
Rhiannon Hardiman
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts