Ymddiriedolaeth Tir Cymuned Wledig - Peilot Sir Benfro

Mae’r cynnig hwn ar gyfer cynllun peilot dwy flynedd gyda’r nod o ddatblygu Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol ar gyfer Sir Benfro. Mae’r gweithgaredd wedi’i nodi yn nhabl rhesymeg ymyrryd LEADER a’r ddogfen Strategaeth Datblygu Lleol. Byddai’r prosiect peilot yn cyflogi swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol a fyddai’n canolbwyntio ar yr agweddau allweddol canlynol ac yn adrodd yn ôl arnynt:

  • Yr angen am dai gwledig
  • Dewis amgen o dai fforddiadwy i’w rhentu
  • Y galw am safleoedd hunanadeiladu
  • Datrysiad cyd-drigo
  • Helpu cymunedau i nodi a rhoi sylw i broffil poblogaeth sy’n heneiddio ac anghysondeb o ran prisiau tai.
  • Ymchwilio i ddulliau o ddatblygu sgiliau ar gyfer hunanadeiladu, a’u treialu
  • Datblygu archwiliad o dir ac adeiladau gyda chymorth y Cyngor Sir
  • Cynorthwyo Adran Gynllunior Cyngor - e.e. safleoedd eithriedig
  • Cynyddu cyfraddau meddiannaeth barhaol pentrefi arfordirol
  • Denu cyfalaf i’w fuddsoddi - ceisiadau grŵp.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£60,401
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Andy Dixon
Rhif Ffôn:
01834 860965
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts