Llun a gymerwyd yn ystod seremoni wobrwyo

Cafodd aelodau Rhwydwaith Gwledig Cymru eto’r fraint o fod yn rhan o ddathliadau un o raglenni LEADER ddydd Mercher 14 Mehefin.

Y tro hwn, roeddynt yng Ngheredigion lle’r oedd Cynnal Y Cardi yn dathlu llwyddiant eu prosiectau a ariannwyd gan LEADER mewn seremoni wobrwyo.

Mae LEADER yng Ngheredigion wedi ei arwain gan Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi ers 2007. Mae’r Grŵp yn cynnwys cynrychiolaeth o dri sector – y sector preifat, y sector cymunedol, a’r sector cyhoeddus. Diben hynny yw sicrhau cynrychiolaeth eang a chytbwys o fuddiannau. 

Ar gyfer Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013, bu Partneriaeth Adfywio Economaidd Ceredigion yn llwyddiannus yn eu cais i sefydlu rhaglen LEADER yng Ngheredigion, gan sicrhau £2.5 miliwn o gyllid. Dewiswyd Cyngor Sir Ceredigion yn gorff gweinyddu ar gyfer y rhaglen. 

Ffurfiwyd Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion, a chynhyrchwyd Strategaeth Datblygu Lleol er mwyn arwain y rhaglen LEADER. 
Ar gyfer cyfnod rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020, llwyddodd Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi £3.45 miliwn o gyllid i gyflawni ei raglen LEADER hyd at 2020. Datblygwyd Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer Rhaglen LEADER 2014-2020, a gafodd ei gweinyddu unwaith eto gan Gyngor Sir Ceredigion. 

Mae cyfanswm o fwy na 100 o brosiectau, 9 prosiect cydweithredol, a gweithgareddau animeiddio amrywiol wedi eu cyllido yn ystod cyfnod y rhaglen hyd yma, gyda gwaith yn parhau hyd at ddiwedd cyfnod y rhaglen. 

Y Gwobrau 

Roedd pum categori ar gyfer y gwobrau, a lluniodd panel annibynnol restr fer o dri phrosiect ar gyfer pob categori.

Gwobr Gweithio o’r Gwaelod Lan 

Dewisodd y panel Cynnal Llanddewi Brefi fel enillydd y categori hwn.
 

Gwobr Grymuso’r Gymuned 

Dewiswyd Oergell Gymunedol Aberporth fel enillydd y categori hwn.

Gwobr Meddwl tu fas i’r Bocs 

Yr enillydd yn y categori hwn oedd Technoleg ‘Rhyngrwyd y Pethau’ Aberteifi 

Gwobr Gadael Gwaddol 

Tafarn y Dyffryn gafodd y wobr.

Gwobr ‘Ymateb i’r Oes’ 

Clera oedd yr enillydd yn y categori hwn.
 

Roedd un wobr arall – Gwobr Ysbrydoliaeth Cynnal y Cardi – dewis y bobl.

Y prosiectau ar y rhestr fer oedd – 

Enillydd olaf y noson, yn derbyn Gwobr y Bobl oedd Oergell Gymunedol Aberporth.

Cipolwg yn unig yw’r prosiectau hyn a gyrhaeddodd restr fer y gwobrau o’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud mewn cymunedau diolch i raglen LEADER. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb!