Lleoliad:
Castell-nedd Port Talbot
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£13000.00

Disgrifiad o’r Prosiect

Nod y prosiect yw datblygu dull arloesol newydd i gynorthwyo datblygu economaidd yn NPT ac i helpu i atal a gwrthdroi'r dirywiad bioamrywiaeth yng Nghymru.

Beth fydd y prosiect yn ei gyflawni?

Nod y prosiect yw hybu busnesau a datblygiadau yng Nghastell-nedd Port Talbot a hyrwyddo busnesau gwyrdd arloesol drwy ddefnyddio a gwella’n treftadaeth naturiol yn briodol. Bwriedir i’r prosiect hwn roi cynllun arloesol ar waith er mwyn helpu i ddatblygu arfer da’n genedlaethol o ran  cynnig dull strategol o ddigolledu bioamrywiaeth. 

Abercregan

Pwy fydd yn elwa ar y prosiect?

Datblygwyr lleol, tirfeddianwyr lleol, cymunedau lleol hefyd os yw'r dull yn gweithio, gellir ei gyflwyno fel arfer gorau yn rhanbarthol felly gall y gymuned fwy eang manteisio.

Beth oedd canlyniad eich prosiect?  

Mae'r adroddiad terfynol yn nodi nifer o argymhellion ar gyfer sut gellid cyflwyno ymagwedd newydd at gydadfer bioamrywiaeth, sy'n angenrheidiol er mwyn gwneud iawn am golledion i ddatblygu, yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r rhain yn cynnwys dulliau ariannol a chyfreithiol, dulliau cyflwyno a manylion llawn cynigion sydd wedi'u hawgrymu ar gyfer nifer o safleoedd peilot. 

Beth oedd yr heriau/y  gwersi mwyaf a ddysgwyd yn ystod y prosiect?

Drwy weithio gyda pherchnogion tir preifat, nodwyd nifer o broblemau y byddai'n rhaid eu goresgyn cyn y gellir cynnwys tir preifat yn y cynllun. Nodwyd bod dryswch ynghylch rheolau cymorth gwladwriaethol yn gyfyngiad sylweddol ar y prosiect; fodd bynnag, mae hwn wedi'i oresgyn ers hynny. 

Beth nesaf i’ch prosiect?

Mae'r ymagwedd a nodwyd yn argymhellion yr adroddiad terfynol wedi'i defnyddio a'i datblygu wrth lunio cynllun cydadfer bioamrywiaeth, a nodir yng nghanllawiau cynllunio atodol arfaethedig CNPT ar fioamrywiaeth a geoamrywiaeth.  Y bwriad yw mabwysiadu'r canllawiau cynllunio atodol a'u rhoi ar waith yn 2018. 
 

                                   

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Rebecca Sharp
Rhif Ffôn:
07816 973877
Email project contact