Sheep and lamb

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwlân? Ydych chi’n gweithio gyda gwlân? Ydych chi’n cynhyrchu gwlân? Ydych chi’n gwau? Os felly, hoffem ichi gymryd rhan.

Mae gan Lywodraeth Cymru, drwy Rwydwaith Gwledig Cymru, grŵp trafod cyffrous newydd am wlân a thecstilau, eu defnyddiau a’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru.

Mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn flaenoriaeth graidd i Lywodraeth Cymru. Mae’r Llywodraeth wedi addo y bydd mwy o wlân o Brydain yn cael ei ystyried i inswleiddio adeiladau cyhoeddus. Dywedodd Gweinidog Materion Gwledig Cymru, Lesley Griffiths:

“Rwy’n falch o ddweud bod tîm rheoli cyfleusterau Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ystyried defnyddio gwlân yn ehangach yn ein hystâd yn y dyfodol, ar yr amod ei fod yn bodloni’r profion a’r ardystiadau cydymffurfio gofynnol.”

Nod y Grŵp Trafod yw adeiladu ar rwydweithiau presennol a chreu partneriaethau newydd i ysgogi syniadau newydd ac annog cydweithio i ddatblygu a chryfhau cadwyni cyflenwi gwlân yng Nghymru; bydd ychwanegu gwerth a lleihau gwastraff yn nodwedd allweddol.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar y Gweinidog ar gronfeydd Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru, bydd cyfle i geisio am gronfeydd i gefnogi eitemau cyfalaf untro drwy’r Gronfa Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig a chronfeydd pellach i ddatblygu camau gweithredu ar y cyd i gryfhau cadwyni cyflenwi drwy’r Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio. 

Bydd manylion pellach am y cynlluniau hyn yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Os hoffech gymryd rhan mewn trafodaethau pellach am y pwnc hwn, cysylltwch â Rhwydwaith Gwledig Cymru.