Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Nodd yr prosiect oedd i wella’r cyfleusterau yn Scolton Manor ac annog rhagor o ymwelwyr gan gynnwys coetsys i’r safle arbennig yma yng Nghanolbarth/Gogledd Sir Benfro.

Datganiad Ysgrifenedig gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: 

Heddiw rwy’n cyhoeddi buddsoddiad yn ein heconomi wledig gwerth dros £106 miliwn dros y tair blynedd nesaf. Bydd hyn yn cynnwys amrediad o gynlluniau a fydd yn ategu nifer o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru:

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwlân? Ydych chi’n gweithio gyda gwlân? Ydych chi’n cynhyrchu gwlân? Ydych chi’n gwau? Os felly, hoffem ichi gymryd rhan.

Y canllawiau diweddaraf; newyddion; diweddariadau a chyngor ar COVID-19 (coronafeirws) mewn un lle.

Bydd Miller Research yn cynnal y gwerthusiad drwy nifer o sianeli a phlatfformau dros gyfnod o 12 wythnos a ddaw i ben gydag adroddiad terfynol ar 23 Tachwedd.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

Astudiaeth Achos y Mis: Scolton Manor
Astudiaeth Achos y Mis: Scolton Manor

Nodd yr prosiect oedd i wella’r cyfleusterau yn Scolton Manor ac annog rhagor o ymwelwyr gan gynnwys coetsys i’r safle arbennig yma yng Nghanolbarth/Gogledd Sir Benfro.

Ffermio Cynaliadwy a'n Tir: Symleiddio cymorth amaethyddol o 2021 ymgynghori
Ffermio Cynaliadwy a'n Tir: Symleiddio cymorth amaethyddol o 2021 ymgynghori

Datganiad Ysgrifenedig: Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Heddiw mae’n bleser gennyf lansio ymgynghoriad sy’n ceisio barn ar gynigion ar gyfer cymorth amaethyddol i ffermwyr Cymru o 2021: https://llyw.cymru/ffermio-cynaliadwy-tir-symleiddio-cymorth-amaethyddol

 

logo
A statement to our stakeholders on the COVID-19 pandemic

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r coronafeirws, bydd blaenoriaethau Rhwydwaith Gwledig Cymru yn newid ychydig i adlewyrchu’ch anghenion newydd chi, ein rhanddeiliaid, dros y cyfnod digynsail hwn. 

logo
RPW update 04/04/2020

Diweddariad diweddaraf ar wasanaethau RPW yr effeithir arnynt gan y coronafeirws. 

Cyngor cyffredinol (diweddarwyd 4ydd Ebrill)

Ymateb Cyswllt Ffermio i Coronafirws (Covid 19)
Cyswllt Ffermio i Coronafirws (Covid 19)

“Pa bryderon bynnag sydd gennych am eich busnes, nid dyma'r amser i gadw’r pryderon i chi eich hun,  byddwn yn dod o hyd i arbenigwr a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth cyfrinachol sydd eu hangen arnoch naill ai dros y ffôn neu'n ddigidol,” yw neges Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglenni Gwledig gyda Menter a Busnes, sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar y cyd â Lantra Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.