Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

WEFO

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Ein cylchlythyr diweddaraf - Crynodeb manwl o bopeth o'n Digwyddiad Dathlu Cymru Wledig ar 9 a 10 Mehefin 2022.

WRN Newsletter

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Newyddion Cynllun Buddsoddi mewn Rheoli Maethynnau
Bydd y cyfnod ymgeisio yn agor ar 4 Gorffennaf 2022 ac yn cau ar 12 Awst 2022. Y dyraniad…
Newyddion Allforion bwyd a diod o Gymru yn cyrraedd y lefel uchaf erioed
Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod allforion bwyd a diod o Gymru…
Newyddion Tyfu er mwyn yr Amgylchedd (Hau yr Hydref)
Mae'r cynllun ar agor ar hyn o bryd a rhaid i bob datganiad o ddiddordeb ddod i fewn erbyn 29…
Newyddion Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru yn lansio ei hwb bwyd cyntaf yng Ngheredigion…
Mae menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, a arweinir gan PLANED, wrth ei bodd yn lansio ei hwb…
Dathlu prosiectau llwyddiannus yn ein digwyddiad Dathlu Wledig Cymru

Mae pedwar o'r prosiectau llwyddiannus niferus i elwa o Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn gwobrau am eu llwyddiannau mewn digwyddiad deuddydd a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol.

Astudiaeth Achos y Mis: Cledrau Cymru

 Mae Cledrau Cymru yn brosiect i gael pobl ar drafnidiaeth gyhoeddus fel twrist a mynd i weld rheilffordd dreftadaeth neu atyniadau eraill yng Nghymru.

Bwyd a Diod Cymru

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo Bwyd a Diod Cymru yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Y gweledigaeth yw creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru sydd ag enw da byd-eang am ragoriaeth, gydag un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd.

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.

1