Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

WEFO

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Ein cylchlythyr diweddaraf - Crynodeb manwl o bopeth o'n Digwyddiad Dathlu Cymru Wledig ar 9 a 10 Mehefin 2022.

WRN Newsletter

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion a digwyddiadau

 

Newyddion Ffliw'r Adar: Llacio'r gwaharddiad ar grynhoi adar yng Nghymru
Rydym wedi codi'r gwaharddiad ar grynhoi adar Galliforme fel ffesantod, ieir a thwrcwn yng Nghymru…
Newyddion Cyrsiau sgiliau Cyswllt Ffermio yn allweddol i ddatblygiad staff mewn busnes garddwriaeth
Mae planhigfa sy’n arbenigo mewn tyfu rhywogaethau newydd ac anarferol yn cymhwyso’r ethos o…
Newyddion Mae cyrsiau hyfforddiant yn helpu bugail i baratoi ar gyfer dyfodol mewn ffermio yng Nghymru
Mae bugail o Gymru yn sicrhau bod ganddo’r sgiliau a chymwysterau newydd i ymgymryd â'r heriau sy’n…
Ymgynghoriad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Yr ymgynghoriad hwn yw ein cam olaf tuag at gyflawni’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFC). Mae’n nodi ein cynigion, gan fanylu ar:

  • sut bydd ffermwyr yn cael eu gwobrwyo am ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur, yn ogystal â chynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy
  • sut mae'r cynllun yn bodloni amcanion Rheoli Tir yn Gynaliadwy (RTG)
  • y cymorth sydd ar gael
Dod o hyd i gymorth i'ch busnes tir yng Nghymru

Mae rhaglen Cyswllt Ffermio yn cefnogi datblygiad sector diwydiannau’r tir mwy proffesiynol, proffidiol a gwydn. Bydd yn cynnwys rhaglen trosglwyddo gwybodaeth, arloesedd a gwasanaethau cynghori integredig sydd wedi eu llunio i ddarparu gwell cynaliadwyedd, mwy o gystadleuaeth a pherfformiad amgylcheddol.

Astudiaeth Achos y Mis: Cydadfer bioamrywiaeth yn well gyda manteision ychwaneg…

Nod y prosiect yw datblygu dull arloesol newydd i gynorthwyo datblygu economaidd yn NPT ac i helpu i atal a gwrthdroi'r dirywiad bioamrywiaeth yng Nghymru.

Cynlluniau Cyfredol

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) yr UE, a fydd yn cau yn 2023. Bydd yn sicrhau cysondeb o ran cefnogaeth ar gyfer camau gweithredu pwysig a gyllidwyd yn flaenorol o dan y RhDG.