BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Eich busnes

Bydd y categori hwn yn eich helpu i ddeall hanfodion dechrau, rhedeg a thyfu eich busnes.

Cyrsiau

Sut gallwch drosglwyddo perchnogaeth eich busnes mor rhwydd â phosibl.

Deall sut i wneud digidol weithio ar gyfer eich busnes chi.

Dysgu am bwysigrwydd creu copïau wrth gefn o ddata eich sefydliad a sut i ddiogelu rhag maleiswedd a gwe-rwydo.

Mi all seibrddiogelwch fod yn hawdd.
Dysgwch pa gamau y gallwch eu cymryd i gadw eich hun yn ddiogel ar-lein.

Dysgwch sut i ddatblygu eich ffordd o feddwl i fod yn rhywbeth a fydd yn gweithio i chi.

Mi all cynllunio ariannol fod yn hawdd. Dysgwch beth sydd ynghlwm wrth reoli eich cyllid a’r hyn sy’n gweithio orau i’ch busnes.

Dysgwch pam mae diogelu data’n ofynnol a pha gamau y dylech eu cymryd i gydymffurfio â’r rheoliadau.

Beth yw Llywodraethu a pam mae'n bwysig i’ch busnes

Gall tyfu eich busnesau fod yn anodd. Dysgwch sut y gallwch ei wneud yn llwyddiant.

Dysgwch sut i ganfod eich sylfaen cwsmeriaid, a sut i’w cadw’n hapus.

Yr hyn y dylech ei wybod cyn cymryd y cam hwnnw

Ddim yn siŵr pa fath o fusnes ydych chi. Bydd yr wybodaeth hon yn eich helpu i wneud synnwyr o’r hyn y bydd angen i chi ei ystyried.

Bydd y cwrs yma’n eich helpu i greu neges farchnata effeithiol, i adnabod cyfleoedd i hyrwyddo’ch busnes, ac i ddod o hyd i ffynonellau ychwanegol o arweiniad a chyngor ar farchnata.

Cynllunio ar gyfer llwyddiant o gychwyn cyntaf siwrnai eich busnes

Dewch o hyd i ffynonellau cyllid sy'n gweithio i chi a gwerthu eich syniadau’n llwyddiannus i dyfu eich busnes.

Gwybodaeth ymarferol ar leihau costau gweithredu ac ôl troed carbon.

Dysgwch ragor am yr adnodd busnes hanfodol hwn a all eich helpu gyda gwybodaeth ac adnoddau.

Deall sut y gall gwerthoedd, moeseg a pherthnasoedd eich busnes wella eich siawns o redeg cwmni llwyddiannus.

Costau – sut i’w deall yn well a pha wahanol fathau sy’n gymwys i’ch busnes.

Sut i gael help i ddatrys eich problemau cyllid a sut mae cael gafael ar yr adnoddau sydd eu hangen arnoch.

CWRS SAMPL

Heb gofrestru eto? Rhowch gynnig ar y cwrs sampl - Casglu arian ar gyfer eich busnes

Gweld cwrs sampl

Eisiau gweld mwy o'n cyrsiau? Dilynwch y 3 cam hawdd i gofrestru cyfrif.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.