Busnes Cymru

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau newydd a rhai sydd wedi’u sefydlu yng Nghymru.

Os ydych chi’n ystyried dechrau busnes newydd neu’n awyddus i ddatblygu eich busnes presennol, gallwnni helpu.

Mae Busnes Cymru yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ledled y wlad wrth gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth busnes sy’n cynnwys: 

Dechrau busnes: 

 • sut i ysgrifennu cynllun busnes
 • sut i godi cyllid
 • marchnata 

Cyngor ar Gyflogaeth:

 • polisïau bwlio ac aflonyddu
 • contractau cyflogaeth
 • gweithio hyblyg 

Cymorth Rheoli Busnes Cyffredinol:

 • twf busnes
 • cynllunio busnes a strategaeth
 • cael gafael ar gyllid 

Cyngor ar Reoli Amgylcheddol:

 • adolygu’r perfformiad amgylcheddol presennol
 • sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofynion cyfreithiol
 • gwella effeithlonrwydd trwy leihau gwastraff 

Cefnogaeth eFusnes:

 • rheoli cysylltiadau cwsmer
 • diogelwch gwybodaeth
 • cyfathrebu unedig

Cymorth i Dendro:

 • eGaffael
 • sut i dendro ar y cyd
 • digwyddiadau cwrdd â’r prynwr 

Masnach Rhyngwladol:

 • masnachu mewn gwledydd eraill
 • ymchwilio i farchnadoedd
 • cyfeirio at Lywodraeth Cymru, UKTI a darparwyr cymorth allforio eraill

Gwasanaeth Mentora:

Bydd Busnes Cymru’n hwyluso mynediad at pobl busnes proffesiynol profiadol fydd yn cynnig cymorth annibynnol a diduedd i’ch helpu chi dyfu eich busnes.

Gweithdai:

Mae ein gweithdai a’n digwyddiadau ar gael ar digwyddiadur Busnes Cymru, yn cynnwys:

 • sut i dendro (Rhagarweiniad ac Uwch)
 • eGaffael
 • cyfryngau cymdeithasol
 • cael gafael ar Gyllid Busnes 

Dilynwch ein Cyfrifon Rhanbarthol Twitter:

Gogledd: @BusnesCymruGog

Canolbarth a Gorllewin: @BusnesCymruCG

De: @BusnesCymruDe

Ffoniwch 03000 6 03000

defnyddiwch sgwrsfyw

 

 

 

Adolygiad Parod i Fenthyca

Ym mis Mawrth 2014 gofynnodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i Robert Lloyd Griffiths, yn ei rôl fel cadeirydd Bwrdd Strategol Busnes Cymru,  gwmpasu ac arwain  adolygiad ar y ffordd orau y gall cymorth heb fod yn ariannol Llywodraeth Cymru alinio a chefnogi ei mecanweithiau cymorth ariannol. Roedd yr adolygiad  `Barod i gael Benthyciad’ yn edrych ar y gofynion ariannu a’r problemau ynghylch buddsoddiad a pharodrwydd i gael benthyciad o safbwynt busnesau bach a chanolig ac mae’r adroddiad yn cynnwys 10 argymhelliad. Darllenwch Adroddiad llawn a’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig, a ddatblygwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru.