BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hawlfraint

Defnyddio cynnwys busnescymru.llyw.cymru

Mae’r deunydd a welir ar y wefan hon yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.

Gellir defnyddio deunydd sydd wedi ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron (ar wahân i logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled a gaiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Os fydd eitemau hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

Rhaid sicrhau caniatâd deiliaid yr hawlfraint berthnasol os defnyddir deunydd sy’n hawlfraint trydydd parti.

Mae Llywodraeth Cymru’n annog defnyddwyr i sefydlu dolenni hyperdestun i’r safle hwn.

Am ragor o wybodaeth, gweler polisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu ar wefan yr Archifau Gwladol.

TNodau perchnogol Llywodraeth Cymru yw enwau, delweddau a logos adnabod Llywodraeth Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio unrhyw frandiau o eiddo Llywodraeth Cymru at Dîm Brandio Cyfathrebu Corfforaethol Llywodraeth Cymru.

E-bost: brandingqueries@llyw.cymru

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.